Learning Support

  DI-ohjelmaan siirtyminen DI-ohjelmaan siirtyminen

  LUT-yliopistossa siirrytään kaksiportaiseen opintojen etenemiseen 1.8.2021.

  Vain kandidaatin tutkinnon suorittaneet tai opiskelijat, jotka ovat jättäneet kandidaatin työn arvosteltavaksi ja sen lisäksi kandidaatin tutkinnosta puuttuu enintään 12 opintopistettä, voivat osallistua maisterivaiheen opintojaksoille.

  Lue lisää maisteriopintoihin jatkamisesta ja siihen liittyvästä prosessista.

  Työharjoittelu Työharjoittelu

  Ohjeet ja anominen

  Harjoittelun hyväksyy koulutusohjelmasi harjoittelun tarkastaja. Ennen opintojesi alkamista tapahtunut työssäolo, jota et ole hyväksyttänyt harjoitteluna mahdolliseen aikaisempaan tutkintoosi, voidaan harjoittelun tarkastajan harkinnan mukaan hyväksyä harjoitteluksi LUT:n tutkintoon.

  Harjoitteluun liittyvä ohjeistus ja lomakkeet.

  Lomakkeet liitteineen palautetaan sähköisesti osoitteeseen: tutatdk.opintosihteerit@lut.fi tai paperisena huoneen 2313 edessä olevaan postilaatikkoon kirjekuoressa, jossa on päällä tutkintosi opintojen ohjaajan nimi. Jos palautat lomakkeet sähköisesti student.lut.fi -osoitteestasi, ei lomakkeita tarvitse allekirjoittaa.

   

  2016 - 2017 tai uudempien opinto-oppaiden mukaiset tutkinnot ja hopsit

  Tuotantotalouden kandidaatin tutkinnon työharjoittelu (opintojakso CS90A0016 lv. 2016-2017 tai uudempi opinto-opas) on vähintään 2 op:n ja enintään 8 op:n laajuinen. Pakollinen työharjoittelu on 2 op. Pakollisen työharjoittelun lisäksi kandidaatin tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin voi hyväksyttää työharjoittelua 1 - 6 op.

  Pakolliseen harjoitteluun (2 op) käy mikä tahansa työsuhteessa tehty työ.
  Vapaasti valittavaan harjoitteluun edellytetään työskentelyä tuotantotalouden alaan liittyvissä tehtävissä (esim. työskentely harjoittelijana tai avustajana yrityksen suunnittelu-, kehittämis- tai markkinointitehtävissä tai taloushallinnossa tms.).

  Koko kandidaatin tutkinnon harjoittelu anotaan yhdellä kertaa, mutta harjoitteluraportit laaditaan erikseen pakollisesta ja vapaasti valittavasta osuudesta.

  Tuotantotalouden DI-tutkintoon ei sisälly missään ohjelmassa työharjoittelua, ei edes vapaasti valittavina opintoina. Kandidaatin tutkinnon työharjoittelua on vastaavasti lisätty.

  2015 - 2016 tai vanhempien opinto-oppaiden mukaiset tutkinnot ja hopsit

  Tekniikan kandidaatin tutkintoon, pakollisiin yleisopintoihin sisältyy 2 op työharjoittelua (opintojakso CS90A0015 lv. 2015 - 2016 tai vanhempi opinto-opas). DI-tutkinnon työharjoittelun määrä vaihtelee ohjelmittain (0-10 op), lisätietoja löytyy opinto-oppaan DI-tutkintorakenteesta.

  Tuotantotalouden kandidaatin opinnot Tuotantotalouden kandidaatin opinnot

  Tuotantotalouden kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto. Tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja tavoitteellinen suorittamisaika kolme vuotta. Tutkinnon suorittaminen kolmessa vuodessa edellyttää päätoimista opiskelua ja noin 60 opintopisteen suorittamista lukuvuosittain.

  Tutkinto-ohjelmasta vastaavat tutkijatohtorit Kirsi Kokkonen ja Sini-Kaisu Kinnunen.

  Tutkintorakenne

  Tutkinto 180 op muodostuu:

  • yleisopinnoista (sisältää kieli- ja viestintäopinnot)
  • tuotantotalouden aineopinnoista
  • teknillisistä sivuopinnoista
  • vapaasti valittavista opinnoista.

   
  Lisätietoja tutkintorakenteesta opinto-oppaasta

  Yleisopinnot

  • johdatusopinnot tuotantotalouteen
  • tietotekniikan, ohjelmistotuotannon perusteet
  • teknistieteellisen alan perusteet: matematiikkaa, fysiikkaa, teknistä dokumentointia ja mallinnusta
  • pakollinen työharjoittelu 2 op
  • kieli- ja viestintäopinnot, lisätietoja kielten opinto-oppaista


  Aineopinnot

  • laaja-alaiset tuotantotalouden aineopinnot
  • pääasiassa pakollisia opintojaksoja, lisäksi valitaan muutama opintojakso vaihtoehtoisten opintojen listalta
  • kandidaatintyö ja seminaari (10 op)

   

  Teknilliset sivuopinnot


  Teknillisten sivuopintojen kokonaisuus (24 op) on pakollinen tuotantalouden kandidaatin tutkinnossa. Valittavissa olevat sivuopintokokonaisuudet löytyvät tuotantotalouden kandidaatin opinto-oppaasta

  Vapaasti valittavat opinnot

  • opiskelija valitsee yliopistotasoisia opintojaksoja siten, että tutkinnon laajuudeksi tulee vähintään 180 op
  • esimerkiksi pakollisen työharjoittelun (2 op) ylittävä osuus enintään 6 op kuuluu vapaasti valittaviin opintoihin
  • opintojaksoja LUT:sta tai muusta yliopistosta (myös avoin yliopisto)
  • jos 180 op täyttyy jo yleis-, aine- ja sivuopinnoilla, valinnaiset opinnot saavat olla 0 op. Muussa yliopistossa suoritetut opinnot hyväksytetään tutkintoon

  DI-tutkinto-ohjelmat kandidaatin tutkinnon jälkeen DI-tutkinto-ohjelmat kandidaatin tutkinnon jälkeen

  Tekniikan kandidaatin tutkinnon jälkeen opinnot jatkuvat DI-ohjelmassa.

  Tuotantotalouden koulutusohjelma tiedustelee kandidaatintyön arvostelulomakkeessa opiskelijan alustavaa valintaa DI-ohjelmaksi. Tietoa kerätään ja tarvitaan DI-ohjelmien opetuksen suunnittelua ja resurssitarpeiden ennakoimista varten.

  Tämä ennakkoilmoitus ei ole opiskelijalle sitova. Varsinaisesti opiskelija ilmoittaa valitsemansa DI-ohjelman anoessaan kandidaatin tutkintotodistusta (lomake 1D).
  Lue lisää Tuotantotalouden DI-ohjelmiin siirtymisestä