Learning Support

  Työharjoittelu Työharjoittelu

  Tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluu pakollinen työharjoittelu. Myös DI-tutkinto voi sisältää pakollista harjoittelua. Yhteensä tutkinnoissa voi olla enintään 12 op harjoittelua. Pakollisen harjoittelun määrä tekniikan kandidaatin tutkinnossa on 2 op, diplomi-insinöörin tutkinnossa pakollisen harjoittelun määrä vaihtelee koulutusohjelmittain.

  Harjoittelun hyväksyy koulutusohjelmasi harjoittelun tarkastaja. Ennen opintojesi alkamista tapahtunut työssäolo, jota et ole hyväksyttänyt harjoitteluna mahdolliseen aikaisempaan tutkintoosi, voidaan harjoittelun tarkastajan harkinnan mukaan hyväksyä harjoitteluksi LUT:n tutkintoon. Harjoitteluun liittyvissä asioissa käänny aina koulutusohjelmasi harjoittelun tarkastajan puoleen.

  Harjoitteluun liittyvä ohjeistus ja lomakkeet.

  Kemiantekniikan koulutusohjelmassa harjoittelun tarkastajana toimii
  Ritva Tuunila
  puh. 040 529 6855, huone 2273A

  Kemiantekniikan kandidaatti Kemiantekniikan kandidaatti

  Kemiantekniikan kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto. Tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja tavoitteellinen suorittamisaika kolme vuotta. Tutkinnon suorittaminen kolmessa vuodessa edellyttää päätoimista opiskelua ja noin 60 opintopisteen suorittamista lukuvuosittain.

  Kemiantekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto 180 op (2019-2020) muodostuu:

  • yleisopinnoista (68 op, joista kieli- ja viestintäopintoja 8 op)
  • suuntautumisvaihtoehdon aineopinnoista (86 op)
  • sivuopintokokonaisuudesta (väh. 20 op) sekä
  • vapaasti valittavista opinnoista.


  Yleisopinnot ovat kaikille pakollisia kursseja ja sisältävät mm. matematiikan ja fysiikan opintoja, kemiantekniikan perusopintojaksoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä työharjoittelua. Yleisopinnot antavat perustiedot insinööritieteistä ja ovat tarpeellisia esitietoja kemiantekniikan aineopinnoille .

  Kieli- ja viestintäopintoihin sisältyy sekä pakollisia että valinnaisia opintoja. Kieliopintotarjonta 2019-20 löytyy  Kielikeskuksen sivuilta.

  Kemiantekniikan suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot voidaan karkeasti jakaa viiteen osa-alueeseen: kemian perusteisiin, fysikaalis-kemiallisiin perusilmiöihin, yhdisteiden ja erilaisten materiaalien analyysi- ja karakterisointimenetelmiin, kemiantekniikan yksikköoperaatioihin ja kemianteollisuuden prosesseihin. Aineopintoihin kuuluu myös tekniikan kandidaatin tutkinnon opinnäytetyö, Kandidaatintyö ja seminaari 10 op.

  Sivuopintojen laajuus on vähintään 20 op. Kemiantekniikan kandidaatin tutkintoon valitaan sivuopintokonaisuudeksi
  YmKSaYmte Ympäristötekniikka
  EnSaM100 Energiatekniikka
  TuKSOTekn Tuotantotalous, sivuopinnot muu tekniikka tai
  KaSOLiik Liiketoimintaosaaminen.
  Vaihdossa/muussa yliopistossa tehtävä sivuopintokokonaisuus on etukäteen hyväksytettävä tutkintoon anomalla.

  Vapaasti valittavia opintoja valitaan siten, että tekniikan kandidaatin tutkinnon laajuus 180 op täyttyy.

  Tekniikan kandidaatin tutkinnon osaamistavoitteet ja tutkintorakenne on esitelty WebOodin opinto-oppaassa.


  Ennen lukuvuotta 2019-20 opintonsa aloittaneet suorittavat kandidaatin tutkinnon opintojen aloitusvuoden tutkintorakenteen mukaisesti mahdolliset opintojaksomuutokset huomioiden.
   

  Kemiantekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö on TkT Ritva Tuunila.

  DI-tutkinto-ohjelmat

  Kandidaatin tutkinnon jälkeen opinnot jatkuvat kemiantekniikan DI-ohjelmassa (120 op). Kemiantekniikan kandidaatin tutkinnon suorittaneet jatkavat opintoja englanninkielisessä Master's Programme in Chemical and Water Treatmentissä. Erillisvalinnan kautta on mahdollista hakea myös etäopiskeluun soveltuvaan DI-ohjelmaan Master's Programme in Biorefineries.