Learning Support

  Ennen lukuvuotta 2016-17 diplomi-insinööriopinnot aloittaneet Ennen lukuvuotta 2016-17 diplomi-insinööriopinnot aloittaneet

  Diplomi-insinööritutkinnot (120 op) uudistuivat lukuvuoden 2016-17 alusta.

  Tutkinnonuudistuksen vaikutukset riippuvat siitä, missä vaiheessa omat opintosi tällä hetkellä ovat. Mitkään aiemmin suorittamasi opinnot eivät uudistuksesta johtuen mene hukkaan.

  Jos olet jo kandidaatiksi valmistunut ja DI-opintojasi aloittanut:

  • Voit edelleen valmistua DI:ksi aiemman pääaineen mukaisesti, mikäli pääaineen kurssit ovat edelleen tarjolla.
  • Jos poistuvia kursseja on paljon, kannattaa harkita uuden DI-tutkinto-ohjelman mukaisesti opiskelua.
   • Opintojaksomuutokset näet UNIsta (Opiskelu - Opintojen suunnittelu - Opinto-oppaat - Opintojaksomuutokset)
   • Jos haluat opiskella uuden tutkinto-ohjelman mukaisesti, laadi uusi DI-ohjelman mukainen HOPS WebOodissa.  
     

  Jos olet kandidaatiksi valmistunut tai valmistumassa, etkä ole ennen lukuvuoden 2016-17 alkua DI-tutkintoon kuuluvia opintoja juurikaan suorittanut:

  • Valitse oman koulutusohjelmasi DI-tutkinto-ohjelma lähtökohtaisesti aina uusimmasta opinto-oppaasta ja laadi sen mukainen HOPS
  • Opiskele HOPSin mukaisesti.

  Jos olet vielä kandivaiheessa, tee kandidaatin tutkinto valmiiksi:

  • Tutustu uusiin DI-tutkinto-ohjelmiin ja tee DI-ohjelman valinta koulutusohjelman ohjeistuksen mukaisesti. Siitä saat lisätietoa, kun DI-ohjelman valinta on ajankohtaista (2. tai 3. vuonna).
  • Lähtökohtaisesti DI-tutkinto-ohjelma kannattaa valita aina tuoreimman mahdollisen tutkintorakenteen mukaisesti.

  Melkein valmis DI-tutkinto? 

  • Voit edelleen valmistua vanhojen pääaineiden ja tutkintorakenteiden mukaisesti ja voit käyttää aiempia Excel HOPS-pohjia. Opintojen ohjaajat ja opintoneuvoja auttavat puuttuvien suoritusten tarkistuksessa.
    

  Päätös kieliopintojen vähimmäismäärästä 1.8.2010 alkaen

  • Tietotekniikan tutkintorakenteen muututtua yleisopintoihin vaadittavien vieraan kielen opintojen vähimmäismäärän osalta viidestä vaaditusta opintopisteestä neljään, koulutusohjelman johtajan päätöksellä neljä opintopistettä samaa vierasta kieltä riittää myös aiemmin kuin 2010 opintonsa aloittaneille. Yhden pisteen vajaus yleisopinnoissa täytetään vapaasti valittavilla (valinnaisilla) opinnoilla.

   Muutos koskee sekä kandidaatin että diplomi-insinöörin tutkintoja.

   Tutkintorakenne pitää kuitenkin edelleen laatia siten, että opintokokonaisuuksissa saa käyttää aloitusvuoden tai sitä uudempia opinto-oppaita. Poikkeus koskee siis vain kieliopintojen opintopistemäärää.

  Tietotekniikan DI-osaamistavoitteet Tietotekniikan DI-osaamistavoitteet

  Diplomi-insinööriopinnoissa opiskelijoilla on lukuvuonna 2017-18 yksi syventymiskohde, Ohjelmistotuotanto (Software Engineering).

  Tietotekniikan koulutusohjelmasta valmistuneilla on hyvä tietotekninen perusta sekä asiantuntijuus oman pääaineensa syventymiskohteista. Valmistuneilla on kyky työskennellä yksin ja ryhmässä niin kotimaisessa kuin myös hyvin kansainvälisessä ympäristössä.

  Tietotekniikan diplomi-insinöörit

  • osaavat hyödyntää tieteellisen ajattelun ja tieteellisten työskentelytapojen periaatteita
  • osaavat soveltaa nykyaikaisia suunnittelutekniikoita ja –menetelmiä päivittäiseen ohjelmistotuotantoon
  • pystyvät osallistumaan ohjelmistoprojekteihin syventymisalueensa asiantuntijana tai projektipäällikkönä
  • tunnistavat ohjelmistokehitykseen liittyviä ongelmia ja pystyvät kehittämään toimintaa niin teknisellä, projektinhallinnollisella kuin organisatorisellakin alueella
  • ymmärtävät valitsemansa sivuopintojen perusteet
  • omaavat hyvät viestintä- ja kielitaidot
  • omaavat hyvät esiintymis-, kulttuuri-, tiimi-, projektityö- ja johtamistaidot
  • omaavat valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen työssä.

   

  Koulutusohjelmasta valmistuneet diplomi-insinöörit pystyvät osallistumaan ohjelmistoprojekteihin asiantuntijan roolissa tai johtajana ja pystyvät soveltamaan tietojaan ja taitojaan haastavissa kehitystehtävissä. Valmistuneet pystyvät soveltamaan tieteellistä tietoa ja työskentelytapoja käytännössä sekä kommunikoimaan kirjallisesti ja suullisesti (esiintymistaito) sekä toimimaan osana projektiryhmää myös monikulttuurisessa ympäristössä. Koulutus tapahtuu englannin kielellä, jonka johdosta valmistuttuaan opiskelija osaa kommunikoida englanniksi sekä suullisesti että kirjallisesti.

  Ohjelmistotuotannon syventymisopinnot

  Ohjelmistotuotannon syventymisopinnoissa perehdytään syvällisesti ohjelmistojen ja tietojärjestelmien tuotantoon. Opinnoissa syvennytään ohjelmistontuotannon prosesseihin, menetelmiin ja työkaluihin sekä järjestelmien väliseen kommunikointiin ja tietoverkkojen käyttöön ohjelmistoissa. Opinnoissa paneudutaan ohjelmistojen ja tietojärjestelmien kehittämiseen suunnittelumallien, arkkitehtuurin, laadun, prosessien ja organisaation näkökulmista. Ohjelmistotuotannosta valmistuneet opiskelijat pystyvät osallistumaan ohjelmistojen ja tietojärjestelmien kehittämiseen, kehitysprosessiin liittyviin tutkimus- ja kehitystehtäviin, ohjelmistotuotannon johtamiseen ja järjestelmien ylläpitoon sekä ohjelmistotalon että järjestelmän tilaajan roolissa.
   

  Kandidaatin tutkinnosta jatkava diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelma Kandidaatin tutkinnosta jatkava diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelma

  Tämän tutkintorakenteen mukaan opiskelevat mm. DIA-valinnassa valitut kandidaatin tutkinnosta jatkavat opiskelijat.

  Tutkintorakenne

  Ydinopinnot

  • tutkimusmenetelmiä, ohjemistoprojekteja ja kieliopintoja
  • sisältää tutkinnon pakollisen työharjoittelun
    

  Syventymisopinnot

  • syventymisopinnot Ohjelmistotuotanto
  • osa pakollisia opintojaksoja
  • lisäksi vaihtoehtoisia opintojaksoja, joista opiskelija valitsee tarvittavan määrän
  • sisältää diplomityön (30 op)


  Sivuopinnot

  • Tietotekniikan koulutusohjelman opiskelijan sivuopinto (väh. 20 op) voi olla jokin LUT:n tarjoamista sivuopintokokonaisuuksista tai jatkoa kandidaatin tutkinnon sivuopinnoille (ns. laaja sivuopinto). Opiskelijan on syytä tarkistaa sivuopintojen esitietovaatimukset.


  Vapaasti valittavat opinnot

  • Yliopistotasoisia opintoja (LUT tai muut yliopistot, avoin yliopisto)
  • Jos tutkinnon minimiopintopistemäärä 120 op täyttyy jo ydin-, syventymis- ja sivuopinnoilla, vapaasti valittavat opinnot saavat olla 0 op.
  • Muussa yliopistossa suoritetut opinnot hyväksytetään tutkintoon anomuksella, katso Lomakkeet

   

  Lukuvuoden 2016-17 ja siitä uudempien DI-ohjelmien rakenteet löytyvät WebOodin opinto-oppaista.

  Lukuvuoden 2015-16 ja siitä vanhempien DI-ohjelmien rakenteet löytyvät aikaisempien vuosien opinto-oppaista.

   

  Tietotekniikan kandidaatintutkinnosta jatkavat opiskelijat voivat valita myös Business Analytics ohjelman, ks lisää DI-ohjelman valinta.

  Sivuopintojen valinta Sivuopintojen valinta

  Sivuopinto diplomi-insinöörin tutkinnossa

  Diplomi-insinöörin tutkintoon kuuluu 20 opintopisteen laajuinen sivuopintokokonaisuus. Lukuvuonna 2017-18 sivuopinto voidaan valita seuraavista vaihtoehdoista:

  • Suppea (20 op) sivuopinto LUT:n muiden koulutusohjelmien tarjonnasta (esim. Tuotantotalous)
  • Laaja sivuopinto (20 op), jos opiskelija on suorittanut suppean sivuopinnon kandidaatin tutkinnossa (esim. Tuotantotalous, laaja, jos kandidaatin tutkinnon sivuopinto on Tuotantotalous)


  Nämä sivuopintokokonaisuudet löytyvät WebOodin opinto-oppaasta.

  Sivuopinnon valitseminen

  Sivuopinnon valinta tehdään itsenäisesti ja se hyväksytään osana henkilökohtaista opintosuunnitelmaa (HOPS). Sivuopinnot sekä kandidaatin että diplomi-insinöörin tutkintoihin valitaan jo ensimmäisiä HOPSeja tehdessä opintojen alkuvaiheessa. Sivuopintojen valinnassa sinua auttaa tietotekniikan opintoneuvoja. Sivuopintojen opintojaksoista saat lisää tietoa opinto-oppaasta.