Learning Support

  Työharjoittelu opetussuunnitelmassa (ente, kote, säte + ymte) Työharjoittelu opetussuunnitelmassa (ente, kote, säte + ymte)

  Tekniikan kandidaatin tutkinnoissa työharjoittelu on vähintään 2 ja enintään 8 op:n laajuinen:
   - pakollista työharjoittelua 2 op
   - valinnaista työharjoittelua max. 6 op.
  Tarkemmat tiedot löytyvät opintojaksokuvauksesta BK10A1301 Tekniikan kandidaatin tutkinnon työharjoittelu 2-8 op.

  Pakollinen ja valinnainen työharjoittelu anotaan ja harjoitteluraportit laaditaan erikseen pakollisesta ja valinnaisesta osuudesta.Työharjoitteluanomukseen liitetään opintosuoritusote, josta näkyy aikaisemmin hyväksytyn työharjoittelun määrä.

  DI-tutkinnoissa pakollista työharjoittelua on vain joissain koulutusohjelmissa. Tarkista tiedot opinto-oppaasta/ tutkintorakenteesta. DI-tutkintoihin voi hyväksyttää valinnaista työharjoittelua max. 8-10 op tutkinto-ohjelmasta riippuen.
   
  HUOM. Kandidaatin ja DI-tutkintoihin voi yhteensä sisällyttää enintään 12 op työharjoittelua. Esimerkki: jos kandidaatin tutkinnossa on työharjoittelua 2 + 6 op, niin DI-tutkinnon osuudeksi jää korkeintaan 4 op.
   
  Työharjoittelun hyväksyy koulutusohjelmasi harjoittelun tarkastaja. Ennen opintojesi alkamista tapahtunut työssäolo, jota et ole hyväksyttänyt harjoitteluna mahdolliseen aikaisempaan tutkintoosi, voidaan harjoittelun tarkastajan harkinnan mukaan hyväksyä harjoitteluksi LUT:n tutkintoon.

  Energiatekniikan, sähkötekniikan ja ympäristötekniikan koulutusohjelmassa työharjoittelun tarkastajana toimii:
  Simo Hammo
  puh. 0400 259602, huone 3420
   
  Konetekniikan koulutusohjelman työharjoittelun tarkastajana toimii:
  Harri Eskelinen
  puh. 040 197 9280, huone 6713
   
  Harjoitteluun liittyvä ohjeistus ja lomakkeet.

  Konetekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto Konetekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto

  Konetekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto. Tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja tavoitteellinen suorittamisaika kolme vuotta. Tutkinnon suorittaminen kolmessa vuodessa edellyttää päätoimista opiskelua ja noin 60 opintopisteen suorittamista lukuvuosittain. Tekniikan kandidaatin tutkinnon jälkeen opiskelija voi valita minkä tahansa konetekniikan englanninkielisistä DI-tutkinto-ohjelmista Mechatronic System Design, Advanced Structural Design and Robotised Welding, Sustainable Production in Mechanical Engineering tai Industrial Design Engineering. Konetekniikan koulutusohjelmassa on lisäksi kaksi, pääosin etäopiskeluna suoritettavaa diplomi-insinöörin tutkintoon johtavaa diplomi-insinööriohjelmaa; JeDI-DI-ohjelma ja MEC&ELEC-DI-ohjelma. Kyseisiin DI-ohjelmiin haetaan erillishaun kautta.

  Tutkinnon rakenne 2019-2020

  Tekniikan kandidaatin tutkinnon osaamistavoitteet on esitelty WebOodin opinto-oppaassa.

  Tekniikan kandidaatin tutkinto muodostuu:

  • yleisopinnoista
  • suuntautumisvaihtoehdon aineopinnoista
  • Energiatalouden tai Tuotantotalouden sivuopintokokonaisuudesta sekä
  • mahdollisista vapaasti valittavista opinnoista.
    

  Yleisopinnot ovat kaikille pakollisia kursseja ja sisältävät mm. matematiikan ja fysiikan opintoja, yleisiä teknistieteellisiä valmiuksia kehittäviä energia-, kone-, sähkö- ja ympäristötekniikan opintoja, konetekniikan perusopintojaksoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä työharjoittelua. Yleisopinnot antavat perustiedot insinööritieteistä ja ovat tarpeellisia esitietoja konetekniikan suuntautumisvaihtoehdon aineopinnoille.

  Kieli- ja viestintäopintoihin sisältyy sekä pakollisia että valinnaisia kieliopintoja. Kieliopintotarjonta löytyy LUTn ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteisen kielikeskuksen sivuilta.

  Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot koostuvat konetekniikan alan perusopinnoista konstruktiotekniikan ja valmistustekniikan alueilla. Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot sisältävät myös tekniikan kandidaatin tutkinnon opinnäytteen Kandidaatintyön 10 op ja kandidaatintyön seminaarin 2 op. Suuntautumisvaihtoehdon aineopinnot antavat perusvalmiudet edetä opinnoissa syvällisempiin ja ammatillisempiin di-vaiheen opintoihin. 

  Sivuopinnoiksi valitaan joko Energiatalouden tai Tuotantotalouden sivuopinnotSivuopinnoiksi voidaan hyväksyttää koulutusohjelmasta vastaavan henkilön päätöksellä myös muussa korkeakoulussa suoritettu kokonaisuus, esim. opiskelijavaihdossa suoritetut opinnot. Muualla suoritettujen sivuopintojen soveltuvuus konetekniikan tekniikan kandidaatin tutkintoon on selvitettävä etukäteen. Sivuopintojen laajuus on vähintään 20 op.

  Tekniikan kandidaatin tutkinnon minimilaajuus 180 op täyttyy pakollisista opinnoista, joten vapaasti valittavia opintoja ei tarvitse suorittaa. Vapaaehtoisia, tutkinnon yli meneviä opintoja voi suorittaa, mutta ne eivät saa pidentää kandidaatin tutkinnon suorittamista määräajassa (suositus 3 vuotta). Hyväksilukuja ei pääsääntöisesti tehdä yli tutkinnon laajuuden, lukuun ottamatta vaihdossa suoritettavia opintoja, Puolustusvoimien johtajakoulutusta ja pakollisen työharjoittelun ylittävää osuutta (Max. 6 op, ks. BK10A1301 Tekniikan kandidaatin tutkinnon työharjoittelu 2-8 op).

  Tekniikan kandidaatin tutkinnon rakenteen näet WebOodin opinto-oppaasta.

  Oppaan välilehdeltä tutkintorakenteet pääset tutustumaan tutkintoon vaadittaviin opintoihin. Lukuvuodesta 2015-2016 alkaen opinto-oppaat ovat sähköisinä WebOodissa ja sitä aiemmat oppaat ja rakenteet ovat Unissa.

  Konetekniikan tekniikan kandidaatin tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö on yliopisto-opettaja, TkT Kimmo Kerkkänen.

  Pää- ja sivuaineen vaihtaminen (koskee ennen 1.8.2016 aloittaneita opiskelijoita)

  Pää- ja sivuaineen vaihtamista anotaan konetekniikan koulutusohjelmasta vastaavalta henkilöltä. Tee lyhyt vapaamuotoinen anomus, joka on osoitettu koulutusohjelmasta vastaavalle henkilölle. Ilmoita henkilö- ja yhteystietosi, opintojen aloitusvuosi, opintoviikko/opintopistemäärä sekä mistä aineesta mihin haluat vaihtaa, lyhyine perusteluineen. Liitä mukaan päivitetty hops:isi. Anomus palautetaan opintojen ohjaajalle.

   
  Lisätietoja:
  Konetekniikan opintojen ohjaaja Sanna Nykänen

  Opiskelijapalvelut huone 2313D
  Puh. 050 590 8927, sanna.nykanen(at)lut.fi

  Bachelor's Programme in Technology and Engineering Science Bachelor's Programme in Technology and Engineering Science

  This BSc is taught in English


  This is a Tekniikan kandidaatti (TkK), Bachelor of Science in Technology (B.Sc. Tech.) degree amounting to 180 ECTS. The BSc education is arranged so that full-time students can complete the degree in three academic years.

  Degree structure 2019-2020
  The BSc in technology 180 ECTS consists of
  - common obligatory general studies of 101 ECTS
  - language and communication studies of 15 ECTS
  - intermediate specialisation studies of 64 ECTS of electrical engineering, energy technology, environmental technology or mechanical engineering
  - there are no minor studies or elective studies.
   
  General studies include introductory course as well as courses on engineering mathematics and physics, engineering mechanics, engineering thermodynamics, technical documentation and 3 D modelling, electrical drives, renewable energy engineering and circular economy.
   
  Language and Communication studies of 15 ECTS
  See the BSc Technology and Engineering Science study guide for language requirements.
  Course information on language studies for LUT students
  .
   
  Intermediate specialisation studies
  During the second academic year, students can freely specialise in one of four fields: Energy Technology, Electrical Engineering, Environmental Technology or Mechanical Engineering.
  Energy technology specialist courses include basics of power plant engineering, heat transfer, and laboratory work.
  Electrical engineering specialist courses include introduction to embedded systems, digital design, and laboratory work.
  Environmental technology specialist courses include life cycle assessment, environmental labelling, and sustainable cities.
  Mechanical engineering specialist courses include mechatronics, robotics, production engineering and basics of FE-analysis.
  The specialisation studies include Project Work totalling 20 ECTS, an Internship of 4 ECTS, and a Bachelor's thesis and seminar totalling 12 ECTS.
   
   

  Students of this Bachelor's programme have an automatic right to continue their studies at the Master's level and thus complete a Master of Science degree in the following Master's programmes at LUT:
   

  Diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmat 2016-17 lukuvuodesta alkaen Diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmat 2016-17 lukuvuodesta alkaen

  Diplomi-insinööritutkinnot (120 op) uudistuvat lukuvuoden 2016-17 alusta.

  Tutkinnonuudistuksen vaikutukset riippuvat siitä, missä vaiheessa omat opintosi tällä hetkellä ovat. Mitkään aiemmin suorittamasi opinnot eivät uudistuksesta johtuen mene hukkaan.

  Jos olet jo kandidaatiksi valmistunut ja DI-opintojasi aloittanut:

  • Voit edelleen valmistua DI:ksi aiemman pääaineen mukaisesti, mikäli pääaineen kurssit ovat edelleen tarjolla.
   • Katso tutkintorakenne ja siihen kuuluvat kurssit opinto-oppaastasi.
    (Opiskelu - Opintojen suunnittelu - Opinto-oppaat - Aikaisempien vuosien opinto-oppaita)
     
  • Jos poistuvia kursseja on paljon, kannattaa harkita uuden DI-tutkinto-ohjelman mukaisesti opiskelua.
   • Lukuvuodelle 2016-17 tulevat opintojaksomuutokset
    (Opiskelu - Opintojen suunnittelu - Opinto-oppaat - Opintojaksomuutokset)
   • Jos haluat opiskella uuden tutkinto-ohjelman mukaisesti, laadi uusi DI-ohjelman mukainen HOPS WebOodissa.  
     

  Jos olet kandidaatiksi valmistunut tai valmistumassa, etkä ole  ennen lukuvuoden 2016-17 alkua DI-tutkintoon kuuluvia opintoja juurikaan suorittanut:

   
  Jos olet vielä kandivaiheessa, tee kandidaatin tutkinto valmiiksi
  :

  • Tutustu uusiin DI-tutkinto-ohjelmiin ja tee DI-ohjelman valinta koulutusohjelman ohjeistuksen mukaisesti. Siitä saat lisätietoa, kun DI-ohjelman valinta on ajankohtaista (2. tai 3. vuonna).
  • Lähtökohtaisesti DI-tutkinto-ohjelma kannattaa valita aina tuoreimman mahdollisen tutkintorakenteen mukaisesti.