Learning Support

  Osaamistavoitteet Osaamistavoitteet

  Kemiantekniikan diplomi-insinöörin tutkintojen yleistavoitteena on kouluttaa opiskelijoita alan teknilllistieteellistä asiantuntemusta edellyttäviin tehtäviin sekä antaa valmiuksia jatkokoulutukseen ja jatkuvaan opiskeluun.


  Diplomi-insinöörin tutkintojen ohjelmakohtaiset osaamistavoitteet on kuvattu kunkin DI-ohjelman opinto-oppaassa.   

  Kemiantekniikan diplomi-insinöörin tutkinto Kemiantekniikan diplomi-insinöörin tutkinto

  DI-ohjelma koostuu ydinopinnoista, syventymisopinnoista, sivuopintokokonaisuudesta sekä vapaasti valittavista opinnoista (lukuvuodesta 2016-17 alkaen). Syventymisopinnot sisältävät diplomityön ja siihen liittyvän seminaarin.

  Kemiantekniikan diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmat ovat


  Kemiantekniikan sivuopintokokonaisuudet (lukuvuonna 2018-2019) ovat

  • Advanced Chemistry
  • Advanced Process Engineering
  • Advanced Water Treatment
  • Biobased Chemical Engineering.

   
  Tarkempaa tietoa kemiantekniikan DI-tutkintoon soveltuvista sivuopinnoista näet DI-tutkinto-ohjelmien opinto-oppaista tutkintorakenne -välilehdeltä.

  Vapaasti valittavat opinnot ovat yliopistotasoisia opintoja ja voivat sisältää myös muissa yliopistoissa suoritettuja opintoja erillisestä anomuksesta. Vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää esim. valinnaista työharjoittelua, kieliopintoja tai toisen sivuopintokokonaisuuden.

  Tutkinto-ohjelmien rakenteet näet WebOodin opinto-oppaista.
  Muista käyttää opintojen aloitusvuotesi tai myöhempää opinto-opasta. Opinto-oppaan välilehdeltä tutkintorakenteet pääset tutustumaan tutkintoon vaadittaviin opintohin.

      

  Täydentävät opinnot Täydentävät opinnot

  Suoraan diplomi-insinöörin tutkinnosta (120 op) aloittavalla aiempia opintoja suorittaneella opiskelijalla on tavallisesti LUT:n koulutusohjelmaa vastaavan, ns. saman alan AMK- tai opistoinsinööritutkinto tai yliopistotutkinto. Tämän vuoksi opiskelija on valittu opiskelemaan pelkästään ylempää tutkintoa.

  Ylempään tutkintoon kuuluvien opintojen lisäksi opiskelija suorittaa koulutusohjelmansa hänelle opintojen alussa mahdollisesti määrittelemät täydentävät opinnot, mitkä määräytyvät opintojen aloitusvuoden tutkintovaatimusten mukaisesti. Pääsääntöisesti lukuvuodesta 2014-15 alkaen täydentäviä opintoja ei ole määrätty.

  Täydentävät opinnot ovat koulutusohjelman alempaan tutkintoon kuuluvia opintoja, joilla täydennetään muualla hankittua osaamista. Tarkoituksena on varmistaa riittävät esitiedot ja mahdollisimman sujuva diplomi-insinööriopintojen eteneminen. Täydentävien opintojen laajuus on enintään 60 opintopistettä. Jos täydentävien opintojen määrä ylittää 60 op, opiskelija valitaan aloittamaan opintonsa alemmasta tutkinnosta. Tällöin opiskelijan aiemmat opinnot huomioidaan mahdollisina hyväksilukuina.

  Täydentävien opintojen tulee olla suoritettu ennen diplomityön aiheen vahvistamista. Täydentävät opinnot eivät sisälly diplomi-insinöörin tutkintoon. Täydentävistä opinnoista annetaan tutkintotodistuksen yhteydessä erillinen liite.