Learning Support

  Työharjoittelu (ente, kote, säte + ymte) Työharjoittelu (ente, kote, säte + ymte)

  Tekniikan kandidaatin tutkinnoissa työharjoittelu on vähintään 2 ja enintään 8 op:n laajuinen:
  - pakollista työharjoittelua 2 op
  - valinnaista työharjoittelua max. 6 op (opintoluonnoksena SISUun).
  Tarkemmat tiedot löytyvät opintojaksokuvauksesta BH10A1401 Tekniikan kandidaatin tutkinnon työharjoittelu.

  Työharjoitteluraportit laaditaan erikseen pakollisesta ja valinnaisesta osuudesta.Työharjoitteluanomukseen liitetään opintosuoritusote, josta näkyy aikaisemmin hyväksytyn työharjoittelun määrä.


  DI-tutkinnoissa pakollista työharjoittelua on vain joissain koulutusohjelmissa. Tarkista tiedot opinto-oppaasta/ tutkintorakenteesta. DI-tutkintoihin voi hyväksyttää valinnaista työharjoittelua max. 8-10 op tutkinto-ohjelmasta riippuen (opintoluonnoksena SISUun).

  HUOM. Kandidaatin ja DI-tutkintoihin voi yhteensä sisällyttää enintään 12 op työharjoittelua. Esimerkki: jos kandidaatin tutkinnossa on työharjoittelua 2 + 6 op, niin DI-tutkinnon osuudeksi jää korkeintaan 4 op.

  Työharjoittelun hyväksyy koulutusohjelmasi harjoittelun tarkastaja. Ennen opintojesi alkamista tapahtunut työssäolo, jota et ole hyväksyttänyt harjoitteluna mahdolliseen aikaisempaan tutkintoosi, voidaan harjoittelun tarkastajan harkinnan mukaan hyväksyä harjoitteluksi LUT:n tutkintoon. 


  Energiatekniikan, sähkötekniikan ja ympäristötekniikan koulutusohjelmassa työharjoittelun tarkastajana toimii:
  Simo Hammo
  puh. 0400 259602, huone 3420

  Konetekniikan koulutusohjelman työharjoittelun tarkastajana toimii:
  Harri Eskelinen
  puh. 040 197 9280, huone 6713

  Työharjoitteluun liittyvä ohjeistus ja lomakkeet.

   

  Energiatekniikan kandidaatin tutkinto Energiatekniikan kandidaatin tutkinto

  Energiatekniikan tekniikan kandidaatin tutkinnon tavoitteena on, että opiskelija saa riittävät teoreettiset perustiedot eri energiantuotantoprosesseista ja niiden ympäristövaikutuksista. Energiatekniikka antaa edellytykset tarkastella eri energiamuotojen hyödyntämistä energiantuotannossa, prosessiteollisuudessa, rakennusten lämmityksessä ja liikenteessä. Energiatekniikan kandidaatin tutkinto antaa valmiuden diplomi-insinöörin opintoihin.

  Tekniikan kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 180 opintopistettä. Tutkinnon tavoitteellinen suorittamisaika on kolme vuotta, joka  edellyttää päätoimista opiskelua ja noin 60 opintopisteen suorittamista lukuvuodessa. Kandidaatin tutkinnon jälkeen opinnot jatkuvat DI-tutkinto-ohjelmissa.

  Energiatekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö on TkT Ahti Jaatinen-Värri.
  Englanninkielisen B.Sc. in Energy Technology (double degree, Lahti)
  vastuuhenkilö on TkT Aleksi Mankonen

  Energiatekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto 180 op (2021-2022) muodostuu:

  • yleisopinnoista
  • suuntautumisvaihtoehdon aineopinnoista
  • sivuopintokokonaisuudesta.
    

  Yleisopinnot sisältävät yleisiä teknistieteellisiä valmiuksia kehittäviä opintoja, matematiikan ja fysiikan opintoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä työharjoittelua.

  Kieli- ja viestintäopintoihin sisältyy sekä pakollisia että valinnaisia opintoja. Kieliopintotarjonta löytyy Kielikeskuksen sivuilta.

  Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot sisältävät energiatekniikan alan opintoja, jotka antavat pohjan jatkaa tekniikan opintoja diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmassa. Kandidaatintyö 10 op  ja kandidaatintyön seminaari 2 op sisältyvät aineopintoihin.

  Sivuopintojen laajuus on vähintään 20 op. Energiatekniikan kandidaatin tutkintoon valitaan sivuopintokonaisuudeksi
  LESKSoE Energiatalous
  YmKSaYmte Ympäristötekniikka
  SaSaM100 Sähkötekniikka tai
  TuKSO Tuotantotalous.
  Vaihdossa/muussa yliopistossa tehtävä sivuopintokokonaisuus on etukäteen hyväksytettävä tutkintoon anomalla.

  Energiatekniikassa tekniikan kandidaatin tutkinnon minimilaajuus täyttyy yleisopinnoista, suuntautumisvaihtoehdon aineopinnoista ja sivuopinnoista, joten tutkintoon ei tarvita vapaasti valittavia opintoja. Ylimääräisiä, yli 180 op:n meneviä opintoja voi kuitenkin ottaa LUTin tarjonnasta ja sisällyttää Puolustusvoimien johtajakoulutusta ja pakollisen 2 op:n ylittävää työharjoittelua max. 6 op (valinnainen työharjoittelu, opintoluonnoksena).

  Energiatekniikan tekniikan kandidaatin tutkinnon osaamistavoitteet ja tutkintorakenne.
  Tarkempi opinto-opas SISU-järjestelmässä (vaatii kirjautumisen).

  B.Sc. in Energy Technology tutkinnon osaamistavoitteet ja tutkintorakenne.


  Ennen lukuvuotta 2020-2021 opintonsa aloittaneiden tutkintorakenteet ja opintojaksokuvaukset löytyvät Uni-portaalin opinto-oppaista.


  Energiatekniikan maisteriohjelmat

  Energiatekniikan kandidaatin tutkinnon jälkeen opinnot jatkuvat opiskelijan valinnan mukaisessa energiatekniikan maisteriohjelmassa kohti diplomi-insinöörin tutkintoa. Opiskelija valitsee yhden seuraavista englanninkielisistä maisteriohjelmista:

  • Energy Conversion
  • Bioenergy Systems
  • Nuclear Engineering.

  DI-vaiheessa energiatekniikan opiskelija voi hakea koulutusohjelman sisäistä vaihtoa maisteriohjelmasta toiseen (ei EnTeDI).

  Kaikissa energiatekniikan maisteriohjelmissa on myös erillisvalinta.
   

   

  DI-ohjelmaan siirtyminen DI-ohjelmaan siirtyminen

  LUT-yliopistossa siirrytään kaksiportaiseen opintojen etenemiseen 1.8.2021.

  Vain kandidaatin tutkinnon suorittaneet tai opiskelijat, jotka ovat jättäneet kandidaatin työn arvosteltavaksi ja sen lisäksi kandidaatin tutkinnosta puuttuu enintään 12 opintopistettä, voivat osallistua maisterivaiheen opintojaksoille.

  Lue lisää maisteriopintoihin jatkamisesta ja siihen liittyvästä prosessista.