Ohjeita opintojen suunnitteluun / Ohjelmistotuotanto, Tuotantotalous Ohjeita opintojen suunnitteluun / Ohjelmistotuotanto, Tuotantotalous

Opintojen sisältö

Opintojen sisältö suunnitellaan yhdessä ohjaavan professorin kanssa. Jatko-opintoja voidaan suorittaa esim. seuraavilla tavoilla:

 • Kirjatentit ja referaatit
 • LUT:n tai muiden suomalaisten tai ulkomaisten yliopistojen jatko-opintokurssit
 • Yliopiston sisäiset, valtakunnalliset ja kansainväliset jatko-opintoseminaarit, joissa jatko-opiskelija pitää esityksen tutkimuksestaan
 • Tieteelliset konferenssit
   

Jo opintoja suunniteltaessa tulee ottaa huomioon, että kaikkien tutkintoon kuuluvien opintojen tulee olla suoritettuina ennen väittelyluvan myöntämistä akateemisessa neuvostossa. LUT tohtorikoulu suosittelee opintojen suorittamista kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Opintojaksokuvaukset ovat WebOodin opinto-oppaassa, katso ohjeet ja tietoja muusta koulutustarjonnasta täältä.

Julkaisut

Jatko-opiskelijan laatimia konferenssijulkaisuja voidaan hyväksyä ohjaavan professorin harkinnan mukaan opintosuorituksiksi, mikäli niitä ei sisällytetä artikkeliväitöskirjaan. Konferensseista ja seminaareista saatavia suorituksia voidaan sisällyttää opintoihin enintään 8 op.

Opintokokonaisuuksien laajuudet

Jatko-opintojen tutkintovaatimusten laajuus on 40 opintopistettä. Opinnot jakautuvat tutkimusalan ja tutkimusalaa tukeviin opintoihin alla olevan taulukon mukaisesti.

 

op

Selitys

Tutkimusalan opinnot

väh. 20

Opiskeluoikeutta haettaessa ilmoitettu opintojen pääasiallinen ala. Tähän ryhmään hyväksytään jatko-opinnoiksi vahvistettuja opintoja, kuten tutkijakoulutusohjelmiin kuuluvia tai muita vastaavia jatkokoulu­tus­kursseja, yliopistojen tuottamia opintojaksoja, alan tieteellisen kirjallisuuden tenttejä tai muita tieteellisiä opintosuorituksia.

Tutkimusalaa tukevat opinnot

0-20

Täydentää tutkimusalan opintoja. Opintoihin voidaan hyväksyä myös sellaisia syventävien yliopisto-opintojen tasoisia opintoja, joita ei ole sisällytetty muihin tutkintoihin. LUT:n yliopistopedagogiikan kokonaisuus voidaan sisällyttää tutkimusalaa tukeviin opintoihin 4 op:n* laajuisena.

Metodologiset opinnot

 

Yleisiä tieteen tekemiseen tai metodologiaan liittyviä opintoja, laajuudeltaan 5-20 opintopistettä. Sijoitettavissa tutkimusalan opintoihin ja/tai tutkimusalaa tukeviin opintoihin.

Huom! Metodologiset opinnot merkitään omana kokonaisuutenaan suoritettuihin opintoihin, jotka tarkastetaan valmistumista varten ennen väitösprosessin aloittamista.

*) Aiemmin LUT:n yliopistopedagogiikan kokonaisuus (25 op) on voitu sisällyttää tutkintoon 8 op:n laajuisena. Uusi 4 op:n suositus koskee LUT:n niitä tohtoriopiskelijoita

 • jotka suorittavat yliopistopedagogiikan kokonaisuuden lukuvuonna 2013-14 tai myöhemmin tai
 • jotka ovat suorittaneet yliopistopedagogiikan kokonaisuuden ennen lukuvuotta 2013-14, mutta hyväksyttävät lopulliset tutkintovaatimukset 40 op:n laajuisena aiemman 60 op:n sijaan

Opintojen hyväksyttäminen valmistumista varten Opintojen hyväksyttäminen valmistumista varten

 • Esitys tutkintoon sisällytettäviksi opinnoiksi (pääohjaajan puoltama) tarkistetaan LUT tohtorikoulussa viimeistään ennen esitarkastusprosessin alkamista.
 • Mahdollisten täydentävien opintojen (esitietovaatimusten) tulee olla suoritettuina tässä vaiheessa (1.6.2014 jälkeen hyväksytyt tohtoriopiskelijat).
 • Lomake: Jatko-opintojen hyväksyttäminen valmistumista varten
   
 • HUOM! Vuonna 2018 ja sen jälkeen väitösprosessin aloittavien opiskelijoiden tulee suorittaa kaikki tutkintoon sisältyvät opinnot ennen väittelyluvan myöntämistä akateemisessa neuvostossa.
   
 • Opinnoista tulee esitykseen kirjata näkyviin opintojen suoritustapa, suorituspaikka, suorituksen vastaanottaja (=tentaattori) sekä kyseisen suorituksen laajuus. Suoritettavasta kirjallisuudesta on ilmoitettava tentaattorin ja laajuuden lisäksi kirjan tekijä, nimi ja painovuosi.
 • Jatko-opintosuoritusten laajuus esitetään opintopisteinä ja mitoitetaan niin, että niiden laajuus voidaan ilmaista kokonaislukuna.
 • Mikäli opintosuorituksella ei ole valmiiksi määriteltyä opintopistelaajuutta, se tulee mitoittaa tehdyn työmäärän mukaan (26h = 1 op)
   

Tuotantotalous ja ohjelmistotuotanto:

 • Metodologiset opinnot (5-20 op) merkitään näkyviin omaksi kokonaisuudekseen tutkimusalan ja/tai tukevien opintojen yhteyteen.
   

Kauppatieteet:

 • Tutkimusalaa tukevien opintojen tulee sisältää metodologian ja tieteenteorian opintoja 15-20 op. Nämä opinnot merkitään näkyviin omana kokonaisuutenaan tukevien opintojen yhteyteen.
 • Tarvittaessa opintosuoritukset hyväksytetään tohtoriohjelmassa, jossa päätetään myös muiden kuin opintopisteytettyjen suoritusten (esim. konferenssipaperit, esseet, esitykset) soveltuvuudesta ja laajuudesta tohtoriopintoihin.