Yleistä hakuprosessista Yleistä hakuprosessista

 • Jatko-opiskeluhakemus liitteineen toimitetaan LUT tohtorikouluun.
 • Päätöksen jatko-opiskeluoikeudesta tekee tutkimuksesta vastaava vararehtori.
 • Hakijalle toimitetaan kirjallinen päätös jatko-opiskeluoikeudesta ja muu infomateriaali hakemuksessa ilmoitettuun osoitteeseen. Varmista siis, että antamasi tiedot ovat täydelliset ja ajan tasalla.

 

Nuoremman tutkijan tehtävään liittyy aina jatko-opiskeluoikeuden hakeminen erikseen. Opiskeluoikeus tulee saada viimeistään vuoden kuluessa työsopimuksen alkamisesta.

Energiajärjestelmien tohtoriohjelma

Arviointikriteerit

 • Aikaisempi opintomenestys: ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteen arvosanan tulee olla vähintään erittäin hyvä (4) tai vastaava. Lisäksi ylemmän korkeakoulututkinnon keskiarvon tulee olla vähintään 3,0 tai vastaava. Mikäli hakija ei täytä edellä mainittuja kriteereitä ohjaajan tulee perustella hakijan soveltuvuutta ja valintaa omalla lausunnollaan.
 • Tutkimusaihe: soveltuvuus yliopiston/schoolin painopistealueille
 • Tutkimussuunnitelma: laatu ja realistisuus (ajankäyttö, resursointi)
 • Ohjaus: asiantuntevan ohjauksen saatavuus ja ohjausresurssien riittävyys

 

LUT School of Energy Systems/vahva suositus

LUT School of Energy Systems (LES) suosittelee vahvasti, että Energiajärjestelmien tohtoriohjelmaan hakevilla (koskee kaikkia tutkimusaloja eli energiamarkkinat ja aurinkotalous, energiatekniikka, kestävyystutkimus, konetekniikka ja sähkötekniikka) olisi suoritettuna vähintään 10 opintopistettä tohtoriopintoihin soveltuvia opintoja (esim. jatko-opintokursseja, kirjallisuussuorituksia, tohtoriopintoihin soveltuvaksi luokiteltuja maisterikursseja) sekä näyttöä julkaisutoiminnan käynnistymisestä ennen jatko-opiskeluhakemuksen jättämistä.

 • Suoritettavat opinnot - sovitaan tulevan ohjaajan kanssa. Opintoja voi suorittaa mm. erillisopinto-oikeuden avulla  tai muulla ohjaajan kanssa sovittavalla tavalla.
 • Julkaisutoiminta - yksi artikkeli lähetettynä lehteen tai konferenssijulkaisu lähetettynä arviointiin (lehti/konferenssijulkaisu JUFO 1-3) väitöskirjan aiheesta. HUOM! Liitä ko. artikkeli/julkaisu mukaan hakupakettiin.

 

Teknis-luonnontieteellinen tohtoriohjelma

Arviointikriteerit (koskee tutkimusaloja laskennallinen tiede, teknillinen fysiikka ja vihreä kemiantekniikka)

 • Aikaisempi opintomenestys: ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteen arvosanan tulee olla vähintään erittäin hyvä (4) tai vastaava. Lisäksi ylemmän korkeakoulututkinnon keskiarvon tulee olla vähintään 3,0 tai vastaava. Mikäli hakija ei täytä edellä mainittuja kriteereitä ohjaajan tulee perustella hakijan soveltuvuutta ja valintaa omalla lausunnollaan.
 • Tutkimusaihe: soveltuvuus yliopiston/schoolin painopistealueille
 • Tutkimussuunnitelma: laatu ja realistisuus (ajankäyttö, resursointi)
 • Ohjaus: asiantuntevan ohjauksen saatavuus ja ohjausresurssien riittävyys


LUT School of Engineering Science/vahva suositus

LUT School of Engineering Science (LENS) suosittelee vahvasti, että Teknis-luonnontieteelliseen tohtoriohjelmaan hakevilla (koskee tutkimusaloja vihreä kemiantekniikka, laskennallinen tiede ja teknillinen fysiikka) olisi suoritettuna vähintään 10 opintopistettä tohtoriopintoihin soveltuvia opintoja (esim. jatko-opintokursseja, kirjallisuussuorituksia, tohtoriopintoihin soveltuvaksi luokiteltuja maisterikursseja) sekä näyttöä julkaisutoiminnan käynnistymisestä ennen jatko-opiskeluhakemuksen jättämistä.

 • Suoritettavat opinnot - sovitaan tulevan ohjaajan kanssa. Opintoja voi suorittaa mm. erillisopinto-oikeuden avulla  tai muulla ohjaajan kanssa sovittavalla tavalla.
 • Julkaisutoiminta - yksi artikkeli lähetettynä lehteen (JUFO 1-3) tai konferenssijulkaisu lähetettynä arviointiin väitöskirjan aiheesta. HUOM! Liitä ko. artikkeli/julkaisu mukaan hakupakettiin.


LENS:n suositus astuu voimaan 1.1.2018 ja sitä sovelletaan niihin henkilöihin, jotka jättävät jatko-opiskeluhakemuksensa em. päivänä tai sen jälkeen.

Hakemus ja tarvittavat liitteet Hakemus ja tarvittavat liitteet

Jatko-opiskeluhakemus

Hakija täyttää hakemuksen ja huolehtii tarvittavista allekirjoituksista sekä liitteistä. Liitteiksi tarvitaan kopiot alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon todistuksista ja niihin liittyvistä opintosuorituksista sekä jatko-opintosuunnitelma.

Jatko-opintosuunnitelma valmistellaan yhdessä tulevan ohjaajan kanssa. Huom! Vihreä kemiantekniikan tutkimusala (LENS): hakijalla tulee olla esitettynä kaksi ohjaajaa.

Opinnot aikataulutetaan neljälle vuodelle. Mikäli opinnot on tarkoitus suorittaa pidemmän ajan kuluessa, siitä tulee olla selvitys jatko-opintosuunnitelmassa (esim. opintojen suorittaminen työn ohessa). Opintosuunnitelmaa laatiessasi tutustu tarkempiin ohjeisiin opinnoista.

Vihreä kemiantekniikka: hakijalla tulee olla esitettyä kaksi ohjaajaa.

Jatko-opintosuunnitelman sisältö

1. Alustava suunnitelma jatkotutkintoon sisällytettävistä opinnoista

 • aihealueet
 • aihealueisiin liittyvien opintojen suoritustapa (jos tiedossa)
 • aihealueiden laajuus opintopisteinä
 • suunniteltu suoritusajankohta - LUT tohtorikoulu suosittelee opintojen suorittamista kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana


2.   Englanninkielinen tutkimussuunnitelma, sisältää myös

 • julkaisusuunnitelman (alustava aikataulutus, artikkelien mahdolliset aihealueet  ja julkaisukanavat),
 • rahoitussuunnitelman (varmistettu rahoitus, haettava rahoitus) sekä
 • ohjaussuunnitelman.
   

Liitä mukaan arviointiin lähetetyt artikkelit/julkaisut julkaisuaktiivisuuden todentamiseksi (ks. LES ja LENS suositukset).

Ohjelmistotuotannon ja tuotantotalouden hakijat, katso ohjeet täältä.


Jatko-opiskeluhakemus

LUT tohtorikoulun jatko-opintosuunnitelmamalli  (pdf, sisältää tutkimussuunnitelman ja ohjaussuunnitelman, päivitetty 12.7.2018, Word-versio)

Tutkimusalat ja ohjaajat Tutkimusalat ja ohjaajat

Tutkimusalan voi valita akateemisten neuvostojen vahvistamista tohtorikoulutuksen tutkimusaloista. 

Energiajärjestelmien tohtoriohjelma:
Energiamarkkinat ja aurinkotalous, Energiatekniikka, Kestävyystutkimus, Konetekniikka, Sähkötekniikka

Teknis-luonnontieteellinen tohtoriohjelma:
Laskennallinen tiede, Teknillinen fysiikka, Vihreä kemiantekniikka, Ohjelmistotuotanto, Tuotantotalous

Ohjaussuunnitelma Ohjaussuunnitelma

Ohjaussuunnitelma laaditaan heti tohtoriopintojen alussa. Suunnitelman tarkoitus on selkeyttää hyvän ohjauksen periaatteita ja tarjota sekä opiskelijalle että ohjaajalle/ohjaajille työkalu, jonka avulla keskeiset ohjausprosessin asiat tulevat sovituiksi.

Ohjaussuunnitelmaa laadittaessa käydään läpi myös opiskelijan, ohjaajan sekä mahdollisten muiden osapuolten oikeudet ja velvollisuudet. LUT tohtorikoulu suosittelee kahden ohjaajan määräämistä kaikille tohtoriopiskelijoille.

Ohjaussuunnitelma on nykyisin osa jatko-opintosuunnitelmaa, joka toimitetaan opiskeluoikeushakemuksen liitteenä.