Yleistä hakuprosessista Yleistä hakuprosessista

Ohje koskee Teknis-luonnontieteellisen tohtoriohjelman seuraavia tutkimusaloja:ohjelmistotuotanto, tuotantotalous.

Jatko-opiskeluoikeuden hakuaika on jatkuva eli hakemuksen voi jättää, kun se on kokonaisuutena on valmis.

HUOM! Nuoremman tutkijan tehtävään liittyy aina jatko-opiskeluoikeuden hakeminen erikseen. Opiskeluoikeus tulee saada viimeistään vuoden kuluessa työsopimuksen alkamisesta.

Tutkimusala on opintojen varsinainen aihealue, joka nimetään jatko-opiskeluhakemusta laadittaessa. Pääosa jatko-opinnoista ja väitöskirja tehdään tutkimusalalta.

Ohjelmistotuotannon tutkimusala: vastuuhenkilö professori Jari Porras

Tuotantotalouden tutkimusala: vastuuhenkilö professori Janne Huiskonen

Ohjaus

Jatko-opintojen ohjaaja (vastuuprofessori) valitaan väitöstyön aiheen perusteella. LUT-tohtorikoulu suosittelee kahden ohjaajan määräämistä. Tohtoriopiskelijan tukena voi toimia myös ohjausryhmä, jonka kokoonpano on jatko-opintojen ohjaajan vastuulla.

Hakuprosessin vaiheet

Hakija ottaa yhteyttä hyvissä ajoin potentiaaliseen ohjaajaan eli vastuuprofessoriin (keskustelu väitöstyön aiheesta sekä opinto- ja tutkimussuunnitelmasta). Jos vastuuprofessori puoltaa tohtoriopintojen aloittamista, jatko-opiskeluhakemus toimitetaan LUT-tohtorikouluun.

LUT-tohtorikoulu tarkistaa, että hakemus liitteineen on ohjeiden mukainen. Seuraavaksi tohtoriohjelman vastuuhenkilö arvioi jatko-opintosuunnitelman kokonaisuudessaan ja päättää hakemuksen puollosta. Suunnitelmasta arvioidaan sen laatua ja toteutettavuutta, ajankäyttöä, opintojen rahoitusta sekä opintojen sisältöä. Puollon edellytyksenä on myös ohjausresurssien saatavuus väitöstutkimuksen alalta eli hakijalle voidaan osoittaa vastuuohjaaja ja tarvittaessa myös toinen ohjaaja.

Tutkimuksesta vastaava vararehtori tekee päätöksen opiskeluoikeudesta. LUT-tohtorikoulu lähettää päätöksen sekä muun infomateriaalin hakemuksessa merkittyyn osoitteeseen. Varmista siis, että hakulomakkeessa antamasi yhteystiedot ovat täydelliset ja ajan tasalla.

Ohjaussuunnitelma Ohjaussuunnitelma

Ohjaussuunnitelma laaditaan heti tohtoriopintojen alussa. Suunnitelman tarkoitus on selkeyttää hyvän ohjauksen periaatteita ja tarjota sekä opiskelijalle että ohjaajalle/ohjaajille työkalu, jonka avulla keskeiset ohjausprosessin asiat tulevat sovituiksi.

Ohjaussuunnitelmaa laadittaessa käydään läpi myös opiskelijan, ohjaajan sekä mahdollisten muiden osapuolten oikeudet ja velvollisuudet. LUT-tohtorikoulu suosittelee kahden ohjaajan määräämistä kaikille tohtoriopiskelijoille.

Ohjaussuunnitelma on osa jatko-opintosuunnitelmaa, joka toimitetaan opiskeluoikeushakemuksen liitteenä.

Hakemus ja liitteet Hakemus ja liitteet

Jatko-opiskeluhakemus palautetaan LUT-tohtorikouluun. Liitteet on lueteltu hakulomakkeessa. Ansioluettelo (CV) on valinnainen liite, mutta se voidaan jossain tapauksessa pyytää toimitettavaksi erityisesti, jos hakijalla on jo työelämäkokemusta.

Hyödynnä LUT-tohtorikoulun jatko-opintosuunnitelmamallia (pdf), josta on saatavilla myös Word-versio.

Jatko-opintosuunnitelma on hyväksytettävä tohtoriopintojen kaikilla tulevilla ohjaajilla. Kun laadit suunnitelmaa opinnoista, tutustu samalla tarkempiin ohjeisiin opinnoista. Huom! Jokaisen tohtoriopiskelijan tulee luoda jatko-opintosuunnitelman mukainen henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Sisuun sen jälkeen, kun jatko-opiskeluoikeus on myönnetty.

Ohjelmistotuotannon ja tuotantotalouden ohjeet suunnitelman laadintaan:

1. Englanninkielinen tutkimussuunnitelma (suositus:pituus 5-10 sivua)

 • tutkimuksen tausta ja teoreettiset lähtökohdat
 • tiivis katsaus tutkimuksen aihepiiriin liittyvästä olennaisesta tieteellisestä  keskustelusta
 • tutkimusongelma, tutkimuksen tavoitteet, työn motivointi, näkökulma ja rajaukset
 • tutkimusstrategia ja kuvaus tutkimuksessa käytettävästä empiirisestä aineistosta
 • kirjallisuusviitteet (references) - erilliseksi liitteeksi, ei lasketa sivumäärään


Jos tutkimussuunnitelma on tarkoituksenmukaista laatia suomeksi, liitä suunnitelmaan englanninkielinen tiivistelmä (abstract, pituus yksi A4).

2. Jatko-opintojen rahoitussuunnitelma

3. Julkaisusuunnitelma

 • julkaisujen alustava ajankohta
 • artikkelien mahdolliset aihealueet
 • mahdolliset julkaisukanavat JUFO-luokituksineen (JUFO=Julkaisufoorumi)
   

4. Suunnitelma suoritettavista opinnoista (kokonaislaajuus vähintään 40 op)

 • tutkimusalan opinnot vähintään 20 op + tutkimusalaa tukevat opinnot
 • opintojen tulee sisältää 5-20 op yleisiä tieteen tekemiseen tai metodologiaan liittyviä opintoja (voi sijoittaa tutkimusalan opintoihin ja/tai tutkimusalaa tukeviin opintoihin)
 • suoritustavat (jos tiedossa)
 • opintosuoritusten laajuudet opintopisteinä
 • suunniteltu suoritusajankohta (LUT-tohtorikoulu suosittelee opintojen suorittamista kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana)


5. Tutkimusaikataulu (neljän vuoden suunnitelma)

 • Mikäli opiskelun odotetaan kestävän kauemmin, liitä mukaan selvitys (esim. osa-aikainen opiskelu työn ohessa).
   

6. Ohjaussuunnitelma (ks. vasemmalla)