Ohjeita opintojen suunnitteluun / Kauppatieteet Ohjeita opintojen suunnitteluun / Kauppatieteet

Opintojen laajuus ja sisältö

Tieteellisen jatkokoulutuksen opinnot (yhteensä vähintään 40 op) kauppatieteellisellä alalla koostuvat tutkimusalan opinnoista ja tutkimusalaa tukevista opinnoista seuraavasti:

 • Tutkimusalan opinnot vähintään 20 op.
 • Tutkimusalaa tukevat opinnot vähintään 15 op sisältäen metodologian ja tieteenteorian opintoja 15-20 op.
 • Valintaperustekurssit A210AJ201 Tieteenfilosofia 6 op ja A350A0250 Multivariate and Econometric Analysis Methods 6 op ovat metodologian ja tieteenteorian opintoihin kuuluvia suorituksia.
 • Huom! Jos em. opintojaksot on suoritettu perustutkinnossa, niitä ei suoriteta uudelleen jatko-opinnoissa. Opintojaksoja ei myöskään voi sisällyttää uudelleen jatko-opintoihin, jos ne ovat olleet jo osa perustutkintoa.

 

Jo opintoja suunniteltaessa tulee ottaa huomioon, että kaikkien tutkintoon kuuluvien opintojen tulee olla suoritettuina ennen väittelyluvan myöntämistä akateemisessa neuvostossa. LUT tohtorikoulu suosittelee opintojen suorittamista kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Opintojaksokuvaukset ovat WebOodin opinto-oppaassa, katso ohjeet ja tietoja muusta koulutustarjonnasta täältä.

Kauppatieteiden ohjeistus koskien opintoja

 • Opintojen tulee olla jatko-opintotasoisia opintoja, esimerkiksi tutkijakoulujen kursseja tai yliopistojen järjestämiä jatko-opiskelijoille suunnattuja kursseja. Erityisesti KATAJA:n ja EIASM:n kursseja suositellaan sisällytettäväksi jatko-opintoihin. Esim. hyviä laadullisten tutkimusmenetelmien kursseja on tarjolla KATAJA:ssa.
 • Tutkimusalan opinnoissa voidaan käyttää syventävien opintojen tasoisia opintoja, mikäli akateeminen neuvosto on määritellyt opetusohjelmassa olevan syventävän opintojakson jatko-opintotasoiseksi. Syventävän opintojakson kelpoisuudesta jatko-opintoihin on maininta perustutkintojen opinto-oppaassa opintojakson kuvauksessa.
 • Hyväksyttäessä muita kuin opintopisteytettyjä suorituksia nuorempi tutkija toimittaa suorituslomakkeen sekä arvioitavana olevan suorituksen myös tohtoriohjelmasta vastaavalle henkilölle (professori Asta Salmi).

Opintojen hyväksyttäminen valmistumista varten Opintojen hyväksyttäminen valmistumista varten

 • Esitys tutkintoon sisällytettäviksi opinnoiksi (pääohjaajan puoltama) tarkistetaan LUT tohtorikoulussa viimeistään ennen esitarkastusprosessin alkamista.
 • Mahdollisten täydentävien opintojen (esitietovaatimusten) tulee olla suoritettuina tässä vaiheessa (1.6.2014 jälkeen hyväksytyt tohtoriopiskelijat).
 • Lomake: Jatko-opintojen hyväksyttäminen valmistumista varten
   
 • HUOM! Vuonna 2018 ja sen jälkeen väitösprosessin aloittavien opiskelijoiden tulee suorittaa kaikki tutkintoon sisältyvät opinnot ennen väittelyluvan myöntämistä akateemisessa neuvostossa.
   
 • Opinnoista tulee esitykseen kirjata näkyviin opintojen suoritustapa, suorituspaikka, suorituksen vastaanottaja (=tentaattori) sekä kyseisen suorituksen laajuus. Suoritettavasta kirjallisuudesta on ilmoitettava tentaattorin ja laajuuden lisäksi kirjan tekijä, nimi ja painovuosi.
 • Jatko-opintosuoritusten laajuus esitetään opintopisteinä ja mitoitetaan niin, että niiden laajuus voidaan ilmaista kokonaislukuna.
 • Mikäli opintosuorituksella ei ole valmiiksi määriteltyä opintopistelaajuutta, se tulee mitoittaa tehdyn työmäärän mukaan (26h = 1 op)
   

Tuotantotalous ja ohjelmistotuotanto:

 • Metodologiset opinnot (5-20 op) merkitään näkyviin omaksi kokonaisuudekseen tutkimusalan ja/tai tukevien opintojen yhteyteen.
   

Kauppatieteet:

 • Tutkimusalaa tukevien opintojen tulee sisältää metodologian ja tieteenteorian opintoja 15-20 op. Nämä opinnot merkitään näkyviin omana kokonaisuutenaan tukevien opintojen yhteyteen.
 • Tarvittaessa opintosuoritukset hyväksytetään tohtoriohjelmassa, jossa päätetään myös muiden kuin opintopisteytettyjen suoritusten (esim. konferenssipaperit, esseet, esitykset) soveltuvuudesta ja laajuudesta tohtoriopintoihin.