Yleistä hakuprosessista Yleistä hakuprosessista

 • Tohtoriohjelmaan on jatkuva hakuaika.
 • Hakija ottaa yhteyttä hyvissä ajoin potentiaaliseen ohjaajaan eli vastuuprofessoriin (keskustelu väitöstyön aiheesta sekä opinto- ja tutkimussuunnitelmasta). Jos vastuuprofessori puoltaa tohtoriopintojen aloittamista, jatko-opiskeluhakemus liitteineen toimitetaan LUT-tohtorikouluun, joss tarkistetaan, että hakemus on ohjeiden mukainen.
 • Tohtoriohjelma arvioi hakemuksen kokonaisuudessaan ja päättää sen puollosta.
 • Päätöksen jatko-opiskeluoikeudesta tekee tutkimuksesta vastaava vararehtori saatuaan tohtoriohjelman lausunnon hakemuksesta.
 • Hakijalle toimitetaan kirjallinen päätös jatko-opiskeluoikeudesta ja muu infomateriaali hakemuksessa ilmoitettuun osoitteeseen. Varmista siis, että antamasi tiedot ovat täydelliset ja ajan tasalla.


HUOM! Nuoremman tutkijan tehtävään liittyy aina jatko-opiskeluoikeuden hakeminen erikseen. Opiskeluoikeus tulee saada viimeistään vuoden kuluessa työsopimuksen alkamisesta.

Energiajärjestelmien tohtoriohjelma

Arviointikriteerit

 • Aikaisempi opintomenestys: ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteen arvosanan tulee olla vähintään erittäin hyvä (4) tai vastaava. Lisäksi ylemmän korkeakoulututkinnon keskiarvon tulee olla vähintään 3,0 tai vastaava. Mikäli hakija ei täytä edellä mainittuja kriteereitä ohjaajan tulee perustella hakijan soveltuvuutta ja valintaa omalla lausunnollaan.
 • Tutkimusaihe: soveltuvuus yliopiston/schoolin painopistealueille
 • Tutkimussuunnitelma: laatu ja realistisuus (ajankäyttö, resursointi)
 • Ohjaus: asiantuntevan ohjauksen saatavuus ja ohjausresurssien riittävyys

 

LUT School of Energy Systems/vahva suositus

LUT School of Energy Systems (LES) suosittelee vahvasti, että Energiajärjestelmien tohtoriohjelmaan hakevilla (koskee kaikkia tutkimusaloja eli energiamarkkinat ja aurinkotalous, energiatekniikka, kestävyystutkimus, konetekniikka ja sähkötekniikka) olisi suoritettuna vähintään 10 opintopistettä tohtoriopintoihin soveltuvia opintoja (esim. jatko-opintokursseja, kirjallisuussuorituksia, tohtoriopintoihin soveltuvaksi luokiteltuja maisterikursseja) sekä näyttöä julkaisutoiminnan käynnistymisestä ennen jatko-opiskeluhakemuksen jättämistä.

 • Suoritettavat opinnot - sovitaan tulevan ohjaajan kanssa. Opintoja voi suorittaa mm. erillisopinto-oikeuden avulla  tai muulla ohjaajan kanssa sovittavalla tavalla.
 • Julkaisutoiminta - yksi artikkeli lähetettynä lehteen tai konferenssijulkaisu lähetettynä arviointiin (lehti/konferenssijulkaisu JUFO 1-3) väitöskirjan aiheesta. HUOM! Liitä ko. artikkeli/julkaisu mukaan hakupakettiin ja selvitys kontribuutiostasi, jos et ole 1. kirjoittaja.

 

Teknis-luonnontieteellinen tohtoriohjelma

Arviointikriteerit (koskee tutkimusaloja laskennallinen tiede, teknillinen fysiikka ja vihreä kemiantekniikka)

 • Aikaisempi opintomenestys: ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteen arvosanan tulee olla vähintään erittäin hyvä (4) tai vastaava. Lisäksi ylemmän korkeakoulututkinnon keskiarvon tulee olla vähintään 3,0 tai vastaava. Mikäli hakija ei täytä edellä mainittuja kriteereitä ohjaajan tulee perustella hakijan soveltuvuutta ja valintaa omalla lausunnollaan.
 • Tutkimusaihe: soveltuvuus yliopiston/schoolin painopistealueille
 • Tutkimussuunnitelma: laatu ja realistisuus (ajankäyttö, resursointi)
 • Ohjaus: asiantuntevan ohjauksen saatavuus ja ohjausresurssien riittävyys


LUT School of Engineering Science/vahva suositus

LUT School of Engineering Science (LENS) suosittelee vahvasti, että Teknis-luonnontieteelliseen tohtoriohjelmaan hakevilla (koskee tutkimusaloja vihreä kemiantekniikka, laskennallinen tiede ja teknillinen fysiikka) olisi suoritettuna vähintään 10 opintopistettä tohtoriopintoihin soveltuvia opintoja (esim. jatko-opintokursseja, kirjallisuussuorituksia, tohtoriopintoihin soveltuvaksi luokiteltuja maisterikursseja) sekä näyttöä julkaisutoiminnan käynnistymisestä ennen jatko-opiskeluhakemuksen jättämistä.

 • Suoritettavat opinnot - sovitaan tulevan ohjaajan kanssa. Opintoja voi suorittaa mm. erillisopinto-oikeuden avulla  tai muulla ohjaajan kanssa sovittavalla tavalla.
 • Julkaisutoiminta - yksi artikkeli lähetettynä lehteen (JUFO 1-3) tai konferenssijulkaisu lähetettynä arviointiin väitöskirjan aiheesta. HUOM! Liitä ko. artikkeli/julkaisu mukaan hakupakettiin ja selvitys kontribuutiostasi, jos et ole 1. kirjoittaja.


 

Hakemus ja tarvittavat liitteet Hakemus ja tarvittavat liitteet

Jatko-opiskeluhakemus

Hakija täyttää jatko-opiskeluhakemuksen ja huolehtii tarvittavista allekirjoituksista sekä liitteistä. Liitteet on lueteltu hakulomakkeessa. Ansioluettelo (CV) on valinnainen liite, mutta se voidaan jossain tapauksessa pyytää toimitettavaksi erityisesti, jos hakijalla on jo työelämäkokemusta.

Hyödynnä LUT-tohtorikoulun jatko-opintosuunnitelmamallia  (pdf), josta on saatavilla myös Word-versio.

Jatko-opintosuunnitelma valmistellaan yhdessä tulevan ohjaajan kanssa. Jatko-opintosuunnitelma on hyväksytettävä tohtoriopintojen kaikilla tulevilla ohjaajilla. Huom! Jokaisen tohtoriopiskelijan tulee luoda jatko-opintosuunnitelman mukainen henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Sisuun sen jälkeen, kun jatko-opiskeluoikeus on myönnetty.
 
Opinnot aikataulutetaan neljälle vuodelle. Mikäli opinnot on tarkoitus suorittaa pidemmän ajan kuluessa, siitä tulee olla selvitys jatko-opintosuunnitelmassa (esim. opintojen suorittaminen työn ohessa). Opintosuunnitelmaa laatiessasi tutustu tarkempiin ohjeisiin opinnoista.
 

Jatko-opintosuunnitelman sisältö

1. Englanninkielinen tutkimussuunnitelma

2. Rahoitussuunnitelma (varmistettu rahoitus, haettava rahoitus)

3. Julkaisusuunnitelma (alustava aikataulutus, artikkelien mahdolliset aihealueet  ja julkaisukanavat)

4. Alustava suunnitelma jatkotutkintoon sisällytettävistä opinnoista

 • aihealueet
 • opintojen suoritustapa (jos tiedossa)
 • laajuus opintopisteinä
 • suunniteltu suoritusajankohta (LUT-tohtorikoulu suosittelee opintojen suorittamista kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana)
   

5. Ohjaussuunnitelma

Liitä mukaan arviointiin lähetetyt artikkelit julkaisuaktiivisuuden todentamiseksi (ks. LES ja LENS suositukset). Mikäli et ole artikkelin 1. kirjoittaja, toimita myös selvitys kontribuutiostasi.

Ohjelmistotuotannon ja tuotantotalouden hakijat, katso ohjeet täältä.

Tutkimusalat Tutkimusalat

Tutkimusala on opintojen varsinainen aihealue, joka nimetään jatko-opiskeluhakemusta laadittaessa. Pääosa jatko-opinnoista ja väitöskirja tehdään tutkimusalalta.

Energiajärjestelmien tohtoriohjelma:
Energiamarkkinat ja aurinkotalous, Energiatekniikka, Kestävyystutkimus, Konetekniikka, Sähkötekniikka

Teknis-luonnontieteellinen tohtoriohjelma:
Laskennallinen tiede, Teknillinen fysiikka, Vihreä kemiantekniikka, Ohjelmistotuotanto, Tuotantotalous

Ohjaussuunnitelma Ohjaussuunnitelma

Ohjaussuunnitelma laaditaan heti tohtoriopintojen alussa. Suunnitelman tarkoitus on selkeyttää hyvän ohjauksen periaatteita ja tarjota sekä opiskelijalle että ohjaajalle/ohjaajille työkalu, jonka avulla keskeiset ohjausprosessin asiat tulevat sovituiksi.

Ohjaussuunnitelmaa laadittaessa käydään läpi myös opiskelijan, ohjaajan sekä mahdollisten muiden osapuolten oikeudet ja velvollisuudet. LUT-tohtorikoulu suosittelee kahden ohjaajan määräämistä kaikille tohtoriopiskelijoille.

Ohjaussuunnitelma on osa jatko-opintosuunnitelmaa, joka toimitetaan opiskeluoikeushakemuksen liitteenä.