Learning Support

  Kauppatieteiden maisterin tutkinto ja ohjelmat Kauppatieteiden maisterin tutkinto ja ohjelmat

  LUT-yliopiston kauppatieteiden maisterin tutkinto perustuu tavoitteiltaan ja sisällöltään yliopiston strategisiin painopistealueisiin ja niissä erityisesti kestävän kilpailukyvyn luomiseen. Tutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijoille monipuoliset valmiudet liike-elämän johtotehtävissä toimimiseen. Tutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelija omaa ne tiedot, taidot ja asenteet, jotka ovat oleellisia myös tutkijaksi kouluttautumista varten. Kauppatieteiden maisterin tutkinto toisin sanoen auttaa valmistunutta vastaamaan elinkeinoelämän kasvaviin osaamistarpeisiin ja toisaalta luo perustan opiskeluun kauppatieteiden tohtoriohjelmassa.

  Ylemmän korkeakoulututkinnon tulee antaa opiskelijalle
  1. ydin- ja syventymisopintojen hyvä tuntemus ja sivuopintojen perusteiden tuntemus
  2. valmiudet tieteellisen tiedon soveltamiseen ja kriittiseen ajatteluun
  3. valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä
  4. valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen
  5. hyvä viestintä- ja kielitaito
  6. hyvät esiintymis-, kulttuuri- ja johtamistaidot.
  Koulutus perustuu tutkimukseen sekä alan ammatillisiin käytäntöihin ja siinä edistetään hyvien tiimi- ja projektityöskentelytaitojen syntymistä.

  Opiskelija voi omiin vahvuuksiinsa, mielenkiinnonkohteisiinsa ja päämääriinsä liittyvin perustelluin valinnoin itse vaikuttaa tutkintonsa sisältöön. Suomenkieliset maisteriohjelmat Laskentatoimi (LAMO) ja Tietojohtaminen ja johtajuus (TIJO) Lahti, sekä englanninkieliset maisteriohjelmat Business Analytics (MBAN), International Business and Entrepreneurship (MIBE), International Marketing Management (MIMM), Strategic Finance and Analytics (MSF), Strategy, Innovation and Sustainability (MSIS viimeinen sisäänotto 2018)  ja Supply Management (MSM) omaavat kukin vaativuudeltaan samantasoisia, mutta sisällöiltään erilaisia tavoitteita. Näistä kerrotaan yksityiskohtaisesti Weboodin ja Sisun opinto-oppaassa.

  LUT-yliopistossa kauppatieteiden maisterin tutkinnon ajantasaisuus varmistetaan systemaattisella ohjelmajohtamisella. Kunkin maisteriohjelman oppimistavoitteet arvioidaan kriittisesti vuosittain eri sidosryhmien toimesta ja uudistetaan tarpeen mukaan tämän arvioinnin pohjalta. Perustana toimivat kauppatieteen ja sen eri oppialojen tuorein tutkimustieto, liike-elämän muuttuvat tarpeet sekä opiskelijoiden ja opettajien antama palaute.

  Kauppatieteiden maisteriohjelmien ohjelmakuvaukset, englanninkielisten uni-sivujen linkit ja akateemiset johtajat:

  Kauppatieteiden maisterin tutkintorakenteen muodostuminen Kauppatieteiden maisterin tutkintorakenteen muodostuminen

  Kauppatieteiden maisterin (KTM 120 op) tutkintorakenne muodostuu:

  • maisteriohjelman ydin- ja syventymisopinnoista (sisältäen pro gradu -tutkielman)
  • kieliopinnoista (min 6 op samaa kieltä)
  • sivuopinnoista (min 24 op, sivuopintoja ei ole Business analytics, Tietojohtamisen ja johtajuuden eikä MSF -ohjelmissa) 

  Erillisvalintojen kautta suoraan maisteriohjelmiin hyväksytyt opiskelijat suorittavat tutkinnon lisäksi myös täydentäviä opintoja. Täydentävät opinnot ohjelmittain löydät myös opinto-oppaasta.

  Lukuvuoden 2019-20 maisteriohjelmien tutkintorakenteet löytyvät WebOodin opinto-oppaasta. Opas sisältää myös opintojaksot ja opintojaksokuvaukset, sekä niihin liittyvät ohjeet.

  Aikaisempien lukuvuosien opinto-oppaat

  Kauppatieteiden opiskeluun liittyvät ohjeet (HOPSin teko, hyväksiluvut, harjoittelu ym) löytyvät yllä olevan navigointilaatikon kohdasta Opintojen suunnittelu.