Learning Support

  Osaamistavoitteet Osaamistavoitteet

  Laskennallisen tekniikan diplomi-insinööri:

  • osaa noudattaa tieteellistä työskentelytapaa
  • hallitsee syvällisesti omaan pääaineeseensa kuuluvat tiedot ja taidot
  • pystyy toimimaan työelämässä oman alansa asiantuntijana, kehittäjänä ja tutkijana
  • ymmärtää valitsemansa sivuopintojen perusteet
  • omaa hyvät viestintä- ja kielitaidot
  • omaa hyvät esiintymis-, ryhmätyö-, projektinhallintataidot ja valmiuksia johtamiseen
  • omaa vahvan pohjan tieteelliseen jatkokoulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen.
    

  Lisäksi Technomathematics– syventymisopinnot suorittanut diplomi-insinööri:

  • osaa kuvata järjestelmiä ja prosesseja matemaattisten mallien muodossa
  • hallitsee matemaattisten yhtälöiden ja lausekkeiden symbolisen ja numeerisen analysoinnin taitoja
  • tuntee ja osaa käyttää lukuisia soveltavan matematiikan tekniikoita
  • osaa soveltaa tilastollista teoriaa mallien ja havaintojen epävarmuuden tutkimiseen ja kuvailuun
  • osaa käyttää laskentaohjelmistoja mallien simulointiin ja visualisointiin
    

  Lisäksi Technical Physics– syventymisopinnot suorittanut diplomi-insinööri:

  • tuntee fysiikkaa perustietoja syvemmin
  • tuntee alan tieteellistä kirjallisuutta ja tutkimuksen suuntia
  • pystyy kommunikoimaan fysiikan tutkijoiden kansainvälisessä yhteisössä
  • hallitsee kokeellisen tutkimuksen periaatteet ja laboratoriokäytännöt
  • osaa soveltaa kehittyneitä mittaustekniikoita
  • on perehtynyt moderniin fysiikkaan ja materiaalitieteeseen
  • omaa näkemystä fysiikan soveltamisessa teollisuudessa ja muilla yhteiskunnan aloilla
    

  Lisäksi Intelligent Computing– syventymisopinnot suorittanut diplomi-insinööri:

  • osaa analysoida haastavia tietojenkäsittelyongelmia ja ratkaista ne algoritmisesti
  • omaa vahvat ohjelmointitaidot tietoteknisten ratkaisujen toteuttamiseen
  • osaa soveltaa älykkään ja oppivan informaationkäsittelyn menetelmiä tietojenkäsittelyongelmien ratkaisuissa
  • osaa valita perustellusti ja käyttää tietokonenäön, tietokonegrafiikan, koneoppimisen ja tekoälyn menetelmiä
  • ymmärtää luonnontieteen merkityksen matemaattisessa mallinnuksessa ja menetelmien soveltamisessa


  Lukuvuoden 2018-2019 DI-tutkinnon osaamistavoitteet on esitelty WebOodin opinto-oppaassa.

  Laskennallisen tekniikan diplomi-insinöörin tutkinto Laskennallisen tekniikan diplomi-insinöörin tutkinto

  Diplomi-insinöörin tutkinto suoritetaan englanninkielisessä maisteriohjelmassa Master's Programme in Computational Engineering and Technical Physics (120 opintopistettä). Sen ohjeellinen suorittamisaika on kaksi vuotta.

  Master's Programme in Computational Engineering and Technical Physics antaa valmiuksia työskennellä mm. bio- ja lääketieteen, ympäristön suojelun ja säätieteen aloilla sekä digitaalisen median tuottamisessa ja pelialalla. Valmistuneita opiskelijoita tarvitaan erityisesti tutkimus-, kehitys-, asiantuntija- ja suunnittelutehtävissä. Työtehtäviin kuuluu mm. tuote- ja prosessikehitystä, laitteistojen ja ohjelmistojen suunnittelua, uusien teknologioiden käyttöönottoa sekä laskennallisten mallien soveltamista käytäntöön.

  Tutkinnon rakenne 2018-2019

  Diplomi-insinöörin tutkinto koostuu ydinopinnoista (Core Studies), syventymisopinnoista (Specialisation Studies), sivuopinnoista (Minor Studies) sekä valinnaisista opinnoista (Free Elective Studies). Valinnaiset opinnot ovat yliopistotasoisia opintoja ja voivat sisältää myös muissa yliopistoissa suoritettuja opintoja erillisestä anomuksesta. Huomaathan, että valinnaisiin opintoihin voi opiskella myös toiset sivuopinnot.

  Diplomi-insinöörin tutkinnon tarkemman tutkintorakenteen löydät WebOodin opinto-oppaasta:

  https://weboodi.lut.fi - opinto-opas - LUT School of Engineering Science - Master's Programme in Computational Engineering and Technical Physics, lukuvuosi.

  Ydinopinnot sisältävät opintoja mm. teknisestä laskennasta ja tutkimusmenetelmistä.

  DI-tutkinnon syventymisopinnot suoritetaan joko teknillisestä matematiikasta (Technomathematics), teknillisestä fysiikasta (Technical Physics) tai konenäöstä ja hahmontunnistuksesta (Computer Vision and Pattern Recognition). DI-tutkinnossa on tarkoitus jatkaa opintoja siinä syventymiskohteessa, mikä oli tekniikan kandidaatin tutkinnon suuntautumiskohde.

  Diplomi-insinöörin tutkinnossa sivuopinnot voi valita vapaasti, myös muiden koulutusohjelmien tarjonnasta. Sivuopinnoiksi suositellaan seuraavia sivuopintokokonaisuuksia:

  • Software Engineering and Digital Transformation
  • Entrepreneurship tai
  • Business Analytics for students in Computational Engineering


  Kaikki valittavissa olevat sivuopintokokonaisuudet on lueteltu opinto-oppaan tutkintorakenteessa ja LUT:n koko sivuopintotarjonta esitellään myös erillisessä sivuopintokokonaisuudet-oppaassa:

  https://weboodi.lut.fi - opinto-opas - Lappeenrannan teknillinen yliopisto – Sivuopintokokonaisuudet, lukuvuosi

  Valinnaisiin opintoihin voi esitiedot huomioiden sisällyttää mitä tahansa LUT:n opintojaksoja, työharjoittelua, kieliopintoja, toisen sivuopintokokonaisuuden tai erikseen anomalla kotimaassa tai ulkomailla muussa yliopistossa suoritettuja opintoja.

  Computational Engineering and Technical Physics-ohjelman vastuunhenkilö on tutkijaopettaja, TkT Arto Kaarna.


  Lisätietoja:
  Opintojen ohjaaja Johanna Kosunen
  gsm 050 381 9282, huone 2313
  johanna.kosunen(at)lut.fi

  Täydentävät opinnot Täydentävät opinnot

  Suoraan diplomi-insinöörin tutkinnosta (120 op) aloittavalla aiempia opintoja suorittaneella opiskelijalla on tavallisesti LUT:n koulutusohjelmaa vastaavan, ns. saman alan AMK- tai opistoinsinööritutkinto tai yliopistotutkinto. Tämän vuoksi opiskelija on valittu opiskelemaan pelkästään ylempää tutkintoa.

  Ylempään tutkintoon kuuluvien opintojen lisäksi opiskelija suorittaa koulutusohjelmansa hänelle opintojen alussa mahdollisesti määrittelemät täydentävät opinnot, mitkä määräytyvät opintojen aloitusvuoden tutkintovaatimusten mukaisesti. Pääsääntöisesti lukuvuodesta 2014-15 alkaen täydentäviä opintoja ei ole määrätty.

  Täydentävät opinnot ovat koulutusohjelman alempaan tutkintoon kuuluvia opintoja, joilla täydennetään muualla hankittua osaamista. Tarkoituksena on varmistaa riittävät esitiedot ja mahdollisimman sujuva diplomi-insinööriopintojen eteneminen. Täydentävien opintojen laajuus on enintään 60 opintopistettä. Jos täydentävien opintojen määrä ylittää 60 op, opiskelija valitaan aloittamaan opintonsa alemmasta tutkinnosta. Tällöin opiskelijan aiemmat opinnot huomioidaan mahdollisina hyväksilukuina.

  Täydentävien opintojen tulee olla suoritettu ennen diplomityön aiheen vahvistamista. Täydentävät opinnot eivät sisälly diplomi-insinöörin tutkintoon. Täydentävistä opinnoista annetaan tutkintotodistuksen yhteydessä erillinen liite.