Learning Support

  Työharjoittelut Työharjoittelut

  Tekniikan kandidaatin tutkinnoissa työharjoittelu on vähintään 2 ja enintään 8 op:n laajuinen:
   - pakollista työharjoittelua 2 op
   - valinnaista työharjoittelua max. 6 op

  Tarkemmat tiedot löytyvät opintojaksokuvauksesta BH60A3601 Tekniikan kandidaatin tutkinnon työharjoittelu 2 op.

  Pakollinen ja valinnainen työharjoittelu anotaan ja harjoitteluraportit laaditaan erikseen pakollisesta ja valinnaisesta osuudesta.Työharjoitteluanomukseen liitetään opintosuoritusote, josta näkyy aikaisemmin hyväksytyn työharjoittelun määrä.

  DI-tutkinnoissa pakollista työharjoittelua on vain joissain koulutusohjelmissa. Tarkista tiedot opinto-oppaasta/ tutkintorakenteesta. DI-tutkintoihin voi hyväksyttää valinnaista työharjoittelua max. 8-10 op tutkinto-ohjelmasta riippuen.
   
  HUOM. Kandidaatin ja DI-tutkintoihin voi yhteensä sisällyttää enintään 12 op työharjoittelua. Esimerkki: jos kandidaatin tutkinnossa on työharjoittelua 2 + 6 op, niin DI-tutkinnon osuudeksi jää korkeintaan 4 op.
   
  Työharjoittelun hyväksyy koulutusohjelmasi harjoittelun tarkastaja. Ennen opintojesi alkamista tapahtunut työssäolo, jota et ole hyväksyttänyt harjoitteluna mahdolliseen aikaisempaan tutkintoosi, voidaan harjoittelun tarkastajan harkinnan mukaan hyväksyä harjoitteluksi LUT:n tutkintoon.

  Energiatekniikan, sähkötekniikan ja ympäristötekniikan koulutusohjelmassa työharjoittelun tarkastajana toimii:
  Simo Hammo
  puh. 0400 259602, huone 3420
   
   
  Harjoitteluun liittyvä ohjeistus ja lomakkeet.

  Ympäristötekniikan diplomi-insinöörin tutkinto Ympäristötekniikan diplomi-insinöörin tutkinto

  Diplomi-insinöörin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 120 op. Tavoitteellinen suorittamisaika on kaksi vuotta, joka  edellyttää päätoimista opiskelua ja noin 60 opintopisteen suorittamista lukuvuodessa. DI-opinnot suoritetaan joko englanninkielisessä maisteriohjelmassa Sustainability Science and Solutions tai Lahden kampuksella toteutettavassa englanninkielisessä maisteriohjelmassa CIrcular Economy, joka soveltuu myös työn ohessa suoritettavaksi.

  DI-tutkinnon tutkintorakenne koostuu:

  • ydinopinnoista
  • syventymisopinnoista
  • sivuopinnoista 
  • vapaasti valittavista opinnoista
    

  Sustainability Science and Solutions-DI-ohjelmassa ydinopinnot sisältävät opintoja mm. elinkaarianalyysista, energiatehokkaasta ympäristöstä, yritysvastuusta ja johtamisesta. Syventymisopinnoissa perehdytään mm. kaasumaisten päästöjen hallintaan, vedenkäytön kestävyyden hallintaan, jätehuoltotekniikkaan, ilmanvaihto- ja ilmastointitekniikkaan. Syventymisopinnot sisältävät diplomi-insinöörin tutkinnon opinnäytetyön (diplomityö).

  Sivuopintokokonaisuudeksi suositellaan valittavaksi jokin seuraavista sivuopintokokonaisuuksista:

  - Energiatekniikka, laaja
  - Renewable Energy and Energy Efficiency
  - International Business and Management tai
  - Biobased Chemical Engineering

  Sivuopintojen minimilaajuus on 20 op. Vapaasti valittaviin opintoihin voi esitiedot huomioiden sisällyttää mitä tahansa LUT:n opintojaksoja, työharjoittelua (2-10 op), kieliopintoja, toisen sivuopintokokonaisuuden tai erikseen anomalla kotimaassa tai ulkomailla muussa yliopistossa suoritettuja opintoja. Opinto-oppaan tutkintorakenteessa on mainittu opiskelijoille suositeltavia opintojaksoja vapaasti valittaviin opintoihin.

  Circular Economy-DI-ohjelmassa ydinopinnoissa käsitellään kiertotalouskontekstia kokonaisuutena, kestävyyden haasteita, ruoka-energia-vesi-akselin välisiä riippuvuuksia (ruoka-energia-vesi-nexus) sekä kestävyysmuutosta. Ydinopinnot luovat laajan osaamispohjan tuleville opinnoille.

  Syventymisopinnoissa keskitytään syvemmin biologisiin ja teknisiin kiertoihin, liikenteen ratkaisuihin ja sivuainevirtojen hallintaan.

  Sivuopinnoiksi suositellaan Lahden kampuksella toteutettavia innovaatiojohtamisen, suorituskyvyn johtamisen tai yrittäjyyden opintoja. Sivuopinnoiksi käyvät myös Helsingin yliopiston Lahden kampuksella järjestämät Ympäristötieteen opinnot tai etäopiskeluna suoritettava Energy Technology-sivuopintokokonaisuus. Sivuopintojen miniilaajuus on 20 op.

  LUT:n koko sivuopintotarjonta esitellään erillisessä sivuopinto-oppaassa SISUssa.
  Tutkinto-ohjelmien rakenteet ja osaamistavoitteet esitellään myös SISU-järjestelmässä.

  Lukuvuodesta 2021-2022 tutkintorakenteet:
  Sustainability Science and Solutions
  Circular Economy

  Sustainability Science and Solutions-DI-ohjelman vastuuhenkilö on professori, TkT Risto Soukka.
  Circular Economy-DI-ohjelman vastuuhenkilö on apulaisprofessori, TkT Jarkko Levänen.

  Ennen lukuvuotta 2016-17 diplomi-insinööritutkinnon aloittaneet Ennen lukuvuotta 2016-17 diplomi-insinööritutkinnon aloittaneet

  Diplomi-insinööritutkinnot (120 op) uudistuvat lukuvuoden 2016-17 alusta.

  Tutkinnonuudistuksen vaikutukset riippuvat siitä, missä vaiheessa omat opintosi tällä hetkellä ovat. Mitkään aiemmin suorittamasi opinnot eivät uudistuksesta johtuen mene hukkaan.

  Jos olet jo kandidaatiksi valmistunut ja DI-opintojasi aloittanut:

  • Voit edelleen valmistua DI:ksi aiemman pääaineen mukaisesti, mikäli pääaineen kurssit ovat edelleen tarjolla.
   • Katso tutkintorakenne ja siihen kuuluvat kurssit opinto-oppaastasi.
    (Opiskelu > Opintojen suunnittelu > Opinto-oppaat > Aikaisempien vuosien opinto-oppaita)
     
  • Jos poistuvia kursseja on paljon, kannattaa harkita uuden DI-tutkinto-ohjelman mukaisesti opiskelua.
   • Lukuvuodelle 2016-17 tulevat opintojaksomuutokset näet UNIsta (Opiskelu > Opintojen suunnittelu > Opinto-oppaat > Opintojaksomuutokset)
   • Jos haluat opiskella uuden tutkinto-ohjelman mukaisesti, laadi uusi DI-ohjelman mukainen HOPS WebOodissa.  
     

  Jos olet kandidaatiksi valmistunut tai valmistumassa, etkä ole  ennen lukuvuoden 2016-17 alkua DI-tutkintoon kuuluvia opintoja juurikaan suorittanut:

   
  Jos olet vielä kandivaiheessa, tee kandidaatin tutkinto valmiiksi
  :

  • Tutustu uusiin DI-tutkinto-ohjelmiin ja tee DI-ohjelman valinta koulutusohjelman ohjeistuksen mukaisesti. Siitä saat lisätietoa, kun DI-ohjelman valinta on ajankohtaista (2. tai 3. vuonna).
  • Lähtökohtaisesti DI-tutkinto-ohjelma kannattaa valita aina tuoreimman mahdollisen tutkintorakenteen mukaisesti.

  Täydentävät opinnot Täydentävät opinnot

  Suoraan diplomi-insinöörin tutkinnosta (120 op) aloittavalla aiempia opintoja suorittaneella opiskelijalla on tavallisesti LUT:n koulutusohjelmaa vastaavan, ns. saman alan AMK- tai opistoinsinööritutkinto tai yliopistotutkinto. Tämän vuoksi opiskelija on valittu opiskelemaan pelkästään ylempää tutkintoa.

  Ylempään tutkintoon kuuluvien opintojen lisäksi opiskelija suorittaa koulutusohjelmansa hänelle opintojen alussa mahdollisesti määrittelemät täydentävät opinnot, mitkä määräytyvät opintojen aloitusvuoden tutkintovaatimusten mukaisesti. Pääsääntöisesti lukuvuodesta 2014-15 alkaen täydentäviä opintoja ei ole määrätty.

  Täydentävät opinnot ovat koulutusohjelman alempaan tutkintoon kuuluvia opintoja, joilla täydennetään muualla hankittua osaamista. Tarkoituksena on varmistaa riittävät esitiedot ja mahdollisimman sujuva diplomi-insinööriopintojen eteneminen. Täydentävien opintojen laajuus on enintään 60 opintopistettä. Jos täydentävien opintojen määrä ylittää 60 op, opiskelija valitaan aloittamaan opintonsa alemmasta tutkinnosta. Tällöin opiskelijan aiemmat opinnot huomioidaan mahdollisina hyväksilukuina.

  Täydentävien opintojen tulee olla suoritettu ennen diplomityön aiheen vahvistamista. Täydentävät opinnot eivät sisälly diplomi-insinöörin tutkintoon. Täydentävistä opinnoista annetaan tutkintotodistuksen yhteydessä erillinen liite.