Yleistä hakuprosessista Yleistä hakuprosessista

Jatko-opiskeluoikeuden hakuaika on jatkuva eli hakemuksen voi jättää, kun hakuehdot täyttyvät ja hakemus kokonaisuutena on valmis.

HUOM! Nuoremman tutkijan tehtävään liittyy aina jatko-opiskeluoikeuden hakeminen erikseen. Opiskeluoikeus tulee saada viimeistään vuoden kuluessa työsopimuksen alkamisesta.

Tutkimusala on opintojen varsinainen aihealue, joka nimetään jatko-opiskeluhakemusta laadittaessa. Pääosa jatko-opinnoista ja väitöskirja tehdään tutkimusalalta.

Kauppatieteiden tutkimusalan vastuuhenkilönä toimii tohtoriohjelman vastuuhenkilö professori Paavo Ritala.

Valintaperustekurssit

Valintaperustekursseina käytetään opintojaksoja A210AJ201 Tieteenfilosofia (6 op) ja A350A0250 Multivariate and Econometric Analysis Methods (6 op) tai näitä vastaavien opintoja. Vastaavuudesta päättävät em. kurssien vastuuopettajat (katso anomus valintaperustekurssien korvaavuudesta).

Kurssien tai vastaavien opintojen pitää olla suoritettuina ennen jatko-opiskeluhakemuksen jättämistä. Hakijat, joilla ei ole voimassa olevaa opiskeluoikeutta LUTissa, voivat tehdä suoritukset avoimen yliopiston kautta.

Vaadittava osaaminen on mahdollista osoittaa myös tenttimällä kurssin Tieteenfilosofia kirjallisuus ja suorittamalla kurssi Multivariate and Econometric Analysis Methods itseopiskeluna.

 • Philosophy of Science/kirjallisuustentti - ilmoittautuminen sähköpostitse avoinyliopisto@lut.fi viimeistään kaksi viikkoa ennen tenttiä (lisätiedot avoimesta yliopistosta)
 • Multivariate and Econometric Analysis/itseopiskelu - ilmoittautuminen tehdään sähköpostitse avoinyliopisto@lut.fi


Valintaperustekurssit sisällytetään jatkotutkinnossa tutkimusalaa tukeviin opintoihin (metodologian ja tieteenteorian opintoja), mikäli ne eivät jo sisälly johonkin aiemmin suoritettuun tutkintoon.

Ohjaus

Jatko-opintojen ohjaaja (vastuuprofessori) valitaan väitöstyön aiheen perusteella. LUT-tohtorikoulu suosittelee kahden ohjaajan määräämistä. Tohtoriopiskelijan tukena voi toimia myös ohjausryhmä, jonka kokoonpano on jatko-opintojen ohjaajan vastuulla.

Hakuprosessin vaiheet

Hakija ottaa yhteyttä hyvissä ajoin potentiaaliseen ohjaajaan eli vastuuprofessoriin (keskustelu väitöstyön aiheesta sekä opinto- ja tutkimussuunnitelmasta). Jos vastuuprofessori puoltaa tohtoriopintojen aloittamista, jatko-opiskeluhakemus toimitetaan LUT-tohtorikouluun. Myös valintaperustekurssien tai vastaavien opintojen tulee olla suoritettuina.

LUT-tohtorikoulu tarkistaa, että hakemus liitteineen on ohjeiden mukainen. Seuraavaksi tohtoriohjelman vastuuhenkilö arvioi jatko-opintosuunnitelman kokonaisuudessaan ja päättää hakemuksen puollosta. Suunnitelmasta arvioidaan sen laatua ja toteutettavuutta, ajankäyttöä, opintojen rahoitusta sekä opintojen sisältöä. Puollon edellytyksenä on myös ohjausresurssien saatavuus väitöstutkimuksen alalta eli hakijalle voidaan osoittaa vastuuohjaaja ja tarvittaessa myös toinen ohjaaja.

Tutkimuksesta vastaava vararehtori tekee päätöksen opiskeluoikeudesta. LUT-tohtorikoulu lähettää päätöksen sekä muun infomateriaalin hakemuksessa merkittyyn osoitteeseen. Varmista siis, että hakulomakkeessa antamasi yhteystiedot ovat täydelliset ja ajan tasalla.

Hakemus ja liitteet Hakemus ja liitteet

Jatko-opiskeluhakemus palautetaan LUT-tohtorikouluun. Liitteet on lueteltu hakulomakkeessa. Ansioluettelo (CV) on valinnainen liite, mutta se voidaan jossain tapauksessa pyytää toimitettavaksi erityisesti, jos hakijalla on jo työelämäkokemusta.

Hyödynnä LUT-tohtorikoulun jatko-opintosuunnitelmamallia (pdf), josta on saatavilla myös Word-versio

Jatko-opintosuunnitelma on hyväksytettävä tohtoriopintojen kaikilla tulevilla ohjaajilla. Kun laadit suunnitelmaa opinnoista, tutustu samalla tarkempiin ohjeisiin opinnoista. Huom! Jokaisen tohtoriopiskelijan tulee luoda jatko-opintosuunnitelman mukainen henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Sisuun sen jälkeen, kun jatko-opiskeluoikeus on myönnetty.

Kauppatieteiden ohjeita suunnitelman laadintaan:

1. Englanninkielinen tutkimussuunnitelma (laajuus 10-15 sivua)

 • tutkimuksen tausta ja teoreettiset lähtökohdat
 • tiivis katsaus tutkimuksen aihepiiriin liittyvästä olennaisesta tieteellisestä  keskustelusta
 • tutkimusongelma, tutkimuksen tavoitteet, työn motivointi, näkökulma ja rajaukset
 • tutkimusstrategia ja kuvaus tutkimuksessa käytettävästä empiirisestä aineistosta
 • kirjallisuusviitteet (references) - erilliseksi liitteeksi, ei lasketa sivumäärään


Jos tutkimussuunnitelma on tarkoituksenmukaista laatia suomeksi, liitä suunnitelmaan englanninkielinen tiivistelmä (abstract, pituus yksi A4).

2. Jatko-opintojen rahoitussuunnitelma

3. Julkaisusuunnitelma

 • julkaisujen alustava ajankohta
 • artikkelien mahdolliset aihealueet
 • mahdolliset julkaisukanavat JUFO-luokituksineen (JUFO=Julkaisufoorumi)


4. Suunnitelma suoritettavista opinnoista (kokonaislaajuus vähintään 40 op)

 • tutkimusalan opinnot vähintään 20 op
 • tutkimusalaa tukevien opintojen tulee sisältää vähintään 15 op metodologian ja tieteenteorian opintoja
 • suoritustavat (jos tiedossa)
 • opintosuoritusten laajuudet opintopisteinä
 • suunniteltu suoritusajankohta - LUT tohtorikoulu suosittelee opintojen suorittamista kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.
   

5. Tutkimusaikataulu (neljän vuoden suunnitelma)

 • Mikäli opiskelun odotetaan kestävän kauemmin, liitä mukaan selvitys (esim. osa-aikainen opiskelu työn ohessa).
   

6. Ohjaussuunnitelma (ks.alla)

Ohjaussuunnitelma Ohjaussuunnitelma

Ohjaussuunnitelma laaditaan heti tohtoriopintojen alussa. Suunnitelman tarkoitus on selkeyttää hyvän ohjauksen periaatteita ja tarjota sekä opiskelijalle että ohjaajalle/ohjaajille työkalu, jonka avulla keskeiset ohjausprosessin asiat tulevat sovituiksi.

Ohjaussuunnitelmaa laadittaessa käydään läpi myös opiskelijan, ohjaajan sekä mahdollisten muiden osapuolten oikeudet ja velvollisuudet. LUT-tohtorikoulu suosittelee kahden ohjaajan määräämistä kaikille tohtoriopiskelijoille.

Ohjaussuunnitelma on osa jatko-opintosuunnitelmaa, joka toimitetaan opiskeluoikeushakemuksen liitteenä.