Learning Support

  Osaamistavoitteet Osaamistavoitteet

  Valmistunut ympäristötekniikan diplomi-insinööri

  • kykenee vastuunottoon ympäristöasioiden hoidossa
  • kykenee vastuunottoon ympäristöasioiden kehittämisessä
  • kykenee ennakoimaan kestävyyshaasteiden merkitystä tulevaisuudessa
  • omaa edellytykset toimia ympäristöviranomaisena

   
  Ympäristötekniikan di-tutkinnon suorittanut

  • osaa tunnistaa tuotteiden ja prosessien merkittävimmät ympäristövaikutukset ja niiden merkityksen liiketoiminnan kannalta
  • ymmärtää systeemisen muutoksen vaatimukset
  • osaa tarkastella, miten kilpailukykyinen tietty teknologia, tuote tai palvelu on erilaisissa toimintaympäristöissä ympäristövaikutusten ja kustannusten osalta
  • osaa arvioida teollisuus-, palvelu-, yhdyskunta- ja alkutuotantoprosessien ja -järjestelmien tekniset mahdollisuudet ympäristövaikutusten minimoimiseksi
  • osaa selittää sekä paikallisten että globaalien ympäristöongelmien monimutkaisia riippuvuussuhteita
  • osaa soveltaa teorioita ja uusinta tieteellistä tietoa ympäristönäkökohtia sisältävien ongelmien ratkaisemiseksi
  • osaa toimia yrityksen ympäristöasiantuntijana erilaisissa päätöksentekotilanteissa ja tuottaa sekä välittää tietoa ympäristöalan päätöksenteon tueksi eri sidosryhmiä varten
  • kykenee omaksumaan ja innovoimaan uusia teknisiä ratkaisuja ympäristöalan kehittämiseen


  Lukuvuoden 2018-2019 DI-tutkintojen (Sustainability Science and Solutions ja Circular Economy) osaamistavoitteet on esitelty Weboodin opinto-oppaassa. 

  Ympäristötekniikan diplomi-insinöörin tutkinto Ympäristötekniikan diplomi-insinöörin tutkinto

  Diplomi-insinöörin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 120 op. Tavoitteellinen suorittamisaika on kaksi vuotta, joka  edellyttää päätoimista opiskelua ja noin 60 opintopisteen suorittamista lukuvuodessa. DI-opinnot suoritetaan englanninkielisessä maisteriohjelmassa Sustainability Science and Solutions. Syksyllä 2018 Lahden kampuksella alkaa englanninkielinen CIrcular Economy-DI-ohjelma, joka soveltuu myös työn ohessa suoritettavaksi. DI-ohjelmaan on erillinen haku.

  Lukuvuoden 2016-17 alusta lähtien DI-tutkinto-ohjelmat koostuvat:

  • ydinopinnoista
  • syventymisopinnoista
  • sivuopinnoista 
  • valinnaisista opinnoista
    

  Sustainability Science and Solutions-DI-ohjelmassa ydinopinnot sisältävät opintoja mm. elinkaarianalyysista, energiatehokkaasta ympäristöstä, yritysvastuusta ja johtamisesta. Syventymisopinnoissa perehdytään mm. kaasumaisten päästöjen hallintaan, vedenkäytön kestävyyden hallintaan, jätehuoltotekniikkaan, ilmanvaihto- ja ilmastointitekniikkaan. Syventymisopinnot sisältävät diplomi-insinöörin tutkinnon opinnäytetyön (diplomityö).

  Sivuopintokokonaisuuden voi esitiedot huomioiden valita vapaasti muiden koulutusohjelmien tarjonnasta tai suorittaa muussa kotimaisessa yliopistossa tai vaihdossa. Valittavissa olevat sivuopintokokonaisuudet on lueteltu opinto-oppaan tutkintorakenteessa. Ympäristötekniikan opiskelijoille suositeltavia sivuopintokokonaisuuksia ovat energiatekniikan (laaja) opinnot, sähkötekniikan opinnot (Renewable Energy and Energy Efficiency) ja liiketoimintaosaamisen opinnot (International Business and Management).

  Valinnaisiin opintoihin voi esitiedot huomioiden sisällyttää mitä tahansa LUT:n opintojaksoja, työharjoittelua (2-10 op), kieliopintoja, toisen sivuopintokokonaisuuden tai erikseen anomalla kotimaassa tai ulkomailla muussa yliopistossa suoritettuja opintoja. Opinto-oppaan tutkintorakenteessa on mainittu ympäristötekniikan opiskelijoille suositeltavia valinnaisia opintojaksoja.

  Circular Economy-DI-ohjelmassa ydinopinnoissa käsitellään kiertotalouskontekstia kokonaisuutena, kestävyyden haasteita, ruoka-energia-vesi-akselin välisiä riippuvuuksia (ruoka-energia-vesi-nexus) sekä kestävyysmuutosta. Ydinopinnot luovat laajan osaamispohjan tuleville opinnoille.

  Syventymisopinnoissa keskitytään syvemmin biologisiin ja teknisiin kiertoihin, liikenteen ratkaisuihin ja sivuainevirtojen hallintaan.

  Sivuopintokokonaisuuden voi esitiedot huomioiden valita vapaasti muiden koulutusohjelmien tarjonnasta tai suorittaa muussa kotimaisessa yliopistossa tai vaihdossa. Valittavissa olevat sivuopintokokonaisuudet on lueteltu opinto-oppaan tutkintorakenteessa.

  LUT:n koko sivuopintotarjonta esitellään  erillisessä sivuopintokokonaisuudet-oppaassa. Tutkinto-ohjelmien rakenteen näet WebOodin opinto-oppaasta:

  https://weboodi.lut.fi > opinto-opas > LUT School of Energy Systems > Master´s Programme in Sustainability Science and Solutions tai Circular Economy > 2018-19. Kyseisen oppaan välilehdeltä tutkintorakenteet pääset tutustumaan tutkintoon vaadittaviin opintoihin.

  Ennen lukuvuotta 2016-17 opintonsa aloittaneiden tutkintorakenteet ja opintojaksokuvaukset löytyvät Uni-portaalista opinto-oppaista.

   

  Sustainability Science and Solutions-DI-ohjelman ja Circular Economy-DI-ohjelman vastuuhenkilö on professori, TkT Risto Soukka.

  Ennen lukuvuotta 2016-17 diplomi-insinööritutkinnon aloittaneet Ennen lukuvuotta 2016-17 diplomi-insinööritutkinnon aloittaneet

  Diplomi-insinööritutkinnot (120 op) uudistuvat lukuvuoden 2016-17 alusta.

  Tutkinnonuudistuksen vaikutukset riippuvat siitä, missä vaiheessa omat opintosi tällä hetkellä ovat. Mitkään aiemmin suorittamasi opinnot eivät uudistuksesta johtuen mene hukkaan.

  Jos olet jo kandidaatiksi valmistunut ja DI-opintojasi aloittanut:

  • Voit edelleen valmistua DI:ksi aiemman pääaineen mukaisesti, mikäli pääaineen kurssit ovat edelleen tarjolla.
   • Katso tutkintorakenne ja siihen kuuluvat kurssit opinto-oppaastasi.
    (Opiskelu > Opintojen suunnittelu > Opinto-oppaat > Aikaisempien vuosien opinto-oppaita)
     
  • Jos poistuvia kursseja on paljon, kannattaa harkita uuden DI-tutkinto-ohjelman mukaisesti opiskelua.
   • Lukuvuodelle 2016-17 tulevat opintojaksomuutokset näet UNIsta (Opiskelu > Opintojen suunnittelu > Opinto-oppaat > Opintojaksomuutokset)
   • Jos haluat opiskella uuden tutkinto-ohjelman mukaisesti, laadi uusi DI-ohjelman mukainen HOPS WebOodissa.  
     

  Jos olet kandidaatiksi valmistunut tai valmistumassa, etkä ole  ennen lukuvuoden 2016-17 alkua DI-tutkintoon kuuluvia opintoja juurikaan suorittanut:

   
  Jos olet vielä kandivaiheessa, tee kandidaatin tutkinto valmiiksi
  :

  • Tutustu uusiin DI-tutkinto-ohjelmiin ja tee DI-ohjelman valinta koulutusohjelman ohjeistuksen mukaisesti. Siitä saat lisätietoa, kun DI-ohjelman valinta on ajankohtaista (2. tai 3. vuonna).
  • Lähtökohtaisesti DI-tutkinto-ohjelma kannattaa valita aina tuoreimman mahdollisen tutkintorakenteen mukaisesti.

  Täydentävät opinnot Täydentävät opinnot

  Suoraan diplomi-insinöörin tutkinnosta (120 op) aloittavalla aiempia opintoja suorittaneella opiskelijalla on tavallisesti LUT:n koulutusohjelmaa vastaavan, ns. saman alan AMK- tai opistoinsinööritutkinto tai yliopistotutkinto. Tämän vuoksi opiskelija on valittu opiskelemaan pelkästään ylempää tutkintoa.

  Ylempään tutkintoon kuuluvien opintojen lisäksi opiskelija suorittaa koulutusohjelmansa hänelle opintojen alussa mahdollisesti määrittelemät täydentävät opinnot, mitkä määräytyvät opintojen aloitusvuoden tutkintovaatimusten mukaisesti. Pääsääntöisesti lukuvuodesta 2014-15 alkaen täydentäviä opintoja ei ole määrätty.

  Täydentävät opinnot ovat koulutusohjelman alempaan tutkintoon kuuluvia opintoja, joilla täydennetään muualla hankittua osaamista. Tarkoituksena on varmistaa riittävät esitiedot ja mahdollisimman sujuva diplomi-insinööriopintojen eteneminen. Täydentävien opintojen laajuus on enintään 60 opintopistettä. Jos täydentävien opintojen määrä ylittää 60 op, opiskelija valitaan aloittamaan opintonsa alemmasta tutkinnosta. Tällöin opiskelijan aiemmat opinnot huomioidaan mahdollisina hyväksilukuina.

  Täydentävien opintojen tulee olla suoritettu ennen diplomityön aiheen vahvistamista. Täydentävät opinnot eivät sisälly diplomi-insinöörin tutkintoon. Täydentävistä opinnoista annetaan tutkintotodistuksen yhteydessä erillinen liite.