Ohjeita opintojen suunnitteluun / Energiajärjestelmien tohtoriohjelma, Teknis-luonnontieteellinen tohtoriohjelma Ohjeita opintojen suunnitteluun / Energiajärjestelmien tohtoriohjelma, Teknis-luonnontieteellinen tohtoriohjelma

Opintojaksot

Tutkimusalan opintojen (väh. 20 op) tulee olla jatko-opintotasoisia opintoja, esim. tohtoriohjelmien kursseja tai yliopistojen järjestämiä, tohtoriopiskelijoille suunnattuja kursseja.

Tohtoriopiskelijoiden tutkimusalaa tukeviin opintoihin (0-20 op, niin että minimi 40 op opintoja täyttyy) suositellaan sisällytettäväksi yksi tieteellistä kirjoittamista ja julkaisutoimintaa tukeva kurssi (esim. FV11AJ000 English Clinic for Researchers and Doctoral Students)

Jo opintoja suunniteltaessa tulee ottaa huomioon, että kaikkien tutkintoon kuuluvien opintojen tulee olla suoritettuina ennen väittelyluvan myöntämistä akateemisessa neuvostossa. LUT tohtorikoulu suosittelee opintojen suorittamista kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Opintojaksokuvaukset ovat WebOodin opinto-oppaassa, katso ohjeet ja tietoja muusta koulutustarjonnasta täältä.

Kirjallisuus

Opintoja voi suorittaa myös tenttimällä alan tieteellistä kirjallisuutta. Suoritettavasta kirjallisuudesta on lopullisiin opintoihin merkittävä näkyviin tentaattorin ja laajuuden lisäksi kirjan tekijä, nimi, painovuosi, sivumäärä ja suoritustapa. Tohtoriopintoihin haettaessa alustavaan jatko-opintosuunnitelmaan riittää kirjallisuuden aihealueen maininta ja opintopistelaajuus. Laajuuden määrittämisessä voi käyttää apuna tentittävän teoksen sivumäärää (40–70 sivua = 1 op).

Muut tieteelliset opintosuoritukset

Muita tieteellisiä opintosuorituksia voivat olla esim. konferenssit ja seminaarit.

Konferenssit

Jatkotutkintoon voi sisällyttää ohjaajan harkinnan mukaan omaan tieteenalaan liittyvistä konferensseista enintään 4 op (2 op/konferenssi) edellyttäen, että konferenssissa on ollut ns. review-käytäntö ja opiskelija on itse pitänyt esitelmän. Tätä opintosuoritetta ei saa käyttää osana nippuväitöskirjaa.

HUOM! Vihreän kemiantekniikan tutkimusalan jatko-opintosuunnitelmaan ei voi sisällyttää konferensseista saatavia suorituksia 1.8.2014 jälkeen. Tämä koskee em. päivämäärän jälkeen hyväksyttävien tohtoriopiskelijoiden suunnitelmia/opintoja.

Seminaarit

Seminaarit, joita järjestävä organisaatio (yliopisto, tohtoriohjelma) tarjoaa jatko-opintosuorituksiksi omille opiskelijoilleen, hyväksytään tavallisesti jatko-opintoihin järjestävän organisaation arvion mukaisena.

Maisteritason opinnot

HUOM! Aiempaan tutkintoon sisältymättömiä maisteritasoisia opintoja voidaan sisällyttää ainoastaan tutkimusalaa tukeviin opintoihin ja vain perustellusta syystä ohjaavan professorin harkinnan mukaisesti.
 

Mikäli LUT:n yliopistopedagogiikan opintokokonaisuus (25 op) on suoritettu ja soveltuu jatko-opintoihin, siitä voi myöntää 4 opintopistettä jatko-opintoihin (aiemmin 8 op). Lopullinen harkintavalta opintojen soveltuvuudesta osaksi jatko-opintoja on kuitenkin ohjaajalla ja tohtoriohjelman vastuuhenkilöllä. Rehtorin 28.8.2013 hyväksymä suositus koskee

 • lukuvuonna 2013-2014 tai myöhemmin yliopistopedagogiikan opintokokonaisuuden suorittavia sekä
 • aiemmin em. kokonaisuuden suorittaneita teknistieteellisen ja filosofian alan tohtoriopiskelijoita, jotka hyväksyttävät lopulliset tutkintovaatimuksensa 40 op:n laajuisena aiemman 60 op:n sijaan.

Opintojen hyväksyttäminen valmistumista varten Opintojen hyväksyttäminen valmistumista varten

 • Esitys tutkintoon sisällytettäviksi opinnoiksi (pääohjaajan puoltama) tarkistetaan LUT tohtorikoulussa viimeistään ennen esitarkastusprosessin alkamista.
 • Mahdollisten täydentävien opintojen (esitietovaatimusten) tulee olla suoritettuina tässä vaiheessa (1.6.2014 jälkeen hyväksytyt tohtoriopiskelijat).
 • Lomake: Jatko-opintojen hyväksyttäminen valmistumista varten
   
 • HUOM! Vuonna 2018 ja sen jälkeen väitösprosessin aloittavien opiskelijoiden tulee suorittaa kaikki tutkintoon sisältyvät opinnot ennen väittelyluvan myöntämistä akateemisessa neuvostossa.
   
 • Opinnoista tulee esitykseen kirjata näkyviin opintojen suoritustapa, suorituspaikka, suorituksen vastaanottaja (=tentaattori) sekä kyseisen suorituksen laajuus. Suoritettavasta kirjallisuudesta on ilmoitettava tentaattorin ja laajuuden lisäksi kirjan tekijä, nimi ja painovuosi.
 • Jatko-opintosuoritusten laajuus esitetään opintopisteinä ja mitoitetaan niin, että niiden laajuus voidaan ilmaista kokonaislukuna.
 • Mikäli opintosuorituksella ei ole valmiiksi määriteltyä opintopistelaajuutta, se tulee mitoittaa tehdyn työmäärän mukaan (26h = 1 op)
   

Tuotantotalous ja ohjelmistotuotanto:

 • Metodologiset opinnot (5-20 op) merkitään näkyviin omaksi kokonaisuudekseen tutkimusalan ja/tai tukevien opintojen yhteyteen.
   

Kauppatieteet:

 • Tutkimusalaa tukevien opintojen tulee sisältää metodologian ja tieteenteorian opintoja 15-20 op. Nämä opinnot merkitään näkyviin omana kokonaisuutenaan tukevien opintojen yhteyteen.
 • Tarvittaessa opintosuoritukset hyväksytetään tohtoriohjelmassa, jossa päätetään myös muiden kuin opintopisteytettyjen suoritusten (esim. konferenssipaperit, esseet, esitykset) soveltuvuudesta ja laajuudesta tohtoriopintoihin.