Learning Support

  Sähköpätevyydet Sähköpätevyydet

  Sähköpätevyydet jaetaan luokkiin SP1, SP2 ja SP3. Sähköpätevyys 1 oikeuttaa toimimaan sähkötöiden johtajan ja käytön johtajan tehtävissä kaikkien sähkölaitteistojen sähkötöissä, lukuun ottamatta hissitöitä. Sähköpätevyys 2 oikeuttaa toimimaan sähkötöiden johtajan ja käytön johtajan tehtävissä nimellisjännitteeltään enintään 1 kV vaihtojännitteisten ja 1,5 kV tasajännitteisten sähkölaitteistojen sähkötöissä, lukuun ottamatta hissitöitä. Sähköpätevyys 3 oikeuttaa toimimaan sähkötöiden johtajan tehtävissä enintään 1 kV vaihtojännitteiseen ja 1,5 kV tasajännitteiseen verkkoon liitettäväksi tarkoitettujen sähkölaitteiden ja niihin verrattavien sähkölaitteistojen korjaustöissä, lukuun ottamatta hissitöitä.

   

  Sähköpätevyyksien ehdot on esitetty Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa (TEM 518/2011) ja niihin kuuluvat soveltuva sähköalan koulutus, riittävä työkokemus sekä sähköturvallisuustutkinto. Tarkemmat tiedot vaatimuksista löytyvät esim. henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n sivuilta (www.seti.fi). Sähkötekniikan diplomi-insinöörin tutkinto soveltuu vaadittavaksi sähköalan koulutukseksi, mikäli tutkintorakenne täyttää asetuksessa esitetyt koulutusvaatimukset. Lisätietoja saa nuorempi tutkija Tero Kaipialta (tero.kaipia@lut.fi).

  Sähkötekniikan DI-tutkinto Sähkötekniikan DI-tutkinto

  Sähkötekniikan koulutus antaa kokonaiskuvan nykyaikaisen yhteiskuntamme sähkö-, elektroniikka- sekä energiajärjestelmistä ja niiden teknologisesta kehityksestä.

  Sähkötekniikan tekniikan kandidaatin tutkinnon jälkeen DI-opinnot suoritetaan Sähkötekniikan diplomi-insinööriohjelmassa, jossa syventymisopinnot koostetaan opiskelijan valitsemista sähkötekniikan moduuleista. Erillishaun kautta lukuvuonna 2018-2019 on tarjolla seuraavat diplomi-insinööriohjelmat: Master's Programme in Electrical Engineering, Sähkötekniikan DIODI-ohjelma, Kone- ja sähkötekniikan MEC&ELEC DI-ohjelma Turussa sekä Industrial IoT-maisteriohjelma (muuntokoulutus).
  DIODI, MEC&ELEC sekä Industrial IoT on mahdollista suorittaa joustavana etäopiskeluna. Pääosa opinnoista suoritetaan etäopetusmateriaalia ja etäyhteyksiä hyödyntäen verkkoympäristössä.

  Sähkötekniikan DI-ohjelmien tarkempi sisältö, tutkintorakenteet ja osaamistavoitteet löytyvät 2018-2019 ohjelmakohtaisista opinto-oppaista
   

  Ammatilliset tehtäväalueet

  Diplomi-insinöörin opinnoissa opiskelija hankkii monipuoliset valmiudet erilaisiin ongelmaratkaisutilanteisiin, ja sähkötekniikan opinnot suorittaneet ovat työllistyneet hyvin. Esimerkkejä sähkötekniikan diplomi-insinöörin tehtäväkuvista ja työnimikkeistä on koottu seuraavaan listaan:

  • Suunnittelu ja tuotekehitys: sähkösuunnittelija,tuotekehitysinsinööri, software engineer/specialist,elektroniikkasuunnittelij
  • Tuotanto- ja käyttötehtävät: huoltoinsinööri, sähkökäytönjohtaja, automaatioinsinööri, verkostosuunnittelija
  • Johtotehtävät: projektipäällikkö, toimitusjohtaja, tuotantoesimies, maajohtaja, huoltopäällikkö, toimialajohtaja
  •  Myynti ja markkinointi: markkinointijohtaja, tekninen myyjä,myyntipäällikkö, key account manager
  • Tutkimustehtävät: tutkija, tutkimuspäällikkö, erikoistutkija
  •  Asiantuntijatehtävät: järjestelmäasiantuntija, patentti-insinööri, tuulivoima-asiantuntija, kehitysjohtaja,menetelmäasiantuntija, keksintöasiamies.

   
   

  Sähkötekniikan DI-tutkinnon rakenne Sähkötekniikan DI-tutkinnon rakenne

  Diplomi-insinöörin  tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 120 op.Tavoitteellinen suorittamisaika on kaksi vuotta, joka  edellyttää päätoimista opiskelua ja noin 60 opintopisteen suorittamista lukuvuodessa. 
   

  Sähkötekniikan diplomi-insinöörin tutkinto 120 op (2018-2019) muodostuu

  • ydinopinnoista
  • syventymisopinnoista
  • sivuopintokokonaisuudesta ja
  • vapaasti valittavista opinnoista.

  Syventymisopinnot sisältävät diplomi-insinöörin tutkinnon opinnäytetyön (diplomityö).

  Sivuopintokokonaisuuden voi esitiedot huomioiden valita vapaasti LUT:n muiden koulutusohjelmien tarjonnasta tai suorittaa muussa yliopistossa kotimaassa tai ulkomailla. Koulutuoshjelman oman sivuopintokokonaisuuden (Sähkötekniikka) sisällöksi valitaan yksi syventymisopintojen moduuleista. Jos laajuus on alle 20 op, valitaan puuttuva määrä opintoja muista moduuleista.  LUT:n koko sivuopintotarjonta esitellään erillisessä sivuopintokokonaisuudet-oppaassa. Mikäli syventymisopintoja on vähintään 80 opintopistettä, ei erillistä sivuopintokokonaisuutta tarvitse suorittaa.

  Vapaasti valittaviin opintoihin voi esitiedot huomioiden sisällyttää mitä tahansa LUT:n opintojaksoja, työharjoittelua, kieliopintoja, toisen sivuopintokokonaisuuden tai erikseen anomalla kotimaassa tai ulkomailla muussa yliopistossa suoritettuja opintoja.

  Sähkötekniikan diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmien rakenteet ja osaamistavoitteet sekä opintojaksokuvaukset saatavilla myös pdf-muodossa Unissa.

  Tutkinto-ohjelmien rakenteet näet WebOodin opinto-oppaasta:

  https://weboodi.lut.fi > opinto-opas > LUT School of Energy Systems > Diplomi-insinööri Sähkötekniikka,  2018-19 TAI jonkin muun sähkötekniikan DI-ohjelman opinto-opas. Oppaiden välilehdeltä tutkintorakenteet pääset tutustumaan tutkintoon vaadittaviin opintoihin.

   

  Ennen lukuvuotta 2016-17 opintonsa aloittaneiden tutkintorakenteet löytyvät Uni-portaalista opinto-oppaista.

  Täydentävät opinnot Täydentävät opinnot

  Suoraan diplomi-insinöörin tutkinnosta (120 op) aloittavalla aiempia opintoja suorittaneella opiskelijalla on tavallisesti LUT:n koulutusohjelmaa vastaavan, ns. saman alan AMK- tai opistoinsinööritutkinto tai yliopistotutkinto. Tämän vuoksi opiskelija on valittu opiskelemaan pelkästään ylempää tutkintoa.

  Ylempään tutkintoon kuuluvien opintojen lisäksi opiskelija suorittaa koulutusohjelmansa hänelle opintojen alussa mahdollisesti määrittelemät täydentävät opinnot, mitkä määräytyvät opintojen aloitusvuoden tutkintovaatimusten mukaisesti. Pääsääntöisesti lukuvuodesta 2014-15 alkaen täydentäviä opintoja ei ole määrätty.

  Täydentävät opinnot ovat koulutusohjelman alempaan tutkintoon kuuluvia opintoja, joilla täydennetään muualla hankittua osaamista. Tarkoituksena on varmistaa riittävät esitiedot ja mahdollisimman sujuva diplomi-insinööriopintojen eteneminen. Täydentävien opintojen laajuus on enintään 60 opintopistettä. Jos täydentävien opintojen määrä ylittää 60 op, opiskelija valitaan aloittamaan opintonsa alemmasta tutkinnosta. Tällöin opiskelijan aiemmat opinnot huomioidaan mahdollisina hyväksilukuina.

  Täydentävien opintojen tulee olla suoritettu ennen diplomityön aiheen vahvistamista. Täydentävät opinnot eivät sisälly diplomi-insinöörin tutkintoon. Täydentävistä opinnoista annetaan tutkintotodistuksen yhteydessä erillinen liite.