Learning Support

    Konetekniikan diplomi-insinöörin tutkinto Konetekniikan diplomi-insinöörin tutkinto

    Diplomi-insinöörin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 120 op. Sen ohjeellinen suorittamisaika on kaksi vuotta, mikä edellyttää päätoimista opiskelua ja 60 op:n suorittamista lukuvuodesssa. LUT:n konetekniikan tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittaneella on oikeus jatkaa opintojaan yhdessa konekniikan neljästä englanninkielisestä tutkinto-ohjelmasta:


    Konetekniikan koulutusohjelmassa on lisäksi pääosin etäopiskeluna suoritettavia, diplomi-insinöörin tutkintoon johtavia DI-ohjelmia; JeDI-diplomi-insinööriohjelma ja Turussa järjestettävä MEC & ELEC-DI-ohjelma. Näihin DI-ohjelmiin haetaan erillishaun kautta.

    Tutkinnon rakenne 2019-2020

    Diplomi-insinöörin tutkinto koostuu ydinopinnoista (Core Studies), syventymisopinnoista (Specialisation Studies), mahdollisista sivuopinnoista (Minor Studies) sekä mahdollisista vapaasti valittavista opinnoista (Free Elective Studies). Syventymisopinnot sisältävät diplomi-insinöörin tutkinnon opinnäytteen, diplomityön 30 op. Konetekniikan omia sivuopintokokonaisuuksia ovat  Laser Processing (Lasertyöstö) ja Advanced Materials Engineering (Kehittyneet materiaalit ja niiden prosessointi). Mechatronic System Design-DI-ohjelmassa suoritetaan toinen näistä sivuopinnoista. Sivuopintojen laajuus on 25 op. Muihin DI-ohjelmiin ei kuulu sivuopintoja. Tutkintoihin ei kuulu vapaasti valittavia opintoja, mutta opiskelija voi halutessaan suorittaa yliopistotasoisia opintoja 120 op:en ylittäviin opintoihin, edellyttäen, että ne eivät pidennä DI-tutkinnon suorittamista määräajassa (suositus kaksi vuotta).

    Konetekniikan DI-ohjelmien tarkemmat tutkintorakenteet ja osaamistavoitteet löydät WebOodin opinto-oppaasta:

    https://weboodi.lut.fi - opinto-opas - LUT School of Energy Systems - Master's Programme in Mechatronic System Design, Advanced Structural Design and Robotised Welding, Sustainable Production in Mechanical Engineering, Industrial Design Engineering 2019-2020. Kyseisen oppaan välilehdeltä tutkintorakenteet pääset tutustumaan tutkintoon vaadittaviin opintoihin.

    Konetekniikan etänä suoritettavat DI-ohjelmat

    JeDI-DI-ohjelman ja MEC & ELEC-DI-ohjelman ydinopinnot koostuvat mm. johdanto-opinnoista, tutkimusmetodiikan opinnoista, hydraulitekniikasta, FEa-ab. Syventymisopinnot sisältävät sisältävät aihepiirejä mm. mekatroniikasta, hitsaustekniikasta, tuotantotekniikasta. Sivuopinnoiksi valitaan yksi 20 op:n laajuinen kokonaisuus joko lasertyöstöstä (Laser Processing) tai valmistustekniikasta (Production Technology). Tutkintoon ei kuulu vapaasti valittavia opintoja, mutta 120 op:en ylittäviin opintoihin voi halutessaan suorittaa yliopistotasoisia opintoja, kuitenkin siten, etteivät ne pidennä DI-tutkinnon ohjeellista suoritusaikaa (suositus kaksi vuotta).

    JeDI-DI-ohjelman ja MEC & ELEC-DI-ohjelman tarkemmat tutkintorakenteet ja osaamistavoitteet löytyvät WebOodin opinto-oppaasta.

    Pää- ja sivuaineen vaihtaminen (koskee vanhan tutkintorakenteen mukaan opiskelevia, ennen 1.8.2016 aloittaneita opiskelijoita)

    Pää- ja sivuaineen vaihtamista anotaan konetekniikan koulutusohjelmasta vastaavalta henkilöltä. Tee lyhyt vapaamuotoinen anomus, joka on osoitettu koulutusohjelmasta vastaavalle henkilölle. Ilmoita henkilö- ja yhteystietosi, opintojen aloitusvuosi, opintoviikko/opintopistemäärä sekä mistä aineesta mihin haluat vaihtaa, lyhyine perusteluineen. Liitä mukaan päivitetty hops:isi. Anomus palautetaan opintojen ohjaajalle.

     
    Lisätietoja:
    Konetekniikan opintojen ohjaaja
    Sanna Nykänen

    Opiskelijapalvelut huone 2313D
    Puh. 050 590 8927, sanna.nykanen(at)lut.fi

    Ennen lukuvuotta 2016-17 opintonsa aloittaneet Ennen lukuvuotta 2016-17 opintonsa aloittaneet

    Diplomi-insinööritutkinnot (120 op) uudistuvat lukuvuoden 2016-17 alusta.

    Tutkinnonuudistuksen vaikutukset riippuvat siitä, missä vaiheessa omat opintosi tällä hetkellä ovat. Mitkään aiemmin suorittamasi opinnot eivät uudistuksesta johtuen mene hukkaan.

    Jos olet jo kandidaatiksi valmistunut ja DI-opintojasi aloittanut:

    • Voit edelleen valmistua DI:ksi aiemman pääaineen mukaisesti, mikäli pääaineen kurssit ovat edelleen tarjolla.
      • Katso tutkintorakenne ja siihen kuuluvat kurssit opinto-oppaastasi.
        (Opiskelu - Opintojen suunnittelu - Opinto-oppaat - Aikaisempien vuosien opinto-oppaita)
         
    • Jos poistuvia kursseja on paljon, kannattaa harkita uuden DI-tutkinto-ohjelman mukaisesti opiskelua.
      • Lukuvuodelle 2016-17 tulevat opintojaksomuutokset
        (Opiskelu - Opintojen suunnittelu - Opinto-oppaat - Opintojaksomuutokset)
      • Jos haluat opiskella uuden tutkinto-ohjelman mukaisesti, laadi uusi DI-ohjelman mukainen HOPS WebOodissa.  
         

    Jos olet kandidaatiksi valmistunut tai valmistumassa, etkä ole  ennen lukuvuoden 2016-17 alkua DI-tutkintoon kuuluvia opintoja juurikaan suorittanut:

     
    Jos olet vielä kandivaiheessa, tee kandidaatin tutkinto valmiiksi
    :

    • Tutustu uusiin DI-tutkinto-ohjelmiin ja tee DI-ohjelman valinta koulutusohjelman ohjeistuksen mukaisesti. Siitä saat lisätietoa, kun DI-ohjelman valinta on ajankohtaista (2. tai 3. vuonna).
    • Lähtökohtaisesti DI-tutkinto-ohjelma kannattaa valita aina tuoreimman mahdollisen tutkintorakenteen mukaisesti.

    Täydentävät opinnot Täydentävät opinnot

    Suoraan diplomi-insinöörin tutkinnosta (120 op) aloittavalla aiempia opintoja suorittaneella opiskelijalla on tavallisesti LUT:n koulutusohjelmaa vastaavan, ns. saman alan AMK- tai opistoinsinööritutkinto tai yliopistotutkinto. Tämän vuoksi opiskelija on valittu opiskelemaan pelkästään ylempää tutkintoa.

    Ylempään tutkintoon kuuluvien opintojen lisäksi opiskelija suorittaa koulutusohjelmansa hänelle opintojen alussa mahdollisesti määrittelemät täydentävät opinnot, mitkä määräytyvät opintojen aloitusvuoden tutkintovaatimusten mukaisesti. Pääsääntöisesti lukuvuodesta 2014-15 alkaen täydentäviä opintoja ei ole määrätty.

    Täydentävät opinnot ovat koulutusohjelman alempaan tutkintoon kuuluvia opintoja, joilla täydennetään muualla hankittua osaamista. Tarkoituksena on varmistaa riittävät esitiedot ja mahdollisimman sujuva diplomi-insinööriopintojen eteneminen. Täydentävien opintojen laajuus on enintään 60 opintopistettä. Jos täydentävien opintojen määrä ylittää 60 op, opiskelija valitaan aloittamaan opintonsa alemmasta tutkinnosta. Tällöin opiskelijan aiemmat opinnot huomioidaan mahdollisina hyväksilukuina.

    Täydentävien opintojen tulee olla suoritettu ennen diplomityön aiheen vahvistamista. Täydentävät opinnot eivät sisälly diplomi-insinöörin tutkintoon. Täydentävistä opinnoista annetaan tutkintotodistuksen yhteydessä erillinen liite.