Maisteri- ja DI-opintoihin siirtyminen 1.8.2021 alkaen LUTissa suoritetun kandidaatin tutkinnon jälkeen Maisteri- ja DI-opintoihin siirtyminen 1.8.2021 alkaen LUTissa suoritetun kandidaatin tutkinnon jälkeen

LUT-yliopistossa siirrytään kaksiportaiseen opintojen etenemiseen 1.8.2021, mikä koskee LUTissa kandidaatin ja ylemmän tutkinnon suorittavia opiskelijoita.

Muutos ei vaikuta suoraan ylempiin DI- tai KTM-opintoihin valittuja opiskelijoita.

Lukuvuoden 2021-22 alusta alkaen LUT-yliopiston maisterivaiheen opintojaksoja voi suorittaa vain tekniikan tai kauppatieteiden kandidaatiksi valmistunut opiskelija tai seuraavat ehdot täyttävä opiskelija, jonka on tehtävä erillinen ilmoitus ehtojen täyttymisestä.

Jos opiskelijalla on kandidaatintyö tai -tutkielma tehty (arvosana näkyy Sisussa) tai työ on jätetty ohjaajalle arvosteluun ja lisäksi kandidaatin tutkinnosta puuttuu opintoja enintään 12 opintopisteen verran,  pitää opiskelijan ilmoittaa em. ehtojen täyttymisestä ilmoituslomakkeella ja ehtojen täyttyessä opiskelija voi suorittaa maisterivaiheen opintojaksoja.

Syksyn 2021 ensimmäisen periodin opintoja ajatellen ilmoituksen voi tehdä 5.9.2021 asti

Ilmoitus on tehtävä, mikäli, et ole kandidaatiksi valmistunut tai valmistumassa vielä elokuun aikana (valmistumispyyntö tehty 13.8. mennessä) ja täytät edellä mainitut ehdot.

Jos ilmoituksen tekeminen on laiminlyöty, hylätään kandidaattivaiheen opiskelijan ilmoittautumiset maisterivaiheen opintojaksoille 5.9. jälkeen.

Mikäli olet kesän 2021 aikana tehnyt kandidaatintyötä tai -tutkielmaa on se jätettävä ohjaajalle arvosteltavaksi viimeistään 31.8.2021 ja sen lisäksi kandidaatin tutkinnosta puuttuu enintään 12 opintopistettä.

  • Mikäli kandidaatintyötä tai – tutkielmaa ei ole jätetty arvosteltavaksi viimeistään 31.8., eivät ehdot maisterivaiheen opintojaksojen suorittamisesta täyty, eikä maisterivaiheen opintoja voi suorittaa.
  • Mahdolliset maisterivaiheen opintojaksojen ilmoittautumiset hylätään.

  
Mikäli olet osallistunut LUTin kesäopintoihin tai ollut vaihdossa kevätlukukauden 2021, on opintosuoritusten oltava Sisussa 15.10.2021 mennessä. Jos 15.10. jälkeen kandidaatin tutkinnosta puuttuu enemmän kuin 12 opintopistettä, keskeytyy maisterivaiheen opintojakson suoritus.

Mikäli ehdot eivät täyty, keskeytyy maisterivaiheen opintojen suorittaminen

Edellä mainittujen ehtojen täyttyminen tarkistetaan 23.8.-5.9. tehtyjen ilmoitusten osalta 5.9. jälkeen. Tarkistus tehdään opiskelijan ilmoituksen ja Sisussa olevan henkilökohtaisen opintosuunnitelman pohjalta. Hopsin on oltava ajan tasalla.

Mikäli ehdot eivät täyty, keskeytetään opiskelijan osallistuminen opintojaksolle. Opintojaksolle on tässä tapauksessa ilmoittauduttava uudestaan, kun se seuraavan kerran toteutetaan ja myös ilmoitus ehtojen täyttymisestä on tehtävä uudestaan. 
  
HUOM! Mikäli osallistujamäärää joudutaan rajoittamaan, ovat kandidaatin tutkinnon suorittaneet aina etusijalla maisterikursseille pääsemisessä.

Ilmoituslomake Ilmoituslomake

Opiskelijan ilmoitus maisterivaiheen ehtojen täyttymisestä
 

Ilmoituslomake on avattu uudestaan 23.8. ja se on avoinna 5.9. asti.

2. periodin ilmoittautumisia ajatellen ilmoituslomake maisterivaiheen ehtojen täyttymisestä on tehtävä 4.10.2021 mennessä. Lomake avataan sitä varten syyskuun loppupuolella.

Kevään 2022 osalta tarkemmasta aikataulusta tiedotetaan myöhemmin. 3. periodia varten ilmoitukset on tehtävä joulukuussa.

Vilpillisen tiedon antaminen katsotaan opiskeluvilpiksi ja siitä seuraa LUTin prosessin mukainen vilppiselvitys.

Ota yhteyttä Ota yhteyttä

Mikäli sinulla on kysymyksiä maisterivaiheen opinnoissa jatkamisen ehdoista, ota yhteys
master@lut.fi 

Kaikissa muissa hopsiin liittyvissä kysymyksissä auttavat oman koulutusohjelman opintojen ohjaaja ja opintoneuvoja.

Päätös Päätös

Katso vararehtorin päätös maisterivaiheen opintojen suorittamisesta kandidaatin tutkinnon jälkeen.