Learning Support

  DI-ohjelmaan siirtyminen DI-ohjelmaan siirtyminen

  LUT-yliopistossa siirrytään kaksiportaiseen opintojen etenemiseen 1.8.2020.

  Kaksiportaisessa opintojen etenemisessä maisteritason kursseille pääsevät kandidaatin tutkinnon suorittaneet opiskelijat. Kandidaatiksi valmistuttuaan opiskelija ilmoittautuu DI-/maisteriohjelmaan ennen maisterivaiheen opintojen aloitusta. Ilmoittautuminen tehdään ennen SISU-järjestelmään siirtymistä kandidaatin tutkinnon anomuslomakkeella (1D-lomake).  

  Opiskelija voi anoa koulutusohjelmasta vastaavalta oikeutta osallistua maisteritason kursseille ilman kandidaatin tutkintoa, jos hänellä on kandidaatintyö/-tutkielma tehty, kandidaatin tutkinnosta puuttuu kursseja enintään 10 – 12 opintopistettä ja opinnot vastaavat DI-/maisteriohjelman vaatimuksia.  Osallistumisoikeutta haetaan "Anomus maisteritason opiskeluoikeudesta" -lomakkeella.

  Siirtymäaika

  1.8.2017 ja sitä ennen opintonsa aloittaneet opiskelijat siirtyvät kaksiportaisuuteen vuotta myöhemmin eli 1.8.2021. Siirtymäaikana jatkavat opiskelijat pääsevät maisteritason kursseille, jos heillä on suoritettuna kandidaatin tutkinnon opintoja vähintään 160 opintopistettä sisältäen kandidaatintyön/-tutkielman.

  Kandidaatin tutkinnon suorittaneet ovat kuitenkin aina etusijalla maisterikursseille pääsemisessä.

  Työharjoittelu Työharjoittelu

  Ohjeet ja anominen

  Harjoittelun hyväksyy koulutusohjelmasi harjoittelun tarkastaja. Ennen opintojesi alkamista tapahtunut työssäolo, jota et ole hyväksyttänyt harjoitteluna mahdolliseen aikaisempaan tutkintoosi, voidaan harjoittelun tarkastajan harkinnan mukaan hyväksyä harjoitteluksi LUT:n tutkintoon.

  Harjoitteluun liittyvä ohjeistus ja lomakkeet.

  Lomakkeiden palautus sähköisesti osoitteeseen: tutatdk.opintosihteerit@lut.fi tai paperisena huoneen 2313 edessä olevaan postilaatikkoon kirjekuoressa, jossa on päällä tutkintosi opintojen ohjaajan nimi. Jos palautat lomakkeet sähköisesti student.lut.fi -osoitteestasi, ei lomakkeita tarvitse allekirjoittaa.

   

  2016 - 2017 tai uudempien opinto-oppaiden mukaiset tutkinnot ja hopsit

  Tuotantotalouden kandidaatin tutkinnon työharjoittelu (opintojakso CS90A0016 lv. 2016-2017 tai uudempi opinto-opas) on vähintään 2 op:n ja enintään 8 op:n laajuinen. Pakollinen työharjoittelu on 2 op. Pakollisen työharjoittelun lisäksi kandidaatin tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin voi hyväksyttää työharjoittelua 1 - 6 op.

  Pakolliseen harjoitteluun (2 op) käy mikä tahansa työsuhteessa tehty työ.
  Vapaasti valittavaan harjoitteluun edellytetään työskentelyä tuotantotalouden alaan liittyvissä tehtävissä (esim. työskentely harjoittelijana tai avustajana yrityksen suunnittelu-, kehittämis- tai markkinointitehtävissä tai taloushallinnossa tms.).

  Koko kandidaatin tutkinnon harjoittelu anotaan yhdellä kertaa, mutta harjoitteluraportit laaditaan erikseen pakollisesta ja vapaasti valittavasta osuudesta.

  Tuotantotalouden DI-tutkintoon ei sisälly missään ohjelmassa työharjoittelua, ei edes vapaasti valittavina opintoina. Kandidaatin tutkinnon työharjoittelua on vastaavasti lisätty.

  2015 - 2016 tai vanhempien opinto-oppaiden mukaiset tutkinnot ja hopsit

  Tekniikan kandidaatin tutkintoon, pakollisiin yleisopintoihin sisältyy 2 op työharjoittelua (opintojakso CS90A0015 lv. 2015 - 2016 tai vanhempi opinto-opas). DI-tutkinnon työharjoittelun määrä vaihtelee ohjelmittain (0-10 op), lisätietoja löytyy opinto-oppaan DI-tutkintorakenteesta.

  Tuotantotalouden kandidaatin opinnot Tuotantotalouden kandidaatin opinnot

  Tuotantotalouden kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto. Tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja tavoitteellinen suorittamisaika kolme vuotta. Tutkinnon suorittaminen kolmessa vuodessa edellyttää päätoimista opiskelua ja noin 60 opintopisteen suorittamista lukuvuosittain. Tavoitteena on, että tuotantotalouden kandidaatti

  • ymmärtää organisaatioiden prosesseja, toimintoja ja ihmisiä erityyppisissä liiketoimintaympäristöissä
  • osaa analysoida yritystoiminnan eri osa-alueiden kehittämismahdollisuuksia ja –haasteita, ja soveltaa vaihtoehtoja niiden ratkaisemiseksi
  • ymmärtää ja osaa soveltaa käytäntöön toimitusketjun ohjaamisen menetelmiä ja malleja
  • ymmärtää ja osaa soveltaa kustannusjohtamisen analyysimenetelmiä yritystoiminnan kustannusten ja toimintaprosessien hallinnassa
  • ymmärtää markkinointiajattelun lähtökohdat ja erityispiirteet, ja osaa analysoida yrityksen markkinointiympäristön tekijöitä
  • ymmärtää innovaatio- ja teknologiajohtamisen periaatteita, ja osaa analysoida vaihtoehtoisia toimintamalleja yritysten innovaatiotoiminnalle
  • ymmärtää teollisuuden tuotantoprosesseja ja toimintatapoja, ja osaa tarkastella niiden kehittymisen mahdollisuuksia ja haasteita yritysten liiketoiminnalle
  • osaa hyödyntää teknistä ongelmanratkaisukykyä yritystoiminnan analysoinnissa ja kehittämisessä
  • osaa toimia projekteissa ja erilaissa kehittämistiimeissä, ja hyödyntää niissä toimiessaan kokeilevaa, käytännönläheistä ja ratkaisukeskeistä asennetta
  • osaa soveltaa tieteellisiä työskentelytapoja ja ymmärtää kriittisen ajattelun merkityksen tiedonhankinnassa
  • osaa kommunikoida yrityselämässä sujuvasti, sekä poimia ja esittää olennaiset asiat selkeästi
  • osaa toimia erilaisissa työympäristöissä sekä ymmärtää tarpeet kehittää jatkuvasti itseään ja osaamistaan työelämän vaatimusten mukaisesti.


  Tutkintorakenne

  Tutkinto 180 op muodostuu:

  • yleisopinnoista (sisältää kieli- ja viestintäopinnot)
  • tuotantotalouden aineopinnoista
  • teknillisistä sivuopinnoista
  • vapaasti valittavista opinnoista.

   
  Tarkemman kandidaatin tutkinnon rakenteen näet WebOodin opinto-oppaasta:

  Lukuvuoden 2015-16 ja siitä vanhempien tutkintojen tarkat rakenteet löytyvät aiempien vuosien opinto-oppaista.

  Yleisopinnot

  • johdatusopinnot tuotantotalouteen
  • tietotekniikan, ohjelmistotuotannon perusteet
  • teknistieteellisen alan perusteet: matematiikkaa, fysiikkaa, teknistä dokumentointia ja mallinnusta
  • työharjoittelu
  • kieli- ja viestintäopinnot, katso kieli- ja viestintäopintojen kurssitarjonta lv. 2019-2020


  Aineopinnot

  • laaja-alaiset tuotantotalouden aineopinnot
  • pääasiassa pakollisia opintojaksoja, lisäksi valitaan muutama opintojakso vaihtoehtoisten opintojen listalta
  • kandidaatintyö ja seminaari (10 op)

   

  Teknilliset sivuopinnot

  Teknillisten sivuopintojen kokonaisuus (24 op) on pakollinen tuotantalouden kandidaatin tutkinnossa. Valittavissa olevat sivuopintokokonaisuudet löytyvät opinto-oppaista.

  Vapaasti valittavat opinnot

  • opiskelija valitsee yliopistotasoisia opintojaksoja siten, että tutkinnon laajuudeksi tulee vähintään 180 op
  • opintojaksoja LUT:sta tai muusta yliopistosta (myös avoin yliopisto)


  Jos 180 op täyttyy jo yleis-, aine- ja sivuopinnoilla, valinnaiset opinnot saavat olla 0 op. Muussa yliopistossa suoritetut opinnot hyväksytetään tutkintoon anomuksella, katso Lomakkeet

  DI-tutkinto-ohjelmat kandidaatin tutkinnon jälkeen DI-tutkinto-ohjelmat kandidaatin tutkinnon jälkeen

  Tekniikan kandidaatin tutkinnon jälkeen opinnot jatkuvat DI-ohjelmassa.

  UUTTA: lukuvuodesta 2017 - 2018 alkaen tuotantotalouden koulutusohjelma tiedustelee kandidaatintyön arvostelulomakkeessa opiskelijan alustavaa valintaa DI-ohjelmaksi. Tämä ennakkoilmoitus ei ole opiskelijalle sitova vaan tietoa kerätään ja tarvitaan DI-ohjelmien opetuksen suunnittelua ja resurssitarpeiden ennakoimista varten.

  Varsinaisesti opiskelija ilmoittaa valitsemansa DI-ohjelman anoessaan kandidaatin tutkintotodistusta (lomake 1D).
  Lue lisää Tuotantotalouden DI-ohjelmiin siirtymisestä

  Tuotantotalouden kandidaatin tutkinnon opinnot ennen lukuvuotta 2016-17 aloittaneet Tuotantotalouden kandidaatin tutkinnon opinnot ennen lukuvuotta 2016-17 aloittaneet

  Ohjeita ja lisätietoja tuotantotalouden kandidaatin tutkinnon opinnot ennen lukuvuotta 2016-17 aloittaneille opiskelijoille.