Learning Support

  Työharjoittelut Työharjoittelut

  Tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluu pakollinen työharjoittelu 2 op. Myös DI-tutkinto voi sisältää harjoittelua. Yhteensä tutkinnoissa voi olla enintään 12 op harjoittelua.

  Harjoittelun hyväksyy koulutusohjelmasi harjoittelun tarkastaja. Ennen opintojesi alkamista tapahtunut työssäolo, jota et ole hyväksyttänyt harjoitteluna mahdolliseen aikaisempaan tutkintoosi, voidaan harjoittelun tarkastajan harkinnan mukaan hyväksyä harjoitteluksi LUT:n tutkintoon. Harjoitteluun liittyvissä asioissa käänny aina koulutusohjelmasi harjoittelun tarkastajan puoleen.

  Harjoitteluun liittyvä ohjeistus ja lomakkeet.

  Laskennallisen tekniikan koulutusohjelmassa harjoittelun tarkastajana toimii

  Matylda Jablonska-Sabuka

  +358 405313041 huone 2415


   

  Laskennallisen tekniikan diplomi-insinöörin tutkinto Laskennallisen tekniikan diplomi-insinöörin tutkinto

  Diplomi-insinöörin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 120 op. Sen ohjeellinen suorittamisaika on kaksi vuotta, mikä edellyttää päätoimista opiskelua ja 60 op:n suorittamista lukuvuodesssa. LUT:n laskennallisen tekniikan ja analytiikan tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittaneella on oikeus jatkaa opintojaan englanninkielisissä maisteriohjelmissa Master's Programme in Computational Engineering and Technical Physics tai Master's Programme in Business Analytics.

  Lukuvuodesta 2021-2022 alkaen on oikeus jatkaa suoraan joko Data-Centric Engineering tai Business Analytics-DI-ohjelmassa.

  Master's Programme in Computational Engineering and Technical Physics antaa valmiuksia työskennellä mm. bio- ja lääketieteen, ympäristön suojelun ja säätieteen aloilla sekä digitaalisen median tuottamisessa ja pelialalla. Valmistuneita opiskelijoita tarvitaan erityisesti tutkimus-, kehitys-, asiantuntija- ja suunnittelutehtävissä. Työtehtäviin kuuluu mm. tuote- ja prosessikehitystä, laitteistojen ja ohjelmistojen suunnittelua, uusien teknologioiden käyttöönottoa sekä laskennallisten mallien soveltamista käytäntöön.

  Tutkinnon rakenne

  Diplomi-insinöörin tutkinto koostuu ydinopinnoista (Core Studies), syventymisopinnoista (Advanced Specialisation Studies), mahdollisista sivuopinnoista (Minor Studies) sekä mahdollisista vapaasti valittavista opinnoista (Elective Studies).

  Computational Engineering and Technical Physics-DI-ohjelman tutkintorakenne kostuu:

  • ydinopinnoista
  • syventymisopinnoista
  • sivuopinnoista ja
  • vapaasti valittavista opinnoista


  Ydinopinnot sisältävät opintoja mm. teknisestä laskennasta ja tutkimusmenetelmistä. Syventymisopinnot suoritetaan joko teknillisestä matematiikasta (Technomathematics), teknillisestä fysiikasta (Technical Physics) tai konenäöstä ja hahmontunnistuksesta (Computer Vision and Pattern Recognition). DI-tutkinnossa on tarkoitus jatkaa opintoja siinä syventymiskohteessa, mikä oli tekniikan kandidaatin tutkinnon suuntautumiskohde.

  Diplomi-insinöörin tutkinnossa sivuopinnoiksi suositellaan seuraavia sivuopintokokonaisuuksia:

  - Renewable Energy and Energy Efficiency
  - Industrial Engineering and Management or Tuotantotalous, laaja
  - Software Engineering and Digital Transformation minor
  - International Business Management
  - Digitalization and Business Analytics (tarkoitettu lähinnä LBM:n opiskelijoille, mutta jos opintojaksoilla on tilaa, voivat seuraavana osallistua laskennallisen tekniikan opiskelijat)

  Vapaasti valittaviin opintoihin voi esitiedot huomioiden sisällyttää mitä tahansa LUT:n opintojaksoja, työharjoittelua, kieliopintoja, toisen sivuopintokokonaisuuden tai erikseen anomalla kotimaassa tai ulkomailla muussa yliopistossa suoritettuja opintoja.

  Computational Engineering and Technical Physics-ohjelman vastuunhenkilö on tutkijatohtori, TkT Matylda Jablonska-Sabuka.

  Business Analytics-DI-ohjelman tutkintorakenne koostuu:

  • ydinopinnoista
  • syventymisopinnoista ja
  • mahdollista vapaasti valittavista opinnoista


  Tutkinto täyttyy ydiopinnoista ja syventymisopinnoista, joten sivuopintoja tai vapaasti valittavia opintoja ei tarvitse suorittaa, ellei jo jokin pakollinen opintojakso ole suoritettu aiemmin muualle tutkintoon. Tällöin tutkinto täydennetään vapaasti valittavilla opinnoilla.

  Business Analytics-DI-ohjelman vastuuhenkilö on professori (tenured), TkT Pasi Luukka.

  LUT:n koko sivuopintotarjonta esitellään erillisessä sivuopinto-oppaassa SISUssa.
  Tutkinto-ohjelmien rakenteet ja osaamistavoitteet esitellään myös SISU-järjestelmässä.

  Lukuvuoden 2020-2021 tutkintorakenteet:
  Computational Engineering and Technical Physics
  Business Analytics


  Lisätietoja:
  Laskennallisen tekniikan opintojen ohjaaja Minna Miikki

  Opiskelijapalvelut huone 2313D
  Puh. 050 590 8927, minna.miikki(at)lut.fi

  Täydentävät opinnot Täydentävät opinnot

  Suoraan diplomi-insinöörin tutkinnosta (120 op) aloittavalla aiempia opintoja suorittaneella opiskelijalla on tavallisesti LUT:n koulutusohjelmaa vastaavan, ns. saman alan AMK- tai opistoinsinööritutkinto tai yliopistotutkinto. Tämän vuoksi opiskelija on valittu opiskelemaan pelkästään ylempää tutkintoa.

  Ylempään tutkintoon kuuluvien opintojen lisäksi opiskelija suorittaa koulutusohjelmansa hänelle opintojen alussa mahdollisesti määrittelemät täydentävät opinnot, mitkä määräytyvät opintojen aloitusvuoden tutkintovaatimusten mukaisesti. Pääsääntöisesti lukuvuodesta 2014-15 alkaen täydentäviä opintoja ei ole määrätty.

  Täydentävät opinnot ovat koulutusohjelman alempaan tutkintoon kuuluvia opintoja, joilla täydennetään muualla hankittua osaamista. Tarkoituksena on varmistaa riittävät esitiedot ja mahdollisimman sujuva diplomi-insinööriopintojen eteneminen. Täydentävien opintojen laajuus on enintään 60 opintopistettä. Jos täydentävien opintojen määrä ylittää 60 op, opiskelija valitaan aloittamaan opintonsa alemmasta tutkinnosta. Tällöin opiskelijan aiemmat opinnot huomioidaan mahdollisina hyväksilukuina.

  Täydentävien opintojen tulee olla suoritettu ennen diplomityön aiheen vahvistamista. Täydentävät opinnot eivät sisälly diplomi-insinöörin tutkintoon. Täydentävistä opinnoista annetaan tutkintotodistuksen yhteydessä erillinen liite.