Ohjeita opintojen suunnitteluun - Kauppatieteet Ohjeita opintojen suunnitteluun - Kauppatieteet

Opintojen laajuus ja sisältö

Tieteellisen jatkokoulutuksen opinnot (vähintään 40 op) koostuvat tutkimusalan opinnoista ja tutkimusalaa tukevista opinnoista seuraavasti:

 • tutkimusalan opinnot vähintään 20 op ja
 • tutkimusalaa tukevat opinnot sisältäen vähintään 15 op metodologian ja tieteenteorian opintoja


Valintaperustekurssit A210AJ201 Tieteenfilosofia 6 op ja A350A0250 Multivariate and Econometric Analysis Methods 6 op ovat metodologian ja tieteenteorian opintoihin kuuluvia suorituksia.

Huom! Jos em. opintojaksot on suoritettu jo aiemmassa tutkinnossa, niitä ei suoriteta uudelleen jatko-opinnoissa eikä niitä voi myöskään voi sisällyttää uudelleen jatko-opintoihin.

Kun suunnittelet ja aikataulutat opintoja ota huomioon, että kaikkien tutkintoon kuuluvien opintojen tulee olla suoritettuina ennen väittelyluvan myöntämistä akateemisessa neuvostossa. LUT tohtorikoulu suosittelee opintojen suorittamista kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Opintojaksokuvaukset ovat WebOodin opinto-oppaassa, katso ohjeet ja tietoja myös muusta koulutustarjonnasta täältä.

Opintoja koskevia yleisiä ohjeita

 • Opintojen tulee olla jatko-opintotasoisia opintoja, esimerkiksi tohtorikoulutusverkostojen kursseja tai yliopistojen järjestämiä jatko-opiskelijoille suunnattuja kursseja. Erityisesti KATAJA:n ja EIASM:n kursseja suositellaan sisällytettäväksi jatko-opintoihin. Hyviä laadullisten tutkimusmenetelmien kursseja on tarjolla esimerkiksi KATAJA:ssa.
   
 • Muiden tahojen järjestämien opintojen tason ja niiden soveltuvuuden jatko-opintoihin tarkastaa jatko-opintojen ohjaaja.
   
 • Mikäli suorituksella ei ole valmiiksi määriteltyä opintopistelaajuutta, tulee se mitoittaa tehdyn työmäärän mukaan eli 26 h = 1 op. Opintopisteet annetaan aina kokonaislukuina.
   
 • Omaan tieteenalaan liittyvistä  konferensseista voi saada enintään 4 op (2 op/konferenssi) edellyttäen, että konferenssissa on ollut ns. review-käytäntö ja opiskelija on itse pitänyt esitelmän. Tätä opintosuoritetta ei saa käyttää osana artikkeliväitöskirjaa.
   
 • Suoritettava kirjallisuus: tuloksiin on merkittävä näkyviin tentaattorin ja laajuuden lisäksi kirjan tekijä, nimi, painovuosi ja suoritustapa.
   
 • Tohtoriopintoihin voidaan ohjaajan harkinnan mukaan esittää sisällytettäväksi maisteritason opintoja, mikäli opintojaksokuvauksessa on maininta soveltuvuudesta jatko-opintoihin.
   
 • LUT:n yliopistopedagogiikan kokonaisuus (25 op) voidaan sisällyttää tutkimusalaa tukeviin opintoihin 4 op:n laajuisena.
   
 • Tohtoriopiskelijoiden tulee tehdä lakisääteinen lukuvuosi-ilmoittautuminen (läsnä/poissa) yliopistoon vuosittain. Ilmoittautuminen tulee tehdä, vaikka ei suorittaisikaan lukuvuoden aikana opintoja. Ilmoittautumisaika on kesä-elokuussa, ks. tarkemmat tiedot.

 

Tutkimusalan vastuuhenkilö professori Paavo Ritala vahvistaa muiden kuin valmiiksi opintopisteytettyjen suoritusten (esim. esseet, esitykset) laajuuden ja soveltuvuuden jatko-opintoihin. Näiden suoritusten osalta opiskelija toimittaa ohjaajan puoltaman suorituslomakkeen sekä arvioitavana olevan suorituksen tutkimusalan vastuuhenkilölle. Vasta sen jälkeen tulos voidaan tallentaa opintorekisteriin.
 

Opintojen hyväksyttäminen valmistumista varten Opintojen hyväksyttäminen valmistumista varten

 • Pääohjaajan puoltama esitys tutkintoon sisällytettäviksi opinnoiksi tarkistetaan LUT tohtorikoulussa viimeistään ennen esitarkastusprosessin alkamista.
 • Mahdollisten täydentävien opintojen (esitietovaatimusten) tulee olla suoritettuina viimeistään ennen esitarkastusprosessin käynnistämistä.
 • Mikäli olet jo suorittanut kaikki opinnot, jotka aiot sisällyttää tutkintoon, ole opintojen hyväksyttämisestä yhteydessä LUT tohtorikoulun koulutuskoordinaattori Sari Damsténiin lisäohjeiden saamiseksi.
 • Mikäli osa opinnoista vielä puuttuu, niin käytä lomaketta Jatko-opintojen hyväksyttäminen valmistumista varten ja kirjaa siihen sekä suoritetut että vielä tulossa olevat opintosuoritukset alla olevien ohjeiden mukaan.
   

HUOM! Kaikki tutkintoon sisältyvät opinnot tulee olla suoritettuina ennen väittelyluvan myöntämistä akateemisessa neuvostossa.
 

 • Esitykseen tohtorin tutkintoon sisällytettävistä opinnoista tulee merkitä näkyviin opintojen suoritustapa, suorituspaikka, hyväksyjä sekä kyseisen suorituksen laajuus. Suoritettavasta kirjallisuudesta on ilmoitettava lisäksi kirjan tekijä, nimi ja painovuosi.
 • Jatko-opintosuoritusten laajuus esitetään opintopisteinä ja mitoitetaan niin, että niiden laajuus voidaan ilmaista kokonaislukuna.
 • Mikäli opintosuorituksella ei ole valmiiksi määriteltyä opintopistelaajuutta, se tulee mitoittaa tehdyn työmäärän mukaan (26 h = 1 op)
   

Tuotantotalous ja ohjelmistotuotanto:

 • Metodologiset opinnot (5-20 op) merkitään näkyviin omaksi kokonaisuudekseen tutkimusalan ja/tai tukevien opintojen yhteyteen.
   

Kauppatieteet:

 • Tutkimusalaa tukevien opintojen tulee sisältää vähintään 15 op metodologian ja tieteenteorian opintoja. Nämä opinnot merkitään näkyviin omana kokonaisuutenaan tutkimusalaa tukevien opintojen yhteyteen.