Yleistä hakuprosessista Yleistä hakuprosessista

Tutkimusala on opintojen varsinainen aihealue, joka nimetään jatko-opiskeluhakemusta laadittaessa. Pääosa jatko-opinnoista ja väitöskirja tehdään tutkimusalalta.

Kauppatieteiden tutkimusalan vastuuhenkilönä toimii tohtoriohjelman vastuuhenkilö professori Paavo Ritala.

Liiketalouden ja johtamisen tohtoriohjelmaan hakevilta ei enää edellytetä opintosuorituksia ennen hakemuksen jättämistä (aiemmin: valintaperustekurssit). Sen sijaan tohtoriopiskelijan tutkintorakenteeseen sisältyy nykyisin kolme pakollista opintojaksoa, ks. tarkemmat tiedot opintoja koskevalta Uni-sivulta.

Ohjaus

Jatko-opintojen ohjaaja (vastuuprofessori) valitaan väitöstyön aiheen perusteella. Kaikilla hakijoilla, jotka jättävät hakemuksensa 1.1.2022 tai sen jälkeen tulee olla vähintään kaksi ohjaajaa. Tohtoriopiskelijan tukena voi toimia myös ohjausryhmä, jonka kokoonpano on jatko-opintojen ohjaajien vastuulla.

Hakuprosessin vaiheet

Hakija ottaa yhteyttä hyvissä ajoin potentiaalisiin ohjaajiin, yleensä vastuuprofessoriin (keskustelu väitöstyön aiheesta sekä opinto- ja tutkimussuunnitelmasta). Jos ohjaajat puoltavat tohtoriopintojen aloittamista, jatko-opiskeluhakemus toimitetaan LUT-tohtorikouluun. Tohtoriohjelmaan on jatkuva hakuaika.

LUT-tohtorikoulu tarkistaa, että hakemus liitteineen on ohjeiden mukainen. Seuraavaksi tohtoriohjelman vastuuhenkilö arvioi jatko-opintosuunnitelman kokonaisuudessaan ja päättää hakemuksen puollosta. Suunnitelmasta arvioidaan sen laatua ja toteutettavuutta, ajankäyttöä, opintojen rahoitusta sekä opintojen sisältöä. Puollon edellytyksenä on myös ohjausresurssien saatavuus väitöstutkimuksen alalta eli hakijalle voidaan osoittaa vastuuohjaaja ja toinen ohjaaja.

Tutkimuksesta vastaava vararehtori tekee päätöksen opiskeluoikeudesta. LUT-tohtorikoulu lähettää päätöksen sekä muun infomateriaalin hakemuksessa merkittyyn osoitteeseen. Varmista siis, että hakulomakkeessa antamasi yhteystiedot ovat täydelliset ja ajan tasalla.

Ohjaussuunnitelma Ohjaussuunnitelma

Ohjaussuunnitelma laaditaan heti tohtoriopintojen alussa. Suunnitelman tarkoitus on selkeyttää hyvän ohjauksen periaatteita ja tarjota sekä opiskelijalle että ohjaajille työkalu, jonka avulla keskeiset ohjausprosessin asiat tulevat sovituiksi.

Ohjaussuunnitelmaa laadittaessa käydään läpi myös opiskelijan, ohjaajien sekä mahdollisten muiden osapuolten oikeudet ja velvollisuudet.

Ohjaussuunnitelma on osa jatko-opintosuunnitelmaa, joka toimitetaan opiskeluoikeushakemuksen liitteenä.

Hakemus ja liitteet Hakemus ja liitteet

Jatko-opiskeluhakemus palautetaan LUT-tohtorikouluun. Liitteet on lueteltu hakulomakkeessa. Ansioluettelo (CV) on valinnainen liite, mutta se voidaan jossain tapauksessa pyytää toimitettavaksi erityisesti, jos hakijalla on jo työelämäkokemusta.

Hyödynnä LUT-tohtorikoulun jatko-opintosuunnitelmamallia (pdf), josta on saatavilla myös Word-versio

Jatko-opintosuunnitelma valmistellaan yhdessä ohjaajien kanssa. Jatko-opintosuunnitelma on hyväksytettävä tohtoriopintojen kaikilla tulevilla ohjaajilla. Opintosuunnitelmaa laatiessasi tutustu tarkempiin ohjeisiin opinnoista.

Jokaisen tohtoriopiskelijan tulee luoda jatko-opintosuunnitelman mukainen henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Sisuun sen jälkeen, kun jatko-opiskeluoikeus on myönnetty.
 
Opinnot aikataulutetaan neljälle vuodelle. HUOM! 1.1.2022 alkaen jatkotutkinnot voivat sisältää enintään seitsemän vuotta vanhoja opintosuorituksia. Tästä voidaan perustellusta syystä poiketa vastuuohjaajan esityksestä ja päätöksen asiasta tekee tohtoriohjelman vastuuhenkilö. Täydentävät opinnot eivät vanhenene.

Mikäli opinnot on tarkoitus suorittaa pidemmän ajan kuluessa esim. osa-aikaisen opiskelun vuoksi, siitä tulee olla selvitys jatko-opintosuunnitelmassa. Edellä mainittu opintojen vanheneminen tulee ottaa huomioon aikataulutuksessa.


Kauppatieteiden ohjeita suunnitelman laadintaan:

1. Englanninkielinen tutkimussuunnitelma (laajuus 10-15 sivua)

 • tutkimuksen tausta ja teoreettiset lähtökohdat
 • tiivis katsaus tutkimuksen aihepiiriin liittyvästä olennaisesta tieteellisestä  keskustelusta
 • tutkimusongelma, tutkimuksen tavoitteet, työn motivointi, näkökulma ja rajaukset
 • tutkimusstrategia ja kuvaus tutkimuksessa käytettävästä empiirisestä aineistosta
 • kirjallisuusviitteet (references) - erilliseksi liitteeksi, ei lasketa sivumäärään


Jos tutkimussuunnitelma on tarkoituksenmukaista laatia suomeksi, liitä suunnitelmaan englanninkielinen tiivistelmä (abstract, pituus yksi A4).

2. Jatko-opintojen rahoitussuunnitelma

3. Julkaisusuunnitelma

 • julkaisujen alustava ajankohta
 • artikkelien mahdolliset aihealueet
 • mahdolliset julkaisukanavat JUFO-luokituksineen (JUFO=Julkaisufoorumi)


4. Suunnitelma suoritettavista opinnoista (kokonaislaajuus vähintään 40 op)

 • tutkimusalan opinnot vähintään 20 op
 • tutkimusalaa tukevien opintojen tulee sisältää vähintään 15 op metodologian ja tieteenteorian opintoja
 • suoritustavat (jos tiedossa)
 • opintosuoritusten laajuudet opintopisteinä
 • suunniteltu suoritusajankohta - LUT tohtorikoulu suosittelee opintojen suorittamista kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.
   

5. Tutkimusaikataulu (neljän vuoden suunnitelma)

 • Mikäli opiskelun odotetaan kestävän kauemmin, liitä mukaan selvitys (esim. osa-aikainen opiskelu työn ohessa).
   

6. Ohjaussuunnitelma (ks.vasemmalla)