Learning Support

  Työharjoittelu Työharjoittelu

  Ohjeet ja anominen

  Harjoittelun hyväksyy koulutusohjelmasi harjoittelun tarkastaja. Ennen opintojesi alkamista tapahtunut työssäolo, jota et ole hyväksyttänyt harjoitteluna mahdolliseen aikaisempaan tutkintoosi, voidaan harjoittelun tarkastajan harkinnan mukaan hyväksyä harjoitteluksi LUT:n tutkintoon.

  Harjoitteluun liittyvä ohjeistus ja lomakkeet.

  Lomakkeet liitteineen palautetaan sähköisesti osoitteeseen: tutatdk.opintosihteerit@lut.fi tai paperisena huoneen 2313 edessä olevaan postilaatikkoon kirjekuoressa, jossa on päällä tutkintosi opintojen ohjaajan nimi. Jos palautat lomakkeet sähköisesti student.lut.fi -osoitteestasi, ei lomakkeita tarvitse allekirjoittaa.

   

  2016 - 2017 tai uudempien opinto-oppaiden mukaiset tutkinnot ja hopsit

  Tuotantotalouden kandidaatin tutkinnon työharjoittelu (opintojakso CS90A0016 lv. 2016-2017 tai uudempi opinto-opas) on vähintään 2 op:n ja enintään 8 op:n laajuinen. Pakollinen työharjoittelu on 2 op. Pakollisen työharjoittelun lisäksi kandidaatin tutkinnon vapaasti valittaviin opintoihin voi hyväksyttää työharjoittelua 1 - 6 op.

  Pakolliseen harjoitteluun (2 op) käy mikä tahansa työsuhteessa tehty työ.
  Vapaasti valittavaan harjoitteluun edellytetään työskentelyä tuotantotalouden alaan liittyvissä tehtävissä (esim. työskentely harjoittelijana tai avustajana yrityksen suunnittelu-, kehittämis- tai markkinointitehtävissä tai taloushallinnossa tms.).

  Koko kandidaatin tutkinnon harjoittelu anotaan yhdellä kertaa, mutta harjoitteluraportit laaditaan erikseen pakollisesta ja vapaasti valittavasta osuudesta.

  Tuotantotalouden DI-tutkintoon ei sisälly missään ohjelmassa työharjoittelua, ei edes vapaasti valittavina opintoina. Kandidaatin tutkinnon työharjoittelua on vastaavasti lisätty.

  2015 - 2016 tai vanhempien opinto-oppaiden mukaiset tutkinnot ja hopsit

  Tekniikan kandidaatin tutkintoon, pakollisiin yleisopintoihin sisältyy 2 op työharjoittelua (opintojakso CS90A0015 lv. 2015 - 2016 tai vanhempi opinto-opas). DI-tutkinnon työharjoittelun määrä vaihtelee ohjelmittain (0-10 op), lisätietoja löytyy opinto-oppaan DI-tutkintorakenteesta.

  Tuotantotalouden DI-tutkinnon rakenne Tuotantotalouden DI-tutkinnon rakenne

  Tuotantotalouden diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmat (120 op)

   

  Suoritettava tutkinto on Diplomi-insinööri (DI), Master of Science in Technology (M.Sc. Tech.). Se on ylempi korkeakoulututkinto, joka antaa kelpoisuuden tieteellisiin jatko-opintoihin. Opintojen laajuus on 120 op ja ne on mitoitettu kahdeksi lukuvuodeksi.

  LUT Tuotantotalous kouluttaa tekniikan ja talouden asiantuntijoita teollisuusyritysten, kaupan ja julkisyhteisöjen palvelukseen. Koulutuksesta valmistuneilla on hyvä tekniikan tuntemus, laaja taloudellinen osaaminen ja vahvat valmiudet yritysten kehittämis- ja johtotehtäviin. Heillä on kyky ja halu työskennellä kansainvälisessä toimintaympäristössä, toimia vastuullisesti ja eettisesti sekä kehittää ja täydentää osaamistaan edelleen.

  Tuotantotalouden diplomi-insinööri osaa
  • arvioida yrityksen eri toimintojen ja sen sidosryhmien välisiä vuorovaikutussuhteita ja näiden vaikutusta yrityksen menestymiseen kansainvälisessä toimintaympäristössä
  • analysoida organisaatioiden prosesseja, määrittää kehittämiskohteita ja innovoida rat-kaisuvaihtoehtoja
  • määrittää, tuottaa ja hankkia päätöksenteossa olennaiset tiedot ja antaa niiden pohjalta toimenpidesuosituksia
  • arvioida oman teknillisen alan sovelluksia liiketoiminnallisesta näkökulmasta
  • suunnitella ja johtaa kehittämistoimintaa ja -hankkeita
  • soveltaa uutta tieteellistä tietoa kehittääkseen ja täydentääkseen osaamistaan edelleen.
   

  Tutkinnon perusrakenne DI-ohjelmissa:

  • Ydinopinnot
  • Syventymisopinnot, sisältää diplomityön 30 op
  • Sivuopinnot, teknillinen sivuopinto (jatko-osa kandidaatin tutkinnon sivuopinnoille tai suoraan DI-tutkintoon hyväksytyillä ohjelmakohtainen ratkaisu)
  • Vapaasti valittavat opinnot

   

  DI-tutkinnon (120 op) lisäksi muulla alalla tutkinnon suorittaneille voidaan tarvittaessa määrätä tekniikan alan matematiikkaa ja tuotantotalouden perusteita täydentävinä opintoina. Mikäli opiskelijalta edellytetään täydentäviä opintoja, ne määritellään hänen ensimmäisen hopsinsa laatimisen yhteydessä.

  Siirtyminen tuotantotalouden DI-ohjelmasta toiseen tuotantotalouden DI-ohjelmaan

  LUT Tuotantotalouden DI-ohjelman opiskelija voi hakea siirtoa toiseen LUT Tuotantotalouden DI-ohjelmaan, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:

  • opiskelija on suorittanut noin 30 op hakukohteena olevaan ohjelmaan soveltuvia DI-tasoisia opintoja. Koulutusohjelmasta vastaava henkilö arvioi opintojen soveltuvuuden ja määrän.
  • opiskelijan on pystyttävä suorittamaan DI-tutkinto loppuun opintoajan puitteissa
  • mahdolliset apurahapäätökset eivät koske sitä DI-ohjelmaa, johon siirtymistä haetaan
  • ohjelmaan TUDI - Tuotantotalouden DI (Lahti) ei voi hakea sisäisellä siirrolla, ohjelmaan otetaan opiskelijoita vain LUTin erillisvalinnoissa
  • ohjelmaan, johon ei enää oteta uusia opiskelijoita, ei voi hakea siirtoa

   

  Vapaamuotoinen siirtohakemus perusteluineen (sisältäen mm. selvityksen hakuehtojen täyttämisestä) palautetaan opintojen ohjaajalle. Koulutusohjelmasta vastaava henkilö tekee päätöksen. Siirtoa voi hakea joustavasti ympäri lukuvuoden.

   

  DI-ohjelmat tuotantotalouden kandidaatin tutkinnon suorittaneille

  LUT:ssa tuotantotalouden kandidaatin tutkinnon suorittanut opiskelija voi jatkaa ilman erillistä opiskelijavalintaa seuraavissa tuotantotalouden DI-tutkinto-ohjelmissa:

  • Global Management of Innovation and Technology
  • Tuotannon johtaminen
  • Data-analytiikka päätöksenteossa
  • Digitaalinen palvelutuotanto
  • Yrittäjyys (Lahti)

   

  Ilmoittautuminen  tuotantotalouden DI-ohjelmiin Business Analytics (MBAN) ja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannon DI-ohjelmaan (SOTE-DI)  päättyi 31.7.2019. Lahden Tuotantotalouden DI-ohjelmaan (TUDI)  otetaan opiskelijoita vain LUTin erillisvalinnoissa.

    
  Lisätietoja ohjelmista ja opinnoista opinto-oppaista

  DI-opinnot ennen lukuvuotta 2016-17 aloittaneille DI-opinnot ennen lukuvuotta 2016-17 aloittaneille

  Ohjeita ja lisätietoa tuotantotalouden DI-opinnot ennen lukuvuotta 2016-17 opintonsa aloittaneille.