Learning Support

  Sähkötekniikan DI-tutkinto Sähkötekniikan DI-tutkinto

  Sähkötekniikan koulutus antaa kokonaiskuvan nykyaikaisen yhteiskuntamme sähkö-, elektroniikka- sekä energiajärjestelmistä ja niiden teknologisesta kehityksestä.

  Sähkötekniikan tekniikan kandidaatin tutkinnon jälkeen DI-opinnot suoritetaan Sähkötekniikan diplomi-insinööriohjelmassa, jossa syventymisopinnot koostetaan opiskelijan valitsemista sähkötekniikan moduuleista. Erillishaun kautta lukuvuonna 2019-2020 on tarjolla seuraavat diplomi-insinööriohjelmat: Master's Programme in Electrical Engineering, Sähkötekniikan DIODI-ohjelma ja Kone- ja sähkötekniikan MEC&ELEC DI-ohjelma Turussa. 2018 on alkanut Industrial IoT-maisteriohjelma (muuntokoulutuksena).
  DIODI, MEC&ELEC sekä Industrial IoT on mahdollista suorittaa joustavana etäopiskeluna. Pääosa opinnoista suoritetaan etäopetusmateriaalia ja etäyhteyksiä hyödyntäen verkkoympäristössä.

  Sähkötekniikan DI-ohjelmien tarkempi sisältö, tutkintorakenteet ja osaamistavoitteet on esitelty WebOodin opinto-oppaissa.

  Sähkötekniikan DI-ohjelmien vastuuhenkilöt:
  MSc programme in Electrical Engineering/Sähkötekniikan DI-ohjelma: Tutkijatohtori Katja Hynynen
  Sähkötekniikan DI-ohjelma, DIODI: Tutkijaopettaja Janne Nerg
  Kone- ja sähkötekniikan DI-ohjelma, MEC&ELEC: Tutkijaopettaja Janne Nerg
  Sähkötekniikan DI-ohjelma (muuntokoulutus), Industrial IoT: Tutkijaopettaja Antti Kosonen.

   

  Ammatilliset tehtäväalueet

  Diplomi-insinöörin opinnoissa opiskelija hankkii monipuoliset valmiudet erilaisiin ongelmaratkaisutilanteisiin, ja sähkötekniikan opinnot suorittaneet ovat työllistyneet hyvin. Esimerkkejä sähkötekniikan diplomi-insinöörin tehtäväkuvista ja työnimikkeistä on koottu seuraavaan listaan:

  • Suunnittelu ja tuotekehitys: sähkösuunnittelija,tuotekehitysinsinööri, software engineer/specialist,elektroniikkasuunnittelij
  • Tuotanto- ja käyttötehtävät: huoltoinsinööri, sähkökäytönjohtaja, automaatioinsinööri, verkostosuunnittelija
  • Johtotehtävät: projektipäällikkö, toimitusjohtaja, tuotantoesimies, maajohtaja, huoltopäällikkö, toimialajohtaja
  •  Myynti ja markkinointi: markkinointijohtaja, tekninen myyjä,myyntipäällikkö, key account manager
  • Tutkimustehtävät: tutkija, tutkimuspäällikkö, erikoistutkija
  •  Asiantuntijatehtävät: järjestelmäasiantuntija, patentti-insinööri, tuulivoima-asiantuntija, kehitysjohtaja,menetelmäasiantuntija, keksintöasiamies.

   
   

  Sähkötekniikan DI-tutkinnon rakenne Sähkötekniikan DI-tutkinnon rakenne

  Diplomi-insinöörin  tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 120 op.Tavoitteellinen suorittamisaika on kaksi vuotta, joka  edellyttää päätoimista opiskelua ja noin 60 opintopisteen suorittamista lukuvuodessa. 
   

  Sähkötekniikan diplomi-insinöörin tutkinto 120 op (2019-2020) muodostuu

  • ydinopinnoista (väh. 18 op)
  • syventymisopinnoista (väh. 70 op)
  • sivuopintokokonaisuudesta ja
  • vapaasti valittavista opinnoista.


  Sähkötekniikan syventymisopinnot sisältävät diplomityön (30 op) sekä 2-3 opiskelijan valitsemaa moduulia niin, että syventymisopintojen laajuus on vähintään 70 op. DI-moduulit on esitelty opinto-oppaassa. Jos syventäviä opintoja on vähintään 80 op, ei DI-tutkintoon tarvitse ottaa sivuopintokokonaisuutta.

  Sivuopintojen laajuus on vähintään 20 op. Sähkötekniikan DI-tutkintoon suositeltuja sivuopintokonaisuuksia ovat:
  EnDSaBT Bioenergy Technology
  YmDSaResp Environmental Responsibility
  KoDSaKote Konetekniikka
  KaSOLiik Liiketalous.

  Vapaasti valittavia opintoja valitaan siten, että diplomi-insinöörin tutkinnon minimilaajuus 120 op täyttyy.
   

  Tutkinto-ohjelmien rakenteet näet WebOodin opinto-oppaasta:

  https://weboodi.lut.fi > opinto-opas > LUT School of Energy Systems > Diplomi-insinööri Sähkötekniikka,  2019-20 TAI jonkin muun sähkötekniikan DI-ohjelman opinto-opas. Oppaiden välilehdeltä tutkintorakenteet pääset tutustumaan tutkintoon vaadittaviin opintoihin.

  Ennen lukuvuotta 2016-17 opintonsa aloittaneiden tutkintorakenteet löytyvät Uni-portaalista opinto-oppaista.

  Täydentävät opinnot Täydentävät opinnot

  Suoraan diplomi-insinöörin tutkinnosta (120 op) aloittavalla aiempia opintoja suorittaneella opiskelijalla on tavallisesti LUT:n koulutusohjelmaa vastaavan, ns. saman alan AMK- tai opistoinsinööritutkinto tai yliopistotutkinto. Tämän vuoksi opiskelija on valittu opiskelemaan pelkästään ylempää tutkintoa.

  Ylempään tutkintoon kuuluvien opintojen lisäksi opiskelija suorittaa koulutusohjelmansa hänelle opintojen alussa mahdollisesti määrittelemät täydentävät opinnot, mitkä määräytyvät opintojen aloitusvuoden tutkintovaatimusten mukaisesti. Pääsääntöisesti lukuvuodesta 2014-15 alkaen täydentäviä opintoja ei ole määrätty.

  Täydentävät opinnot ovat koulutusohjelman alempaan tutkintoon kuuluvia opintoja, joilla täydennetään muualla hankittua osaamista. Tarkoituksena on varmistaa riittävät esitiedot ja mahdollisimman sujuva diplomi-insinööriopintojen eteneminen. Täydentävien opintojen laajuus on enintään 60 opintopistettä. Jos täydentävien opintojen määrä ylittää 60 op, opiskelija valitaan aloittamaan opintonsa alemmasta tutkinnosta. Tällöin opiskelijan aiemmat opinnot huomioidaan mahdollisina hyväksilukuina.

  Täydentävien opintojen tulee olla suoritettu ennen diplomityön aiheen vahvistamista. Täydentävät opinnot eivät sisälly diplomi-insinöörin tutkintoon. Täydentävistä opinnoista annetaan tutkintotodistuksen yhteydessä erillinen liite.