Aiemmat tai muualla suoritetut opinnot ja osaaminen osaksi LUTin tutkintoa Aiemmat tai muualla suoritetut opinnot ja osaaminen osaksi LUTin tutkintoa

Voit anoa osaksi LUTin tutkintoa aiemmin tai muualla suoritettuja opintoja, opintokokonaisuuksia ja osaamista seuraavien periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti.

Hyväksilukuja ei tehdä yli tutkintojen minimilaajuuksien 180 op tai 120 op.

Kandidaatin tutkintoon voidaan hyväksilukea korkeakouluopintoja (ammattikorkeakoulu tai yliopisto). Ylempään (DI / KTM) tutkintoon voidaan hyväksilukea yliopisto- tai YAMK-opintoja.

Hyväksiluku tarkoittaa LUTin tutkinnossa olevan opintojakson tai opintokokonaisuuden esim. sivuopinto

  • korvaamista tai
  • muualla suoritettujen opintojen sisällyttämistä osaksi LUTin tutkintoa, mikäli opinnot ovat opintokokonaisuuteen tai tutkintoon soveltuvia.

Yksittäiset opintojaksot tai opintokokonaisuudet

  • Voit anoa aiemmin tai muualla suoritettujen tutkintoon soveltuvien yksittäisten opintojaksojen hyväksymistä osaksi LUTin tutkintoa, mikäli korkeakoulussa (yliopisto tai ammattikorkeakoulu) suoritetut opintojaksot ovat enintään viisi vuotta vanhoja.

Aiemmin suoritettu tutkinto

  • Mikäli taustallasi on jo aiempi suoritettu korkeakoulututkinto, voidaan siitä hyväksilukea LUTin tutkintoon yksittäisiä opintojaksoja, mikäli tutkinto ei ole yli viisi vuotta vanha.
  • Sitä vanhemmasta tutkinnosta voidaan hyväksilukea LUTin tutkintoon vapaasti valittavat opinnot ja kieliopintoja sekä sivuopintokokonaisuus (mikäli LUTin tutkinnon rakenteeseen sivuopintokokonaisuus kuuluu).
     

Hyväksilukujen anominen osaksi tutkintoa

Hyväksiluvut anotaan Sisussa. Lue huolella Sisu-ohjeet.

Sisuun hyväksiluvut merkitään seuraavilla tavoilla:

  • Kun LUTin opintojakso korvataan kokonaan, merkitään Sisuun LUTin opintojakso hyväksiluettuna ja alkuperäisen suoritetun opintojakson arvosanalla 1-5 (mikäli käytetty arvosteluasteikko on sama LUTissa eli 1-5) tai arvosanalla H (jos arvosteluasteikko on eri kuin LUTissa). Muualla suoritetun opintojakson on vastattava sisällöltään, osaamistavoitteiltaan ja laajuudeltaan LUTin opintojaksoa.

 
Esimerkki
: Jos olet suorittanut muualla opintojakson, joka on enintään viisi vuotta vanha, ja joka sisällöltään, osaamistavoitteiltaan ja laajuudeltaan vastaa LUTin opintojaksoa, voit anoa LUTin opintojakson korvaamista.

Esimerkki 2: Puolustusvoimien johtajakoulutus on Sisussa opintojaksona nimellä "Johtajakoulutus 6 op". Sen voi sijoittaa tutkinnon vapaasti valittaviin (ei kuitenkaan kauppatieteiden maisteriohjelmissa) ja, jolle on Sisussa haettava korvaavuutta.

Hakemuksen liitteet toimitetaan myös Sisussa: Oikeaksi todistettu kopio johtajan palvelustodistuksesta ja henkilöarviointilomakkeesta. Palveluksensa ennen vuotta 1998 suorittaneilta todistus AUK:sta tai RUK:sta riittää. Kauppatieteissä anomus koskee vain uuden johtajakoulutuksen (v. 1999 tai sen jälkeen) käyneitä.

Katso Sisu-ohje Puolustusvoimien johtajakoulutuksen korvaavuuden hakemiseen.

Esimerkki 3: Hallitustyöskentely 3 op on Sisussa opintojaksona. Tästä opintojaksosta on mahdollista saada 3 opintopistettä, mikäli opiskelija on toiminut killan tai ylioppilaskunnan hallituksessa. Lisätietoja opintojakson kuvauksessa Sisussa.

  • Tutkintoon sisällytettävät muualla suoritetut opinnot merkitään Sisuun alkuperäisellä nimellä sekä laajuudella ja arvosanalla, mikäli ne ovat vastaavat kuin LUTissa. Jos laajuutta ei ole ilmoitettu ECTS:n mukaisesti, muunnetaan laajuus ECTS opintopisteiksi (1 op = 27 tuntia työtä). Jos käytetty arvosteluasteikko ei ole vastaava kuin LUTissa, merkitään arvosanaksi H (hyväksiluettu).

 
Esimerkki 1
: Jos olet suorittanut muualla opintojakson, joka on sisällöltään ja osaamistavoitteiltaan LUTin opintojaksoa vastaava, mutta laajuudeltaan yhden opintopisteen vähemmän, voit anoa kyseisen opintojakson sisällyttämistä LUTin tutkintoon.
 
Esimerkki 2: Jos olet opiskelijavaihdossa suorittanut opintoja, jotka sisällöllisesti soveltuvat jonkin tutkinnon osan esim. syventymisopinnot tai sivuopinnot opintoihin, voit anoa näiden opintojen sisällyttämistä osaksi em. tutkinnon osaa.
HUOM! vaihto-opinnot on hyväksytettävä ennen vaihtoon lähtöä learning agreementin tarkistamisen yhteydessä.
 
Esimerkki 3: Olet suorittanut tutkinnon, jolla voidaan hyväksilukea LUTin tutkinnon vapaasti valittavat opinnot. Mikäli tutkinto on enintään viisi vuotta vanha, voit anoa yksittäisten opintojaksojen sisällyttämistä LUTin tutkintoon, jolloin ne kirjataan Sisuun arvosteluasteikolla 1-5 (mikäli käytetty arvosteluasteikko on sama LUTissa eli 1-5) tai arvosanalla H (jos arvosteluasteikko on eri kuin LUTissa).

Tai jos tutkinto on yli viisi vuotta vanha, voit anoa hyväksilukua "könttänä" esim. Helsingin yliopiston suorituksia 15 op ja Sisuun ne merkitään Helsingin yliopiston opintoja 15 op, arvosana H.
 
Esimerkki 4: Aiemman suoritetun tutkinnon perusteella hyväksiluettava sivuopintokokonaisuus merkitään Sisuun kokonaisuutena ja arvosanalla H esim. Muualla suoritettu sivuopinto X, 20 op / 24 op, arvosana H.
 

Osittain korvattu ja osittain LUTissa suoritettu opintojakso merkitään Sisuun LUTin suorituksena vastuuopettajan antaman loppuarvosanan mukaisesti.

Muu osaaminen osaksi tutkintoa

Osaksi tutkintoa voidaan anoa myös muulla tavoin kuin muodollisessa koulutuksessa hankittua osaamista esim. työkokemusta.

Hakemus liitteineen toimitetaan opintojakson vastuuopettajalle.

Muualla hankittua osaamista arvioidaan aina suhteessa jonkin LUT:n opintojakson sisältöön ja sille asetettuihin osaamistavoitteisiin. Muun osaamisen näyttö arvostellaan anotun opintojakson arvosteluasteikolla tai arvosanalla H (hyväksytty). Sisuun suoritus merkitään LUT:n opintojakson tiedoilla.

Prosessi

Hops-muutoksiin liittyvät anomukset liitteineen ohjautuvat Sisussa oman koulutusohjelman opintojen ohjaajalle, jonka esittelystä hyväksiluvuista (sisällyttäminen tai korvaaminen) päättää koulutusohjelmasta tai tutkinto-ohjelmasta vastaava.

Muulla kuin muodollisessa koulutuksessa hankitun osaamisen hyväksymisestä päättää kyseisen opintojakson opettaja.

Opiskelijalle hyväksytty tai hylätty päätös hakemuksesta näkyy Sisussa.