Ohjeita opintojen suunnitteluun Ohjeita opintojen suunnitteluun

Yleistä opinnoista

Ohje koskee Energiajärjestelmien tohtoriohjelman kaikkia tutkimusaloja sekä Teknis-luonnontieteellisen tohtoriohjelman seuraavia tutkimusaloja: laskennallinen tiede, teknillinen fysiikka ja vihreä kemiantekniikka.
 

 • Tutkimusalan opinnot vähintään 20 op: jatko-opintotasoisia opintoja, esim. tohtoriohjelmien tai tohtorikoulutusverkostojen järjestämiä kursseja.
   
 • Tutkimusalaa tukevat opinnot 0-20 op (niin, että minimi 40 op opintoja täyttyy): opintoihin suositellaan sisällytettäväksi yksi tieteellistä kirjoittamista ja julkaisutoimintaa tukeva kurssi (esim. KIEN0020 English Clinic for Researchers and Doctoral Students)

 

Jo opintoja suunnitellessasi ota huomioon, että kaikkien tutkintoon kuuluvien opintojen tulee olla suoritettuina ennen väittelyluvan myöntämistä akateemisessa neuvostossa. LUT tohtorikoulu suosittelee opintojen suorittamista kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Opintojaksokuvaukset ovat WebOodin opinto-oppaassa, katso ohjeet ja tietoja muusta koulutustarjonnasta täältä.

HUOM! Tohtoriopiskelijoiden tulee tehdä lakisääteinen lukuvuosi-ilmoittautuminen (läsnä/poissa) yliopistoon vuosittain. Ilmoittautuminen tulee tehdä, vaikka ei suorittaisikaan lukuvuoden aikana opintoja. Ilmoittautumisaika on kesä-elokuussa, ks. tarkemmat tiedot.

Kirjallisuus

Opintoja voi suorittaa myös tenttimällä alan tieteellistä kirjallisuutta. Alustavaan jatko-opintosuunnitelmaan riittää kirjallisuuden aihealueen maininta, suoritustapa ja opintopistelaajuus. Laajuuden määrittämisessä voi käyttää apuna tentittävän teoksen sivumäärää (40–70 sivua = 1 op).

Muut tieteelliset opintosuoritukset

Muita tieteellisiä opintosuorituksia voivat olla esim. konferenssit ja seminaarit.

Konferenssit

Jatkotutkintoon voi sisällyttää ohjaajan harkinnan mukaan omaan tieteenalaan liittyvistä konferensseista enintään 4 op (2 op/konferenssi) edellyttäen, että konferenssissa on ollut ns. review-käytäntö ja opiskelija on itse pitänyt esitelmän. Tätä opintosuoritetta ei saa käyttää osana nippuväitöskirjaa.

HUOM! Vihreän kemiantekniikan tutkimusalan jatko-opintosuunnitelmaan ei voi sisällyttää konferensseista saatavia suorituksia 1.8.2014 jälkeen. Tämä koskee em. päivämäärän jälkeen hyväksyttävien tohtoriopiskelijoiden suunnitelmia/opintoja.

Seminaarit

Seminaarit, joita järjestävä organisaatio (yliopisto, tohtoriohjelma) tarjoaa jatko-opintosuorituksiksi omille opiskelijoilleen, hyväksytään tavallisesti jatko-opintoihin järjestävän organisaation arvion mukaisena.

Maisteritason opinnot

Tohtoriopintoihin voidaan ohjaajan harkinnan mukaan esittää sisällytettäväksi maisteritason opintoja, erityisesti jos opintojaksokuvauksessa on maininta soveltuvuudesta jatko-opintoihin.

Yliopistopedagogiikka

LUT-yliopiston yliopistopedagogiikan opintokokonaisuudesta (25 op) voidaan antaa 4 opintopistettä jatko-opintoihin. Lopullinen harkintavalta opintojen soveltuvuudesta osaksi jatko-opintoja on kuitenkin ohjaajalla ja tohtoriohjelman vastuuhenkilöllä.

Opintojen hyväksyttäminen valmistumista varten Opintojen hyväksyttäminen valmistumista varten

 • Pääohjaajan puoltama esitys tutkintoon sisällytettäviksi opinnoiksi tarkistetaan LUT tohtorikoulussa viimeistään ennen esitarkastusprosessin alkamista.
 • Mahdollisten täydentävien opintojen (esitietovaatimusten) tulee olla suoritettuina viimeistään ennen esitarkastusprosessin käynnistämistä.
 • Mikäli olet jo suorittanut kaikki opinnot, jotka aiot sisällyttää tutkintoon, ole opintojen hyväksyttämisestä yhteydessä LUT tohtorikoulun koulutuskoordinaattori Sari Damsténiin lisäohjeiden saamiseksi.
 • Mikäli osa opinnoista vielä puuttuu, niin käytä lomaketta Jatko-opintojen hyväksyttäminen valmistumista varten ja kirjaa siihen sekä suoritetut että vielä tulossa olevat opintosuoritukset alla olevien ohjeiden mukaan.
   

HUOM! Kaikki tutkintoon sisältyvät opinnot tulee olla suoritettuina ennen väittelyluvan myöntämistä akateemisessa neuvostossa.
 

 • Esitykseen tohtorin tutkintoon sisällytettävistä opinnoista tulee merkitä näkyviin opintojen suoritustapa, suorituspaikka, hyväksyjä sekä kyseisen suorituksen laajuus. Suoritettavasta kirjallisuudesta on ilmoitettava lisäksi kirjan tekijä, nimi ja painovuosi.
 • Jatko-opintosuoritusten laajuus esitetään opintopisteinä ja mitoitetaan niin, että niiden laajuus voidaan ilmaista kokonaislukuna.
 • Mikäli opintosuorituksella ei ole valmiiksi määriteltyä opintopistelaajuutta, se tulee mitoittaa tehdyn työmäärän mukaan (26 h = 1 op)
   

Tuotantotalous ja ohjelmistotuotanto:

 • Metodologiset opinnot (5-20 op) merkitään näkyviin omaksi kokonaisuudekseen tutkimusalan ja/tai tukevien opintojen yhteyteen.
   

Kauppatieteet:

 • Tutkimusalaa tukevien opintojen tulee sisältää vähintään 15 op metodologian ja tieteenteorian opintoja. Nämä opinnot merkitään näkyviin omana kokonaisuutenaan tutkimusalaa tukevien opintojen yhteyteen.